Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Κοσμάς Αιτωλός : Δέν θα φανερωθεί ο προφήτης Ηλίας στον κόσμο..

 

"....καὶ μὴ καρτερῆτε ἄλλον Ἠλίαν νὰ σᾶς διδάξη. "
Ὁ Προφήτης Ἠλίας καὶ ὁ Ἀντίχριστος
Καὶ θὰ στείλη ὁ Θεὸς τὸν προφήτην Ἠλίαν νὰ διδάξη τοὺς χριστιανοὺς νὰ φυλάγουν τὴν πίστιν των. Ὁ ἀντίχριστος, ἀδελφοί μου, εἶνε ἄνθρωπος ὁποὺ ἔχει κακὴν γνώμην, κακὴν προαίρεσιν, καὶ κατοικεῖ ὁ διάβολος εἰς τὴν καρδίαν του, καὶ λέγει πὼς εἶνε Θεός· καὶ ὁ ἀντίχριστος θὰ θανατώσῃ τὸν προφήτην Ἠλίαν. Ἐγώ, ἀδελφοί μου, ἐξετάζοντας ἔμαθα καὶ ἐκατάλαβα, πὼς ὁ προφήτης Ἠλίας καὶ ὁ ἀντίχριστος ἦλθε· καὶ ἐθανάτωσε τὸν προφήτην Ἠλίαν. Ὁ προφήτης Ἠλίας, χριστιανοί μου, εἶνε ζωντανὸς τόσους χρόνους καὶ ἠξεύρει ὁ Θεὸς ποὺ τὸν ἔχει φυλαγμένον ἕως τὴν σήμερον. Ἀνίσως καὶ θέλετε νὰ μάθετε ποὺ εὑρίσκεται, ἐδῶ κοντὰ εἶνε καὶ αὐτός· τὰ λόγια ὁποὺ σᾶς λέγω ἐκείνου εἶνε.
Ὁ προφήτης Ἠλίας, ὅταν ἔλθη νὰ διδάξη, δὲν θὰ φανερωθῆ εἰς τὸν κόσμον, καθὼς λέγει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἵνα μὴ ἐλθὼν πατάξῃ τὴν γῆν ἄρδην, ἤτοι, λέγει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, διὰ νὰ μὴ φοβίσῃ καὶ ταράξῃ τὸν κόσμον καὶ τὴν γῆν, δὲν θέλω τὸν φανερώσει εἰς σᾶς τοὺς χριστιανούς. Ἀμὴ τί ἔχει, παιδιά μου, νὰ φανερωθῆ; Ὁ ζῆλος του καὶ ἡ διδασκαλία του. Αὐτὰ τὰ δυό μὲ ἠξίωσεν ὁ πανάγαθος Θεὸς διὰ τὴν εὐσπλαχνίαν του καὶ μοῦ ἐχάρισε, καὶ μὴ καρτερῆτε ἄλλον Ἠλίαν νὰ σᾶς διδάξη.
Ἀμὴ τί καρτεροῦμεν; Λυπηρὸν εἶνε νὰ σᾶς τὸ εἴπω! Σήμερον, αὔριον καρτεροῦμεν δίψας, πείνας μεγάλας, ὁποὺ νὰ δίνωμεν χιλιάδας φλωρία καὶ νὰ μὴ εὑρίσκωμεν ὀλίγον ψωμὶ ἢ νερό. Σήμερον, αὔριον περιμένομεν θανατικὰς ἀσθενείας μεγάλας, ὁποὺ νὰ μὴ προφθάνωμεν οἱ ζωντανοὶ νὰ θάπτωμεν τοὺς ἀποθαμένους. Σεισμὸς παγκόσμιος θὰ γίνῃ, ὅλος ὁ κόσμος θὰ γίνῃ ἕνας κάμπος. Θὰ πέσουν ὅλα τὰ βουνά, ὅλα τὰ σπίτια. Ἡ Θάλασσα θὰ σηκωθῆ ὑψηλὰ δέκα πέντε πήχεις ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα βουνά. Τὰ ἄστρα θὰ πέσουν ἀπὸ τὸν οὐρανόν· ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη θὰ σκοτισθοῦν· ὁ οὐρανὸς ὁποὺ φαίνεται, ἡ γῆ καὶ τὰ πάντα, καὶ ὅλος ὁ κόσμος θὰ χαλάση. Πότε θὰ γίνουν αὐτά; Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει: Ἐπλησίασε τώρα κοντά, ἔγγιξε τὸ μαχαίρι εἰς τὸ κόκκαλον. Ἔξαφνα θὰ γίνουν· ἠμποροῦν νὰ γίνουν καὶ ἀπόψε. Τάχα νὰ μὴ εἶνε καὶ τώρα ἡ ἀρχή; Δὲν βλέπετε πῶς ἐχάθησαν τὰ γεννήματά σας καὶ τὰ σπαρτά σας; Ἐστέρεψαν αἱ βρύσες, τὰ ποτάμια· σήμερον μᾶς ὑστερεῖ τὸ ἕνα, αὔριον τὸ ἄλλο, καὶ ἀπὸ ὀλίγον μᾶς τὰ δίδει ὁ Θεός, καὶ ἡμεῖς ὡς ἀναίσθητοι δὲν στοχαζόμεθα.
Ψυχὴ καὶ Χριστός
Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ σᾶς παραγγέλω· κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῆ κάτω, κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῆ ἐπάνω, κἂν ὅλος ὁ κόσμος νὰ χαλάση, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλη τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανίσουν· τὰ πράγματά σας ἂς σᾶς τὰ πάρουν· μὴ σᾶς μέλλει· δώσατέ τα· δὲν εἶνε ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δυὸ ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δυὸ νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε. Τώρα, ἀδελφοί μου, τί σημεῖον καρτεροῦμεν; Δὲν καρτεροῦμεν ἄλλο παρὰ πότε νὰ λάμψῃ ὁ πανάγιος Σταυρὸς εἰς τὸν οὐρανὸν περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, καὶ νὰ λάμψῃ ὁ γλυκύτατός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ἑπτὰ φορὰς περισσότερον ἀπὸ τὸν ἥλιον, μὲ χίλιες χιλιάδες καὶ μύριες μυριάδες Ἀγγέλους, μὲ δόξαν θεϊκήν.

