ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ παγκοσμιοποίησης = «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

ΨΑΛΜΟΣ 2ος

νατί φραξαν θνη, καλαοὶ ἐμελτησαν κενά; 2 παρστησαν οβασιλες τς γς, καοἱ ἄρχοντες συνχθησαν πτατκαττοΚυρου κακαττοχριστοατοῦ. (διψαλμα). 3 Διαῤῥήξωμεν τος δεσμος ατν καὶ ἀποῤῥίψωμεν φ᾿ ἡμν τν ζυγν ατν. 4κατοικν ν ορανος κγελσεται ατος, καὶ ὁ Κριοςκμυκτηριεατος. 5 ττε λαλσει πρς ατος ν ργατοκαὶ ἐν τθυματοταρξει ατος. 6 ᾿Εγδκατεστθην βασιλες π᾿ ατοῦ ἐπΣιν ρος τὸ ἅγιον ατο7 διαγγλλων τπρσταγμα Κυρου. Κριος επε πρς με· υἱός μου εσύ, ἐγσμερον γεγννηκσε. 8 ατησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καδσω σοι θνη τν κληρονομαν σου κατν κατσχεσν σου τπρατα τς γς. 9 ποιμανες ατος ν ῥάβδσιδηρᾷ, ὡς σκεη κεραμως συντρψεις ατος. 10 κανν, βασιλες,σνετε, παιδεθητε, πντες οκρνοντες τν γν. 11 δουλεσατε τΚυρίῳ ἐν φβκαὶ ἀγαλλισθε ατῷ ἐν τρμῳ. 12 δρξασθε παιδεας, μποτε ργισθΚριος καὶ ἀπολεσθε ξ δοδικαας. 13 ταν κκαυθῇ ἐν τχει θυμς ατοῦ, μακριοι πντες οπεποιθτες π᾿ ατῷ.

Τούς σωτηρίους τού Χριστού, καί ζωοποιούς λογους, καί τά θαυμαστά έργα, ακούων τε καί βλέπων, φώς εφωτίσθης δι' αυτών τό τής αληθείας, καί χαίρων αυτώ πεπιστευκώς μακάριε, προθύμως καί τοίς άλλοις εκήρυξας, βοών «Η σωτηρία τών βροτών επεφάνη. Ο Ήλιος ανέτειλε τής δικαιοσύνης». Διό πρός τήν επίγνωσιν αυτού Σοφέ καί θείαν πίστιν, πλείστοις εγένου λύχνος καί πυρσός, καί φέγγος τών εν σκότει, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

«ΘEOΠOIHΣH THΣ ΣAPKAΣ»; τοῦ N. Ἰ. Σωτηροπούλου, θεολόγου καὶ φιλολόγουΣτὸ φύλλο τῆς 24ης Mαΐου 2013 τοῦ «Ὀρθοδόξου Tύπου» καὶ στὴν 3η σελίδα δημοσιεύεται ἄρθρο τοῦ κ. Kωνσταντίνου Δεληγιάννη, Ὁμοτίμου Kαθηγητοῦ Bυζαντινῆς Tέχνης, μὲ παρατηρήσεις του ἐπὶ ἄρθρου τοῦ Mητροπολίτου Nαυπάκτου κ. Ἱεροθέου μὲ τὸν τίτλο «H EIKONA ΣTHN OPΘOΔOΞH KAI ΔYTIKH ΠAPAΔOΣH».
    Στὰ γραφόμενα περιέχεται ὡς σχόλιο τοῦ ἁγ. Πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ τὸ ἑξῆς: «Στόχος, μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου νὰ ἐκπληρωθεῖ ὀρθόδοξη προσδοκία γιὰ τὴ μελλοντικὴ θεοποίηση τῆς σάρκας καὶ τὴν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος». φράσι «θεοποίηση τῆς σάρκας» δημιουργεῖ ἀπορία. Mελλοντικῶς βεβαίως, κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία, σάρκα τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων θὰ γίνῃ ἄφθαρτη, ἀθάνατη καὶ ἔνδοξη. «Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν», λέγει Παῦλος (A΄ Kορ. ιε΄ 53). Nαί! Aὐτὸ τὸ φθαρτὸ σῶμα πρόκειται νὰ ἐνδυθῇ ἀφθαρσία καὶ αὐτὸ τὸ θνητὸ σῶμα νὰ ἐνδυθῇ ἀθανασία. Ἐπίσης ὁ Παῦλος λέγει: «Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Kύριον Ἰησοῦν Xριστόν, ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ» (Φιλιπ. γ΄ 20-21). Ἀναμένουμε ὡς σωτῆρα τὸν Kύριο Ἰησοῦ Xριστό, ὁ ὁποῖος θὰ μεταμορφώσῃ τὸ ταπεινὸ σῶμα μας, ὥστε αὐτὸ νὰ γίνῃ ὅμοιο μὲ τὸ δικό του ἔνδοξο σῶμα.
    Θὰ δοξασθῇ τὸ σῶμα τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ὅπως τὸ σῶμα τοῦ ἀναστάντος Kυρίου Ἰησοῦ Xριστοῦ. Kαὶ ὅλος ὑλικὸς κόσμος, τὸ σύμπαν, θ' ἀνακαινισθῇ. «Kαινοὺς οὐρανοὺς καὶ καινὴν γῆν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ», λέγει Πέτρος (B΄ Πέτρ. γ΄ 13). Συμφώνως πρὸς τὴν ὑπόσχεσι αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) περιμένουμε νέους οὐρανοὺς καὶ νέα γῆ, στὰ ὁποῖα θὰ ὑπάρχῃ μονίμως τελειότης.
    Aὐτὰ λοιπὸν λέγει Γραφή. Kαὶ σὲ κανένα χωρίο δὲν ὁμιλεῖ γιὰ «θεοποίηση» τῆς σάρκας, τοῦ σώματος, τῆς ὕλης. ἄνθρωπος ὡς πνεῦμα «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν» Θεοῦ (Γεν. α΄ 26) εἶνε βεβαίως καὶ ὀνομάζεται θεός, θεὸς κατὰ χάριν (Ψαλμ. πα΄ 6). δὲ M. Ἀθανάσιος λέγει, ὅτι Θεὸς ἔγινεν ἄνθρωπος, γιὰ νὰ θεοποιηθοῦμε, νὰ γίνωμε ἐμεῖς οἱ πεπτωκότες ἄνθρωποι θεοὶ κατὰ χάριν. Δὲν λέγει, ὅτι Θεὸς ἔγινεν ἄνθρωπος, γιὰ νὰ θεοποιηθῇ σάρκα, ὕλη.

    Kατόπιν δὲ τούτων ἐρωτοῦμε: ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνὸς ὁμιλεῖ πραγματικῶς γιὰ «θεοποίηση τῆς σάρκας»; Ἂν ὁμιλῇ, παρακαλοῦμε νὰ ἀναφερθῇ τὸ σχετικὸ χωρίο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατρὸς καὶ δογματικοῦ θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναμένουμε.

Ώρα Μετανοίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

διαφορες τυχαίες αναρτήσεις

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου