Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Άκυρο τελικά το Φ.Ε.Κ.του 2018 που γράφει ότι οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύουν.Με απόφαση τού Σ.Τ.Ε. καταργήθηκε το 2021

 Άκυρο τελικά το Φ.Ε.Κ.του 2018 που γράφει ότι οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύουν.Με απόφαση τού Σ.Τ.Ε. καταργήθηκε το 2021


Ματαίως έσπευσαν πολλοί για να αλλάξουν τις παλιές τους ταυτότητες με τις παλαιού τύπου πριν βγουν οι ηλεκτρονικές για να εχουν νόμιμη ισχύ για αλλα 15 χρόνια βαση του Ακυρου Φ.Ε.Κ. του 2018,ισχύουν κανονικά ολες οι ταυτότητες ακόμα και αυτες που αναγραφουν το Χριστιανὀς Ορθόδοξος που εκδίδονταν πριν από το ετος 2000.

Αναζήτηση Νομολογίας

Προβολή Νομολογίας


Στοιχεία Απόφασης

Συμβούλιο της Επικρατείας
Δ' Τμήμα
Απόφαση
Α1602/2021
12/10/2021
Αίτηση ακυρώσεως
Ε721/2019
Πενταμελής
ECLI:EL:COS:2021:1012A1602.19E721
*** ***
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κείμενο Απόφασης

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 1602/2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ηλ. Μάζος, Ο. Παπαδοπούλου, Σύμβουλοι, Χρ. Μπολόφη,  
Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ι. Παπαχαραλάμπους, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 28 Φεβρουαρίου 2019 αίτηση:

του Δ. Μ. του Ι., κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (…...), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Παντελούκα (Α.Μ. 25578), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τον Ιωάννη Καλαμάρα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο πληρεξούσιος του αιτούντος δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Χρ. Μπολόφη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (262103222959 0430 0071/27.2.2019 κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 αποφάσεως του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε, τελικώς, το αίτημα του αιτούντος να του χορηγηθεί διαβατήριο.

3. Επειδή, στο άρθρο 1 του π. δ/τος 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών» (Α΄ 17), το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), ορίζεται ότι «1. Διαβατήριο είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο ο κάτοχος μπορεί νόμιμα να εξέρχεται και να εισέρχεται στη Χώρα, μέσω των καθορισμένων για το σκοπό αυτό σημείων. 2. (όπως οι περ. α΄ και β΄ αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 30/2010, Α΄ 68). Τα διαβατήρια είναι ατομικά και χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες. Δεν χορηγείται διαβατήριο σε πρόσωπο που: α Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για [ακολουθεί παράθεση συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων]. β. Έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης α΄ και για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία. γ. Εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. δ. [προστεθείσα με το άρθρο 1 του π. δ/τος 193/2005, Α΄234] Έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης. ε. Εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση. 3. … . 5. Για τη χορήγηση διαβατηρίου απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου στις υπηρεσίες που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003… .». Στο άρθρο 2 (Χρονική ισχύς διαβατηρίων) του εν λόγω π. δ/τος ορίζεται ότι: «1. Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων. 2. …». Περαιτέρω, στην κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 3 του ανωτέρω ν. 3103/2003 εκδοθείσα απόφαση 3021/22/10/2005 (Β΄ 932) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου», όπως ισχύει, προβλέπεται, στο άρθρο 1 παρ. 1, ότι για την έκδοση διαβατηρίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά: «α/ αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986), όπου ο αιτών δηλώνει εάν έχει καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του π. δ/τος 25/2004 (...), καθώς επίσης και εάν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση, εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης ή εάν εκκρεμεί σε βάρος του το μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση ο αιτών δηλώνει τον τόπο κατοικίας του (...). Επίσης, δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του. ... . β/ [όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 της ΥΑ 3021/22/10-δ΄/2005, Β΄1736] Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί... . γ/ [όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο της ΥΑ 3021/22/10-ζ΄/2015, Β΄ 2702] φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του... (...). δ/ τριπλότυπο είσπραξης ή παράβολο... . ε. Αποδεικτικό πληρωμής για την πιστοποίηση της καταβολής των αναλόγων κατά περίπτωση ταχυδρομικών εξόδων... . στ. ... . 2. ... . 5. Για την παράταση της ισχύος του διαβατηρίου ή την αντικατάστασή του (άρθρα 2 και 3 του π. δ/τος 25/2004), υποβάλλονται τα ίδια ως άνω οριζόμενα δικαιολογητικά. Ειδικά για την αντικατάσταση υποβάλλεται ως δικαιολογητικό και το παλαιό διαβατήριο. ... . 6. ... . 7. Η υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών λαμβάνει και κρυπτογραφεί δακτυλικά αποτυπώματα (...) του αιτούντος, εκτός εάν πρόκειται για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών. Κατά το άρθρο 2 της ίδιας ως άνω υπουργικής αποφάσεως, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών ελέγχουν αν υποβλήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (παρ. 1), μετά δε την ολοκλήρωση του εν λόγω ελέγχου, τα δικαιολογητικά αυτά διαβιβάζονται ταχυδρομικά στην κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων. Τέλος, κατά το άρθρο 3, «Τα διαβατήρια εκδίδονται εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την κεντρική υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων,με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν υφίσταται βάσιμη αμφιβολία για τη γνησιότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση η προθεσμία ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού και παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο ελέγχου των δικαιολογητικών».

4. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του ν. δ/τος 127/1969 «Περί αποδεικτικής ισχύος των Αστυνομικών Ταυτοτήτων» (Α΄ 29), όπως οι παράγραφοι αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 55 παρ. 3 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148), ορίζεται ότι «3. Ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας ορίζεται σε δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους…. 4. Δελτία ταυτότητας των οποίων η ισχύς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει λήξει, αντικαθίστανται σταδιακά μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους ανάλογα με τον χρόνο έκδοσής τους. Μέχρι την αντικατάστασή τους τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά. Ο ακριβής χρόνος της σταδιακής αντικατάστασης των ανωτέρω δελτίων ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης». Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της, εκδοθείσης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ανωτέρω ν. δ/τος 127/1969, απόφασης 3021/19/53/18.10.2005 (Β΄ 1440) («Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών») των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι το δελτίο ταυτότητας ακυρώνεται και αντικαθίσταται, πλην άλλων, και λόγω παρέλευσης του χρόνου ισχύος του [περίπτωση δ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΥΑ 3021/19/53-δ΄/2009 (Β΄ 1253)]. Τέλος, στο μεν άρθρο 4 της, επίσης εκδοθείσης κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. δ/τος 127/1969, 8200/0-297647/10.4.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών («Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών», Β΄ 1476) ορίζεται ότι «1. Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους. 2. Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφομένης στο δελτίο ημερομηνία λήξης αυτού. 3. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο», στο δε άρθρο 13 («Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις») προβλέπεται ότι: «1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1440). 3. Με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 1 καταργείται η υπ' αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση».

5. Επειδή, από τις ανωτέρω παρατιθέμενες διατάξεις προκύπτει ότι μεταξύ των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση διαβατηρίου, είναι και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του εν λόγω δελτίου (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 3021/19/53/14.10.2005 απόφαση, η οποία εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει της μεταβατικής διατάξεως του άρθρου 13 της κ.υ.α. 297647/10.4.2018 περί των νέου τύπου Δελτίων Ταυτότητας. Εξάλλου, πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνον αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμον δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχθούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητά του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος. Το τελευταίο ρητώς απαιτείται μόνο στην περίπτωση των ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και των Ελλήνων πολιτών άνω των 12 ετών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ.

6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 001240233307/28.11.2018 αίτησή του προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο αιτών ζήτησε την ανανέωση του διαβατηρίου του λόγω λήξεως της ισχύος του προηγουμένου, εκδοθέντος το έτος 2013. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με την από 29.11.2018 πράξη του Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, με την αιτιολογία ότι «το υπ’ αριθμόν «ΠΟ……..» δελτίο ταυτότητας απαιτείται να αντικατασταθεί καθώς έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του (άρθρο 55 του ν. 3585/2007), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ταυτοπροσωπεία του εικονιζόμενου σε αυτό προσώπου με το άτομο το οποίο απεικονίζεται στην επικολληθείσα φωτογραφία στην κατατεθείσα αίτηση». Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ο αιτών υπέβαλε την από 11.12.2018 προσφυγή του άρθρου 6 παρ. 2 του π. δ/τος 25/2004, η οποία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την ίδια εν πολλοίς αιτιολογία, και συγκεκριμένα διότι, «κατά την επεξεργασία του υποβληθέντος αιτήματος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου στο όνομά του σε αντικατάσταση (ανανέωση) του προηγούμενου εκδοθέντος, διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αριθμόν «ΠΟ ……...» δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, αντίγραφο του οποίου προσκόμισε ως δικαιολογητικό, εκδόθηκε την 14.6.1989 και η επικολληθείσα φωτογραφία επ’ αυτού [του αιτήματος] εμφάνιζε σημαντικές διαφορές με τον αιτούντα την έκδοση διαβατηρίου, καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση της ταυτοπροσωπίας». Με την ίδια ως άνω απορριπτική απόφαση επισημάνθηκε στον αιτούντα ότι «εφόσον επιθυμεί να εφοδιαστεί με ελληνικό διαβατήριο, θα πρέπει να επανυποβάλει αίτημα αντικαθιστώντας το δελτίο ταυτότητάς του με νέο…».