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Παΐσιος: Δεν σου φιλώ το χέρι, μου λέει, γιατί φοβάμαι μην κολλήσω μικρόβια!


 Άγιος Παΐσιος: Δεν σου φιλώ το χέρι, μου λέει, γιατί φοβάμαι μην κολλήσω μικρόβια!

Θυμάμαι, και στο Κοινόβιο είχαμε έναν μοναχό που ως λαϊκός ήταν νωματάρχης. Τον είχαν βάλει διαβαστή, γιατί ήταν μορφωμένος. Τόσα χρόνια ήταν στο μοναστήρι και σιχαινόταν.

Που να αγγίξη πόμολο! Με το πόδι άνοιγε την πόρτα ή σκουντούσε το μάνταλο με τον αγκώνα και μετά καθάριζε με οινόπνευμα το μανίκι που το ακούμπησε! Ακόμη και την πόρτα της εκκλησίας με το πόδι την άνοιγε. Και επέτρεψε ο Θεός, όταν γέρασε, να σκουληκιάσουν τα πόδια του, ιδίως το ένα με το οποίο άνοιγε τις πόρτες. Ήμουν παρανοσοκόμος, όταν ήρθε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο της Μονής με δεμένο το πόδι. Μου είπε ο νοσοκόμος να το λύσω και εκείνος πήγε να φέρη κάτι γάζες. Όταν το άνοιξα, τι να δω! Πω, πω, ήταν γεμάτο σκουλήκια! Πήγαινε στην θάλασσα, του λέω, πλύν’ το, να φύγουν τα σκουλήκια, και έλα να κάνουμε αλλαγή. Που είχε φθάσει! Τι τιμωρία! Εγώ τα έχασα. Μου λέει ο νοσοκόμος: Κατάλαβες από τι είναι αυτό; Κατάλαβα, του λέω, επειδή ανοίγει την πόρτα με το πόδι!

– Και σ’ αυτήν την κατάσταση, Γέροντα, συνέχιζε να ανοίγη την πόρτα με το πόδι;
– Ναι, με το πόδι! Και είχε γεράσει καλόγερος!
– Δεν το κατάλαβε;
– Δεν ξέρω. Μετά πήγα στην Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Τι θάνατο είχε ποιος ξέρει! Και έβλεπες, εκεί στο Κοινόβιο μερικοί νέοι μοναχοί πήγαιναν και έτρωγαν από το περίσσευμα που άφηναν στα πιάτα τους τα γεροντάκια, για να πάρουν ευλογία! Μάζευαν τα περισσεύματα των κλασμάτων. Ή άλλοι ασπάζονταν το πόμολο, γιατί το ακούμπησαν οι Πατέρες, και αυτός, όταν προσκυνούσε τις εικόνες, μόλις που…. ακουμπούσε το μουστάκι του στην εικόνα. Και το μουστάκι τι θα τραβούσε μετά με το οινόπνευμα!

– Όταν, Γέροντα, κάτι τέτοιο γίνεται σε ιερά πράγματα, δεν είναι ανευλάβεια;
– Μα από ’κει ξεκινάει κανείς και φθάνει πιο πέρα. Έφθασε στο σημείο να μην προσκυνάη, γιατί φοβόταν μήπως εκείνος που προσκύνησε πριν από αυτόν την εικόνα είχε καμμιά αρρώστια!
– Δηλαδή, για να μη σιχαίνεται κανείς, δεν πρέπει να δίνη σημασία;
– Τις σαβούρες που τρώνε οι άνθρωποι δεν τις βλέπουν! Άμα κάνη κανείς τον σταυρό του, είτε φοβία έχει είτε νοσοφοβία, βοηθάει μετά ο Χριστός.

Εκεί στο Καλύβι πόσοι περνάνε που έχουν διάφορες αρρώστιες! Και μερικοί απλοί κάνουν τον σταυρό τους, οι καημένοι, παίρνουν το κύπελλο που έχω εκεί και πίνουν νερό. Οι άλλοι που φοβούνται δεν το αγγίζουν.

Ήρθε πριν από λίγες μέρες κάποιος που είχε πολύ μεγάλη θέση σε κάποια υπηρεσία. Τόσο φοβάται ο καημένος τα μικρόβια, που έχει ασπρίσει τα χέρια του, για να τα καθαρίζη με το οινόπνευμα. Ακόμη και το αυτοκίνητό του το τρίβει με οινόπνευμα! Τον λυπήθηκα! Ξέρεις τι είναι να έχη τέτοια θέση και να κινήται έτσι; του έδωσα λουκούμι, και δεν το πήρε, επειδή το έπιασα. Αλλά και στο κουτί να ήταν, πάλι δεν θα το έπαιρνε, γιατί θα σκεφτόταν ότι και στο κουτί θα το έβαλε κάποιος άλλος με τα χέρια του. Παίρνω το λουκούμι, το τρίβω στα παπούτσια του και το τρώω. Του έκανα κάμποσα τέτοια και τρόμαξα να τον κάνω να ελευθερωθή λίγο από αυτό.

Να, και σήμερα ήρθε εδώ μια κοπέλα που είχε νοσοφοβία. Και όταν μπήκε μέσα δεν πήρε ευχή, γιατί φοβόταν μην κόλληση μικρόβια, και όταν έφυγε, έπειτα από τόσα που της είπα, για να την βοηθήσω, πάλι δεν πήρε ευχή. «Δεν σου φιλώ το χέρι, μου λέει, γιατί φοβάμαι μην κολλήσω μικρόβια!» Τι να πης; Κάνουν έτσι μαύρη την ζωή τους.

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου
Λόγοι Γ´ Πνευματικός Αγώνας
σελ. 45-47

πηγη

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

*** Δρυμιώτης versus Βαθιώτης. Προπαγανδιστικό overdose εναντίον των “κακών καθηγητών” ***


 Στον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο της παντοκρατορίας των ειδικών, εμφανίσθηκε προσφάτως (εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 5.9.2021) ένας μη-ειδικός της ιατρικής και της νομικής επιστήμης, ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης. Υπογράφοντας ως σύμβουλος επιχειρήσεων, δημοσίευσε έναν λίβελλο εναντίον τριών “κακών καθηγητών”, δύο νυν (των κ.κ. Κούβελα και Ιωαννίδη) και ενός πρώην (του γράφοντος) – κι όπως μάλιστα σημειώνει: «με έμφαση στο πρώην». Τίτλος του λιβελλογραφήματός του: “Καθηγητικό Overdose”.


Διαβάζοντας ο ανυποψίαστος αναγνώστης την (per se αόριστη και νεφελώδη) ιδιότητα “Σύμβουλος επιχειρήσεων”, το πιθανότερο είναι να σχηματίσει την απατηλή εντύπωση ότι τα πικρόχολα λόγια του λιβελλογράφου εναντίον των “κακών καθηγητών” προέρχονται από έναν απλό σύμβουλο, στον οποίο η εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” είχε την μεγαλοθυμία να παραχωρήσει βήμα.

Προσοχή: “Καλοί”, κατά την γνώμη του εν λόγω συμβούλου-λιβελλογράφου, είναι οι καθηγητές που «προσπάθησαν να μας ενημερώσουν με υπευθυνότητα για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα», ενώ “κακοί” (e contrario: και ανεύθυνοι) όσοι καθηγητές διατυπώνουν αντίθετη γνώμη ως προς την φύση της πανδημίας και την ορθότητα των δρακόντειων και απάνθρωπων υγειονομικών μέτρων!

Ωστόσο, ο συγγραφέας του λιβέλλου δεν είναι καθόλου κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο κ. Δρυμιώτης, γεννηθείς στην Λευκωσία της Κύπρου, ήρθε στην Αθήνα το 1959 και «φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1964 και το 1965 πήγε στην Αγγλία για μετεκπαίδευση. Επέστρεψε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1966 και από την 1η Ιανουαρίου 1967 άρχισε να εργάζεται στο Γραφείο Δοξιάδη. Στη συνέχεια και μέχρι το 1984, εργάστηκε ως στέλεχος και ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη. Το 1984 μαζί με τη σημερινή Alpha Bank και την εταιρεία Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη ίδρυσαν την εταιρεία Δέλτα Πληροφορική, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2001, όταν η Δέλτα Πληροφορική συγχωνεύθηκε με την εταιρεία Singular και δημιουργήθηκε η Delta Singular, στην οποία παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι την απορρόφησή της από την Alpha Bank το 2005. Έκτοτε είναι αντιπρόεδρος στην Unisystems A.E. Είναι από τους πρωτεργάτες της πληροφορικής στην Ελλάδα και το κυριότερο έργο του είναι η χρησιμοποίηση των υπολογιστών στη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογών στην Ελλάδα από το 1981 μέχρι σήμερα».

Ένα τέτοιο βιογραφικό μαρτυρεί ότι ο λιβελλογράφος έχει διαπρέψει ως υπηρέτης ενός συστήματος το οποίο έφερε την Ελλάδα στην σημερινή οικτρή κατάσταση, ήλεγχε δε ηλεκτρονικώς την έκδοση των αμφιβόλου αξιοπιστίας εκλογικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, είναι απολύτως αναμενόμενο να ενοχλείται από την αλήθεια που διατυπώνεται όχι από τυχαία αλλά από καθηγητικά χείλη.

Πόσω μάλλον όταν τα χείλη αυτά είναι κάποιου “πρώην”, ο οποίος πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων μια λαμπρή καριέρα χτισμένη με απόλυτη αφοσίωση στο γνωστικό του αντικείμενο, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να προτάξει τα στήθη του υπέρ της Πατρίδας και της Ορθοδοξίας (όπως είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus κατά την ημέρα προαναγγελίας της παραιτήσεώς του από την θέση του αναπληρωτή Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.).

Δίνοντας έμφαση στον χαρακτηρισμό “πρώην”, ο κ. Δρυμιώτης περιέπεσε σε μια τραγική αντίφαση. Δηλώνοντας ο ίδιος ότι «Επαγγελματικά δεν είχα ιδιαίτερη εκτίμηση στα ακαδημαϊκά προσόντα. Προτιμούσα τους “μη ακαδημαϊκούς”, ακολουθώντας τη συμβουλή του George Bernard Shaw (1905), “those who can do, those who can’t teach”, [δηλ.] “αυτοί που μπορούν κάνουν, αυτοί που δεν μπορούν διδάσκουν”», στην πραγματικότητα αναγνώρισε ότι ο γράφων, άπαξ και παραιτήθηκε, ανήκει σε αυτούς που (πλέον) δεν διδάσκουν, αλλά ενεργούν, επειδή το μπορούν!

Ο λιβελλογράφος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο “πρώην”, πέραν της συστηματικής αρθρογραφίας κατά της Νέας Δικτατορίας, συνέγραψε μια μονογραφία περίπου 300 σελίδων με τίτλο “Από την τρομοκρατία στην πανδημία. Υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις στον πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού” (εκδ. Αλφειός, Αθήνα 2021), η οποία, λόγω του επιδημικού ρυθμού των πωλήσεών της (άρα και της απήχησης που έχει η αντίθετη γνώμη, προερχόμενη από την “κακή πένα” του “πρώην”), είναι ήδη πολύ κοντά στην δεύτερη έκδοση.

Συνεπώς, η φράση που ο ίδιος ο κ. Δρυμιώτης έγραψε στον λίβελλό του εναντίον των “κακών καθηγητών” λειτουργεί εναντίον του ως αυτεπίστροφον (μπούμερανγκ): «Είμαι βέβαιος ότι κάποιο φρύδι θα σηκώθηκε με τη σκέψη ότι “όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια”». Οι τεκμηριωμένες θέσεις του γράφοντος εναντίον των δρακόντειων και απάνθρωπων υγειονομικών μέτρων, με επίκληση πλούσιας ελληνικής, γερμανόφωνης και αγγλοσαξονικής βιβλιογραφίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταρριφθεί ή έστω συζητηθεί από κανέναν. Αντιθέτως, το καθεστώς της υγειονομικής τυραννίας επιστρατεύει μόνο λιβελλογράφους ή καθηγητάδες-γυρολόγους των αργυρώνητων Μέσων Μαζικού Ευνουχισμού, οι οποίοι επιδίδονται σε μια άνευ προηγουμένου ελεεινή προπαγάνδα. Συνεπώς, πράγματι “όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια”.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία είναι η θεσμοποίηση της διαφωνίας. Στην εποχή του κορωνοϊού, όμως, τα δρακόντεια και απάνθρωπα μέτρα αποφασίστηκαν αυταρχικώ τω τρόπω από μια παγκόσμια ελίτ, η οποία τα επέβαλε στα κράτη μέσω των υποτεταγμένων μαριονετών τους, χωρίς να γίνει κανένας απολύτως διάλογος μεταξύ των ειδικών της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Με το πρόσχημα του διλήμματος “υγεία ή οικονομία”, οι εθνικές κυβερνήσεις προέκριναν ως αυτονόητη την πρωτοκαθεδρία της υγείας, εξαφανίζοντας ταχυδακτυλουργικά το τρίτο κρίσιμο μέγεθος που (πρέπει να) βαραίνει στην στάθμιση των διαχειριστών της υγειονομικής κρίσης: τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξία του ανθρώπου.

