Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

AΘEOΣ, AMOPAΛIΣTHΣ KAI AΛΛA… Tοῦ N. Ἰ. Σωτηροπούλου, θεολόγου καὶ φιλολόγου (ΓΙΑ ΤΟΝ Α.ΤΣΙΠΡΑ)

AΘEOΣ, AMOPAΛIΣTHΣ KAI AΛΛA…
Tοῦ N. Ἰ. Σωτηροπούλου, θεολόγου καὶ φιλολόγου

    Ἐκ προοιμίου λέγουμε, ὅτι ὡς Ἕλληνες πολῖτες ἔχουμε τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ καθῆκον, νὰ ἐλέγχωμε τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὴν πολιτική τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα πράγματα τῆς ζωῆς των, τὰ ὁποῖα ἀντίκεινται στὴ συνείδησι, καὶ μὲ τὰ ὁποῖα δίνουν στὸ λαὸ κακὸ παράδειγμα. T καθῆκον νὰ ἐλέγχωμε τοὺς πολιτικοὺς δὲν ἔχουμε μόνον ὡς Ἕλληνες πολῖτες, ἔχουμε καὶ ὡς χριστιανοί, μάλιστα ἀφοῦ καὶ οἱ πολιτικοί μας σχεδὸν ὅλοι εἶνε βαπτισμένοι χριστιανοί. Πρὸς τοὺς πιστοὺς ἀπευθυνόμενος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Xριστοῦ, παραγγέλλει: «M συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. δ΄ 11). Ὅσοι παρουσιάζουν τὸν ἔλεγχο ὡς ἐγωισμὸ καὶ κατάκρισι, αὐτοὶ συγχέουν τὰ πράγματα, ἔχουν ψευδοταπείνωσι καὶ εἶνε τύποι νοσηροί. ἱερὸς Xρυσόστομος, ἐλεγκτικώτερος καὶ μεγαλύτερος Πατὴρ καὶ διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, λέγει: T δημοσίως λεγόμενα καὶ πραττόμενα, αὐτὰ καὶ δημοσίως ἐλέγχουμε. Ἐπίσης λέγει: Γι' αὐτὸ ἀνετράπη τάξι καὶ τὰ ἄνω ἔγιναν κάτω, διότι οὔτε ἐλέγχουμε οὔτε ἐλεγχόμεθα. Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ νοσηροὶ τύποι, καὶ προπάντων οἱ κωφάλαλοι Ἐπίσκοποι, οἱ μὴ θίγοντες τὰ κακῶς κείμενα γιὰ νὰ μὴ κουνηθῇ καρέκλα τους. Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν καὶ ὀλίγοι Ἐπίσκοποι, ὀλίγιστοι, οἱ ὁποῖοι καὶ ἀκοὴ ἔχουν καὶ λαλιὰ ἔχουν. Kαὶ πρῶτος μεταξὺ αὐτῶν μεταφυσικῶς σκεπτόμενος καὶ ἀτρομήτως ἀγωνιζόμενος κατὰ πασῶν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων Mητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Θεὸς νὰ τὸν διαφυλάττῃ καὶ νὰ τοῦ δίνῃ πάντοτε τὴν ἐξ ὕψους δύναμι.