7. Επειδή, η παρατιθέμενη ανωτέρω αιτιολογία απορρίψεως του αιτήματος του αιτούντος περί ανανεώσεως του διαβατηρίου του λόγω λήξεως της ισχύος του, δεν είναι νόμιμη. Και τούτο διότι, εν προκειμένω, ο αιτών προσκόμισε ως δικαιολογητικό το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας, του οποίου ο χρόνος ισχύος ναι μεν είχε υπερβεί τα δεκαπέντε έτη, εντούτοις, κατά τα προεκτεθέντα, το εν λόγω δελτίο μέχρι την αντικατάστασή του θεωρείται κατά νόμον ισχυρό, η δε Διοίκηση ώφειλε να διαπιστώσει μόνον εάν υπεβλήθη τούτο και, να το αποδεχθεί, εκτός αν υφίστατο βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητά του, περίπτωση περί της οποίας δεν πρόκειται. Συνεπώς, και ενόψει των όσων έγιναν ανωτέρω δεκτά, μη νομίμως η Διοίκηση στήριξε την απορριπτική της απόφαση περί μη ανανεώσεως του διαβατηρίου του αιτούντος στη διαπίστωση ότι επί τη βάσει του προσκομισθέντος με την αίτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της ταυτοπροσωπίας του αιτούντος, λόγω της παλαιότητας του δικαιολογητικού αυτού, προϋπόθεση, όμως, η οποία όπως προεκτέθηκε, δεν απαιτείται κατά νόμον για την έκδοση διαβατηρίου, παρά μόνον προκειμένου περί ανηλίκων και Ελλήνων πολιτών άνω των 12 ετών που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας. Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την 3021/22/113/9811-β΄/19.12.2018 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το σκεπτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δ´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας του Δ´ Τμήματος

Μ. Καραμανώφ Ι. Παπαχαραλάμπους

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2021.

Η Πρόεδρος του Δ´ ΤμήματοςΗ Γραμματέας

Μ. ΚαραμανώφΜ. Τσαπαρδώνη


./.

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΕΛΘΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ;


 

Κατωτέρω δημοσιεύουμε αὐτούσιο ἕνα δημοσίευμα μέ τίτλο «Θά ξαναέλθει ὁ Ἠλίας;» τοῦ μακαριστοῦ Στεργίου Σάκκου, Καθηγητοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά μέ τό πολύ σημαντικό θέμα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ πρίν ἀπό τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου μας.
Ὁ πολύ ἀξιόλογος καί μακαριστός Καθηγητής καταλήγει 
ἀπό τό 1985 ἀκόμη, μέ πολλά στοιχεῖα καί μαρτυρίες, χωρίς ἐνδοιασμούς, ρητά καί κατηγορηματικά, ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλίας σέ καμμία περίπτωση ΔΕΝ πρόκειται νά ξαναέλθει, ὅπως νομίζουν καί πιστεύουν οἱ περισσότεροι Χριστιανοί.
Ἀξίζει νά τό διαβάσετε μετά μεγάλης προσοχῆς. 




----+----





 Θά ξαναέλθει ὁ Ἠλίας;




Στεργίου Ν. Σάκκου

Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης



Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας δέν εἶδε θάνατο, ἀλλά ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό, μπροστά στά μάτια τοῦ μαθητοῦ του Ἐλισαίου· «Καί ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, ἐπορεύοντο καί ἐλάλουν· καί ἰδού ἅρμα πυρός καί ἵπποι πυρός καί διέστειλαν ἀνά μέσον ἀμφοτέρων καί ἀνελήφθη Ἠλιού ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τόν οὐρανόν» (Δ΄ Βασ. 2,11). Ποῦ ἀκριβῶς πῆγε καί τί ἔγινε ὁ προφήτης, δἐν ἀναφέρεται στό ἱερό κείμενο. Γιά τό λόγο αὐτό καί δέν ἔχουμε δικαίωμα νά κάνουμε αὐθαίρετες ὑποθέσεις γιά τά μετά τόν ἁρπαγμό τοῦ Ἠλία. Πολύ περισσότερο, δέν μποροῦμε νά συμπληρώσουμε τήν ἱστορία του μέ τή φαντασία μας.


    Ἕνας παρόμοιος ἁρπαγμός εἶχε συμβεῖ παλαιότερα στόν δίκαιο Ἐνώχ, γιά τόν ὁποῖο διαβάζουμε στή Γένεση· «Καί εὐηρέστησεν Ἐνώχ τῷ Θεῷ καί οὐχ εὑρίσκετο ὅτι μετέθηκεν αὐτόν ὁ Θεός» (Γέν. 5,24). Τόσο ἡ μετάθεση τοῦ Ἐνώχ ὅσο καί ἡ ἀνάληψη τοῦ Ἠλία βεβαιώνουν ὅτι ὑπάρχει μετά θάνατον πραγματική καί προσωπική ζωή. Ἐπιπλέον, τά περιστατικά αὐτά εἶναι τύποι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Β΄ Παρουσίας του στόν κόσμο καί ἐγγυῶνται τή δική μας μέλλουσα ἀνάσταση.



Μία ἐσφαλμένη ἄποψη


    Ἡ Παλαιά ἀλλά καί ἡ Καινή Διαθήκη μιλοῦν γιά ἐπάνοδο τοῦ Ἠλία στή γῆ. Ἡ πληροφορία αὐτή νοθεύτηκε ἀπό ἐπινοήματα τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας. Ὑπάρχει ὁλόκληρη γραμματεία, τά λεγόμενα ἀπόκρυφα κείμενα, πού ἐπιχειροῦν ἄλλοτε νά «συμπληρώσουν τά κενά» τῆς ἁγίας Γραφῆς κι ἄλλοτε νά δώσουν ἀπάντηση σέ ἐρωτήματα πού ἡ περιέργεια ἐγείρει. Ἀπό τέτοια κείμενα διαδόθηκε καί ἡ ἄποψη, πού καί σήμερα κυκλοφορεῖ, ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας θά ξαναέλθει στή γῆ λίγο πρίν ἀπό τή Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου.

    Ἀλλά ἄς δοῦμε πῶς ἔχει τό θέμα σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τῆς ἁγίας Γραφῆς.


Ἡ προφητεία τοῦ Μαλαχία

    Στήν ἀρχή τοῦ 3ου κεφαλαίου τῆς προφητείας τοῦ Μαλαχία ὁ Θεός λέει· «Ἰδού ἐγώ ἐξαποστέλλω τόν ἄγγελόν μου, καί ἐπιβλέψεται ὁδόν πρό προσώπου μου, καί ἐξαίφνης ἥξει εἰς τόν ναόν ἑαυτοῦ Κύριος» (Μαλ. 3,1). Ποιός εἶναι ὁ ἄγγελος γιά τόν ὁποῖο γίνεται λόγος δέν λέγεται ἐδῶ. Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ὅμως, καθώς καί οἱ Μᾶρκος καί Λουκᾶς στά παράλληλα χωρία (Μαρκ. 1,2· Λουκ. 1,17), ἐφαρμόζουν τά λόγια τῆς προφητείας στόν Πρόδρομο καί Βαπτιστή τοῦ Κυρίου Ἰωάννη· «Οὗτός γάρ ἐστι περί οὗ γέγραπται· ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου» (Ματθ. 11,10). Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Μαλαχίας στό ἑπόμενο κεφάλαιο λέει· «Καί ἰδού ἐγώ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τόν Θεσβίτην, πρίν ἤ ἐλθεῖν τήν ἡμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ» (Μαλ. 4,4). Ξεκάθαρα φαίνεται ὅτι τό πρόσωπο, πού ἀνώνυμα ἀναφέρθηκε ὡς ἄγγελος στό προηγούμενο κεφάλαιο, ἐδῶ κατονομάζεται. Εἶναι ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης. Ἐπίσης, τό «πρό προσώπου σου (τοῦ Κυρίου)» ἀντικαθίσταται μέ τήν ἰσοδύναμη ἔκφραση «τήν ἡμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί ἐπιφανῆ». Στήν Καινή Διαθήκη ἡ ἔκφραση αὐτή σημαίνει τήν ἔνδοξη Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὅμως σημαίνει τήν πρώτη ἔλευση τοῦ Μεσσία. Γιά τό λόγο αὐτό ὅλη ἡ ἰουδαϊκή γραμματεία περίμενε ὅτι ὁ Ἠλίας θά προηγηθεῖ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Καί πράγματι, ὁ Ἠλίας ἦρθε. Ἀλλά οἱ Ἰουδαῖοι, πού δέν ἀναγνώρισαν τόν Χριστό, οὔτε καί τόν Ἠλία κατάλαβαν. Ἔτσι περιμένουν ἀκόμη ὅτι θά ἔλθει κάποτε ὁ Ἠλίας, ὅπως περιμένουν καί τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία.