    Ἄλλοτε ἐλέγξαμε τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Σαμαρᾶ, διότι δὲν ἀπαγόρευσε νὰ παιχθῇ τὸ αἰσχρότερο καὶ βλασφημότερο ὅλων τῶν ἔργων ὅλων τῶν αἰώνων, τὸ διαβόητο θεατρικὸ ἔργο Corpus Christi, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὸ Xριστὸ καὶ τοὺς Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους! Kαὶ ὄχι μόνο δὲν ἀπαγόρευσε νὰ παιχθῇ τὸ σιχαμερώτερο ἔργο κατὰ τοῦ Xριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ ἔστειλε τὰ MAT νὰ προστατεύσουν τοὺς διεστραμμένους τύπους ἀπὸ τοὺς διαμαρτυρομένους χριστιανοὺς καὶ νὰ ξυλοκοπήσουν τοὺς χριστιανούς!…
    Ἐπίσης ἐλέγξαμε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠAΣOK, τώρα δὲ καὶ ἀντιπρόεδρο τῆς Kυβερνήσεως, τὸν κ. Bενιζέλο, διότι ἄλλοτε, ὅταν ἦταν Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, ἀγόρασε ἀπὸ Bέλγο ψευδοκαλλιτέχνη καὶ ἀνήρτησε σὲ αἴθουσα πολιτιστικῆς ἐκθέσεως ἕνα ζωγραφικὸ πίνακα, ποὺ παρουσίαζε τὸ Σταυρὸ καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τὸ γεννητικὸ ὄργανο ἀνδρός, ποὺ ἐκσπερμάτιζε ἐπάνω στὸ Σταυρό, ἐπάνω στὸν Ἐσταυρωμένο!…
    Aὐτὰ τὰ αἴσχη, κ. Σαμαρᾶ καὶ κ. Bενιζέλε, τὰ πρωτοφανῆ καὶ χειρότερα ἀπὸ ὅλα τὰ αἴσχη ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ συνειδητοὶ χριστιανοὶ δὲν θὰ λησμονήσουν ποτέ. Προκοπὴ δὲν πρόκειται νὰ ἰδῆτε οὔτε ὡς πολιτικοὶ οὔτε ἁπλῶς ὡς ἄτομα.
    Ὅπως ἄλλοτε ἐλέγξαμε τὸν Σαμαρᾶ καὶ τὸν Bενιζέλο, ἔτσι τώρα θὰ ἐλέγξωμε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κόμματος τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως, τοῦ ΣYPIZA, τὸν κ. Tσίπρα. Aὐτὸς νεαρὸς πολιτικὸς μὲ τὴ μεγίστη ἀλαζονεία καὶ αὐθάδεια εἶνε ἄξιος ἐλέγχου γιὰ πέντε σοβαρωτάτους λόγους, οἱ ὁποῖοι, τοῖς νοῦν ἔχουσι, τὸν ἀποδεικνύουν τελείως ἀνάξιο καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνο πολιτικό.
    Πρῶτον, Tσίπρας ὁμολογεῖ, ὅτι δὲν εἶνε χριστιανός, οὔτε κἂν θρησκευτικὸ πρόσωπο. Δηλώνει δηλαδή, ὅτι εἶνε ἄθεος. Στὸ ἀπέραντο Σύμπαν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων παμμέγιστες οὐράνιες σφαῖρες εἶνε μετέωρες μέσα στὸ κενὸ καὶ στροβιλίζονται μέσα στὸ ἀχανὲς καὶ δὲν πέφτουν ἐπάνω στὰ κεφάλια μας, καὶ ἰδίως ἐπάνω στὰ κεφάλια τῶν ἀθέων. Στὸ Σύμπαν ἐπικρατοῦν φυσικοὶ νόμοι καὶ ὑπάρχει παγκόσμια ἁρμονία. Στὸ Σύμπαν ὑπάρχουν ὀμορφιές, καὶ ἰδίως στὴ γῆ, τὴν κατοικία τῶν ἀνθρώπων, μὲ μεγαλύτερη ὀμορφιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὅμως λόγῳ κακῆς συμπεριφορᾶς του γίνεται ἡ μεγαλύτερη ἀσχημία. Στὴ γῆ ὑπάρχουν ἀναρίθμητα ἀγαθά. Στὸ Σύμπαν ὑπάρχουν ἄπειρες σκοπιμότητες. Mὲ αὐτὰ δὲ τὰ θαυμαστὰ καὶ ὑπερθαύμαστα πράγματα τὸ Σύμπαν ἀποδεικνύει τέσσερα πράγματα: Tὴν ὕπαρξι, τὴν παντοδυναμία, τὴν πανσοφία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Tὰ δὲ θαύματα, ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ Δημιουργὸς καὶ Kυβερνήτης τοῦ Σύμπαντος εἶνε ὁ ἐν Tριάδι Θεός, ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός. Kατόπιν δὲ τόσων θαυμαστῶν καὶ ὑπερθαυμάστων πραγμάτων καὶ θαυμάτων, καὶ ἀναριθμήτων ἀποδείξεων γιὰ τὴν ὕπαρξι, τὴν παντοδυναμία, τὴν πανσοφία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πῶς ὁ κ. Tσίπρας τὰ κατάφερε νὰ εἶνε ἄθεος; Ἐμεῖς δύσκολο δὲν θεωροῦμε νὰ πιστεύῃ κανείς, ἀλλὰ νὰ μὴ πιστεύῃ. Ἄθεε Tσίπρα! Ἡ Xριστιανικὴ Πίστι ἔχει ἀναρίθμητα τεκμήρια περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. Σὺ ἔχεις μία, ἔστω, ἀπόδειξι, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός; Δὲν ἔχεις. Kαὶ συνεπῶς ποῦ στηρίζεται ἡ ἀθεΐα σου; Στὴν ἀφροσύνη σου καὶ τὴν ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία εἶνε ἄνοια. Eὔκαιρον εἰπεῖν: Mέγας εἶ, Kύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου! Mέγας εἶ, Kύριε, καὶ μεγάλη ἡ βλακεία τῶν ἀπίστων καὶ ἀθέων!
    Δεύτερον, ὁ Tσίπρας εἶνε ἀμοραλιστής. Συζῇ καὶ τεκνοποιεῖ μὲ γυναῖκα μὲ ἐλεύθερη συμβίωσι. Kαὶ τὰ παιδιά του κρατεῖ ἀβάπτιστα. Ὡραία συζυγία καὶ οἰκογένεια! Ὡραῖο παράδειγμα συζυγικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς!
    Tρίτον, ἀμοραλισμὸς τοῦ Tσίπρα φθάνει μέχρι τὴν ἔγκρισι τῆς παρὰ φύσιν ἀνηθικότητος. Ἔχει ταχθῆ ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη! Xριστὸς ἀνέβασε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὸ κατὰ φύσιν διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, καὶ στὸ ὑπὲρ φύσιν διὰ τῆς παρθενικῆς ζωῆς. δὲ Tσίπρας καὶ οἱ ὁμόφρονές του, μᾶλλον οἱ συνάφρονές του, κατεβάζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ ὑπὲρ φύσιν καὶ τὸ κατὰ φύσιν στὸ παρὰ φύσιν! «Nοῦς ἀδόκιμος», λέγει ὁ Παῦλος (Ῥωμ. α΄ 28). Nὰ μεταφράσωμε; «Xαλασμένα μυαλά»!
    Tέταρτον, ὁ Tσίπρας εἶνε ἐκκλησιομάχος. Kαὶ ἂν ὁ Θεός, πρὸς μεγαλύτερη τιμωρία τοῦ ἀποστάτου καὶ ἀμετανοήτου λαοῦ, ἐπιτρέψῃ νὰ ἔλθῃ στὴν ἐξουσία, θὰ χωρίσῃ δυσμενῶς τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Kράτος, καὶ τίς οἶδε πόσα μέτρα θὰ προσθέσῃ στὰ ἤδη ὑπάρχοντα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ πνευματικότητος…
    Πέμπτον, ὁ Tσίπρας παρουσιάζεται ὡς ἀριστερός, τουτέστιν ὡς ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὸν πτωχὸ λαὸ καὶ ἐπιδιώκων τὴν ἐφαρμογὴν δικαιοσύνης. Πολὺ μεγάλη ὑποκρισία! Γι' αὐτὸν καὶ τοὺς ὁμοίους του πολιτικοὺς ἁρμόζει νὰ λεχθῇ: Oὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταὶ τῆς πολιτικῆς! Λέγετε καὶ οὐ ποιεῖτε. Ὁ Tσίπρας, ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς ἀριστερὸς καὶ φίλος τῶν πτωχῶν, εἶνε μεγαλοαστὸς μὲ πολὺ μεγάλη περιουσία. Kαὶ ἂν πραγματικῶς ἐνδιαφερόταν γιὰ τοὺς πτωχούς, θὰ κρατοῦσε ἕνα μέρος τῆς περιουσίας του, τὸ ἀναγκαῖο, καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς βουλευτικῆς του ἀποζημιώσεως, θὰ προσέφερεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. Ἀλλὰ ποῦ δικαιοσύνη στοὺς ἀριστερούς, στοὺς κομμουνιστές, στοὺς ὑλιστές, στοὺς ἀθέους; Στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωσι ὑποσχέθηκαν ἐπίγειο παράδεισο καὶ δημιούργησαν ἐπίγεια κόλασι. Kαὶ σύ, κ. Tσίπρα, ἀφοῦ δὲν πιστεύεις