Ἡ μαρτυρία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

    Δυστυχῶς ἡ παρανόηση αὐτή παρέσυρε καί πολλούς χριστιανούς. Αὐτοί διακρίνουν τόν ἄγγελο τῆς προφητείας τοῦ Μαλαχία ἀπό τόν Ἠλία. Καί ὁ μέν ἄγγελος δέχονται ὅτι εἶναι ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης, πού ἔζησε στή γῆ πρίν ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ γιά τόν προφήτη Ἠλία λένε ὅτι θά ξαναέλθει στόν κόσμο πρίν ἀπό τή Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου. Τί λέει ὅμως γιά ὅλα αὐτά ἡ Καινή Διαθήκη;


    Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει τή μαρτυρία τῶν τριῶν πρώτων εὐαγγελιστῶν. Θά ἤθελα ὅμως νά ἐπιμείνω σ’ αὐτό πού γράφει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό 1ο κεφάλαιο τοῦ εὐαγγελίου του. Ἀκοῦμε ἐκεῖ τόν ἄγγελο πού ἀπεστάλη στόν Ζαχαρία, τόν πατέρα τοῦ Προδρόμου, νά τοῦ λέει γιά τό παιδί πού θά γεννηθεῖ· «Καί αὐτός προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι κάι δυνάμει Ἠλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπί τέκνα καί ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαόν κατεσκευασμένον» (Λκ. 1,17). Ἀποδίδει δηλαδή στόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο τό ἔργο πού κατά τήν προφητεία τοῦ Μαλαχία θά ἐπιτελέσει ὁ Ἠλίας. Τό σχετικό χωρίο τῆς προφητείας λέει· «Ὅς (Ἠλίας) ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρός πρός υἱόν καί καρδίαν ἀνθρώπου πρός τόν πλησίον αὐτοῦ...» (Μαλ. 4,5). Μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ εὐαγγελιστής ταυτίζει τά δύο πρόσωπα. Ὁ χαρακτηρισμός «ἐν πνεύματι καί δυνάμει Ἠλιού» σημαίνει κατά τόν Χρυσόστομο ὅτι ὁ Ἰωάννης «τήν διάνοιαν ἐπλήρου τήν ἐκείνου (τοῦ Ἠλία)». Ἁπλούστερα τό νόημα τῆς ἐκφράσεως εἶναι ὅτι ὁ Ἰωάννης, τοῦ ὁποίου ἡ γέννηση προαναγγέλλεται, θά εἶναι προφήτης τοῦ ὕψους καί τῆς δυνάμεως τοῦ Ἠλία.


    Ἐδῶ πρέπει ἀκόμη νά σημειώσουμε ὅτι πέφτουν πέρα γιά πέρα ἔξω ἐκεῖνοι πού στό παραπάνω χωρίο τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου προσπαθοῦν νά στηρίξουν τή μετεμψύχωση καί φαντάζονται ὅτι ὁ Ἠλίας μετεμψυχώθηκε στόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Ἡ ἑρμηνεία πού ἤδη ἀνέφερα ἀποδεικνύει πόσο πλανεμένος, σαθρός καί αὐθαίρετος εἶναι ἕνας τέτοιος ἰσχυρισμός.



Ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου


    Στίς παραπάνω μαρτυρίες, πού εἶναι ἀρκετές γιά νά πείσουν τόν καθένα ὅτι ὁ Ἠλίας πού θά προηγηθεῖ τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ Πρόδρομος καί Βαπτιστής του Ἰωάννης, προστίθεται ἡ ἀδιαμφισβήτητη μαρτυρία τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία παραθέτω στή συνέχεια.

    Στό 17ο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου οἱ μαθηταί θαμπωμένοι ἀπό τή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, τῆς ὁποίας μόλις πρίν ἀπό λίγο εἶχαν γίνει μάρτυρες καί ὅπου εἶδαν τόν Μωυσῆ καί τόν Ἠλία, ρωτοῦν τόν Ἰησοῦ· «Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;» (Ματθ. 17,10). Ἡ ἄποψη τῶν γραμματέων, τήν ὁποία μεταφέρουν οἱ μαθηταί, εἶναι ἡ παράδοση πού ἐπικρατεῖ στούς Ἰουδαίους. Πῶς τήν ἀντιμετωπίζει ὁ Ἰησοῦς καί τί τούς ἀπαντᾶ; «Ἠλίας μέν ἔρχεται πρῶτον καί ἀποκαταστήσει πάντα· λέγω δέ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε καί οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ’ ἐποίησαν ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν. Τότε -σημειώνει ὀ εὐαγγελιστής- συνῆκαν οἱ μαθηταί ὅτι περί Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς» (Ματθ. 17,12-13· πρβλ. καί Ματθ. 11,4). Ὁ Κύριος ἐπιβεβαιώνει τήν ὑπάρχουσα παράδοση. Ἐπιπλέον δέ διευκρινίζει ὅτι ὁ Ἠλίας ἤδη ἔχει ἔλθει. Τότε οἱ μαθηταί «συνῆκαν», κατάλαβαν πολύ καλά καί δέν τούς ἔμεινε πλέον καμία ἀμφιβολία, ὅτι ὁ Ἠλίας γιά τόν ὁποῖο μιλᾶ ἡ προφητεία καί ἡ παράδοση εἶναι ὁ Ἰωάννης.


    Μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά οὔτε κι ἐμεῖς, νομίζω, ἔχουμε λόγο νά ἀπιστοῦμε στή μαρτυρία τοῦ Κυρίου καί νά περιμένουμε τρίτο ἐρχομό τοῦ Ἠλία.



Ἕνα ἄλλο «ἐπιχείρημα»


    Ἕνα τελευταῖο ἐπιχείρημα ὅτι θά ξαναέλθει ὁ Ἠλίας βρίσκουν οἱ ὑποστηρικταί τῆς θεωρίας αὐτῆς στό Ἀποκ. 11,3 καί ἑξῆς. Ἐκεῖ ὁ Κύριος λέει στόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη ὅτι στίς ἔσχατες ἡμέρες «δώσω τοῖς δυσί μάρτυσί μου, καί προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. Οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καί αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι» (Ἀποκ. 11,3-4). Στή συνέχεια λέγεται γιά τούς μάρτυρες αὐτούς ὅτι «Οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι τόν οὐρανόν, ἵνα μή ὑετός βρέχῃ τάς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν. Καί ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπί τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτά εἰς αἷμα καί πατάξαι τήν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐάν θελήσωσι» (Ἀποκ. 11,6). Ἐπειδή, λοιπόν, ὁ Ἠλίας κάποτε ἔκλεισε τόν οὐρανό μέ τήν προσευχή του (Γ΄ Βασ. κεφ. 17-18) καί ὁ Μωυσῆς μετέστρεψε σέ αἷμα τά νερά τοῦ Νείλου (Ἔξ. 7,17), λένε ὅτι «αἱ δύο ἐλαῖαι» καί «αἱ δύο λυχνίαι», τίς ὁποῖες ἀναφέρει τό ἱερό κείμενο, εἶναι ὁ Ἠλίας καί ὁ Μωυσῆς. Τούς διαφεύγει ὅμως τό γεγονός ὅτι τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, πού πολύ συχνά χρησιμοποιεῖ συμβολικές ἐκφράσεις, δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά δώσουμε μία τέτοια ἑρμηνεία.



    Καταλήγουμε, λοιπόν, στό συμπέρασμα ὅτι σέ κανένα βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν γίνεται λόγος γιά ἐρχομό τοῦ Ἠλία πρίν ἀπό τή Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου. Ὁ Ἠλίας ἦρθε ἤδη γιά δεύτερη φορά στή γῆ. Προανήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, τόν ὁποῖο μάλιστα καί ἔδειξε στό λαό. Ἦρθε στό πρόσωπο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ. Δέν θά τόν ξαναδοῦμε πλέον, παρά μόνο κατά τή μέλλουσα ἀνάσταση καί τή Β΄ Παρουσία τοῦ Κυρίου, μαζί μέ ὅλους τούς δικαίους, μέ τούς ὁποίους θά συναντηθοῦμε.


Πηγή: [Ἀπολύτρωσις 40 (1985) 108-110]

(https://apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/489-tha-ksanaelthei-o-ilias)

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