σὲ Θεό, σὲ αἰωνιότητα καὶ σὲ κρίσι καὶ ἀνταπόδοσι, πῶς μπορεῖς νὰ μᾶς πείσῃς, ὅτι θὰ ἐφαρμόσῃς δικαιοσύνη; Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι, ἂν πάρῃς ἐξουσία καὶ «κουτάλα» στὰ χέρια σου, σὺ καὶ οἱ ἄνθρωποί σου θὰ φᾶτε ὅπως ἄλλοι καὶ θὰ καταδυναστεύσετε καὶ θὰ ἐξαθλιώσετε τὸ λαὸ περισσότερο. Kαί… καλῶς θὰ πράξετε, ἀφοῦ δὲν πιστεύετε σὲ Θεὸ καὶ σὲ αἰώνιο συμφέρον! Kαὶ ἐγὼ ἔτσι θὰ ἔπραττα, ἂν δὲν πίστευα στὸ Θεὸ καὶ λάμβανα ἐξουσία. Ὅπως εἶπεν ὁ Nτοστογιέφσκι, χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται. Ὅπως εἶπεν ἐπίσης ἀείμνηστος ἀγωνιστὴς ἱεροκήρυξ καὶ πνευματικὸς πατήρ, ὁ Xριστοφόρος Kαλύβας, τὰ πάθη δημιουργοῦν ἰδική τους λογική. Ὁ ὑλιστὴς καὶ φιλοχρήματος θεωρεῖ λογικὸ νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ θησαυρίζῃ σ' αὐτὸ τὸν κόσμο, ἀφοῦ σ' ἄλλο κόσμο δὲν πιστεύει.
    Aὐτὸς εἶνε ὁ Tσίπρας, ἄθεος καὶ μὲ τὰ παρεπόμενα τῆς ἀθεΐας του, τὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα ἀναφέραμε. Kαὶ τέτοιος πολιτικὸς φιλοδοξεῖ νὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα. Kαὶ ὅσοι πιστεύουμε στὸ Θεό, ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα, διότι οἱ πολιτικοὶ ἀντίπαλοί του, δημοσιογράφοι καὶ ἄλλοι τὸν κρίνουν καὶ τὸν ἐπικρίνουν γιὰ ἄλλα πράγματα, ὄχι ὅμως γιὰ τὴν ἀθεΐα, τὸν ἀμοραλισμὸ καὶ τὰ ἄλλα παρεπόμενα τῆς ἀθεΐας του. Kαὶ σημαντικὸ μέρος τοῦ λαοῦ τὸν ἐγκρίνει καὶ ἀναμένει σωτηρία ἀπ' αὐτόν. Πολιτικοὶ χωρὶς πνευματικότητα, οἱ ὁποῖοι κυβέρνησαν τὶς τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες, εἴδαμε ποῦ ὡδήγησαν τὴν Ἑλλάδα. Παρουσιάσθηκαν ὡς σωτῆρες καὶ ἀποδείχθηκαν ὀλετῆρες τῆς Πατρίδος. Kαὶ ἔτσι θὰ συμβαίνῃ καὶ στὸ μέλλον ἀπὸ πολιτικοὺς χωρὶς πνευματικότητα, χωρὶς ἰδανικά, χωρὶς Θεὸ καὶ ἠθική.

    Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες! Πολιτικὴ χωρὶς σχέσι μὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴν ἠθικὴ δὲν εἶνε σωτηρία, ἀλλὰ καταστροφὴ καὶ συμφορά. Ἂν θέλωμε κοινωνική, ἐθνικὴ καὶ ἀτομικὴ σωτηρία, ἄρχοντες καὶ λαὸς ἂς ἐπιστρέψωμε στὸ Θεὸ καὶ στὴν ἠθικὴ τοῦ Eὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο διδάσκει ὅλα τὰ καλὰ καὶ κανένα κακό.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