Όποιος, λοιπόν, τολμά και επαναφέρει στην συζήτηση το τρίτο αυτό μέγεθος, που, όλως παραδόξως, ο αόρατος εχθρός κατάφερε να το καταστήσει αόρατο, είναι “κακό παιδί”, δηλ. “κακός καθηγητής”! Αλλά ό,τι υπό το πρίσμα του Θαυμαστού Ανάποδου Κόσμου θεωρείται “κακό”, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπό το πρίσμα του Ορθόδοξου Κόσμου είναι άριστο (με την ίδια λογική υπεύθυνος είναι ο ανεύθυνος και αντιστρόφως: ο ανεύθυνος είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνος).

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον λιβελλογράφο κ. Δρυμιώτη, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο την ακόλουθη δήλωση του γράφοντος:

«[…] Έχουμε τη χειρότερη υγειονομική δικτατορία που θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί. Η δικτατορία του ’67 ήταν παιδική χαρά μπροστά σε αυτό που ζούμε […] Μας κλείσανε στα κλουβιά σα να είμαστε ζώα, μας έβγαλαν έξω με φίμωτρα, και τώρα μας μετέτρεψαν σε πειραματόζωα, τάχα για να πετύχουν την ανοσία της αγέλης […]. Είμαστε παγιδευμένοι από μία σατανική παγκόσμια αντίχριστη κυβέρνηση. Γνωρίσαμε τον παγκόσμιο νομοθέτη γιατί έχουμε καρμπόν νομοθεσίες σε όλα σχεδόν τα κράτη. Έρχεται η ώρα του παγκόσμιου κυβερνήτη».

Πόσο απολαυστικό είναι να βλέπεις τον αντίπαλό σου να βάζει στο στόμα του τις λέξεις που σιχαίνεται…!

Ο λιβελλογράφος κατέληξε ότι «Αν αυτές οι ανοησίες προέρχονται από καθηγητή, τι να περιμένουμε από τον αμόρφωτο κοσμάκη!».

Ανοίξτε πάραυτα το Λεξικό του Θαυμαστού Ανάποδου Κόσμου μας και πηγαίνετε στην λέξη “Ανοησίες”. Μόλις μάθατε ότι ανοησία σημαίνει αλήθεια!

Θα ήταν, πάντως, ιδιαιτέρως επωφελές για τον κ. Δρυμιώτη να γνωρίζει ότι ο “αμόρφωτος κοσμάκης” μπορεί και βλέπει πολύ καθαρότερα απ’ ό,τι οι μορφωμένοι. Διότι η απλότητα είναι σφραγίδα της αλήθειας (simplex sigillum veri) και, συνεπώς, η αλήθεια προσεγγίζεται ευκολότερα από τους απλούς ανθρώπους. Αντιθέτως, οι μορφωμένοι είναι παγιδευμένοι στην οίηση που τους καλλιεργεί το μορφωτικό τους επίπεδο, τυφλωμένοι από την φιλαυτία τους. Δεν είναι τυχαία η προφητεία του Αγίου μας Κοσμά του Αιτωλού: «Το κακό θα σας έρθη από τους διαβασμένους».

Τέλος, ο λιβελλογράφος επικαλείται δηλώσεις των λοιπών δύο “κακών καθηγητών” της Ιατρικής, δηλ. των κ.κ. Κούβελα και Ιωαννίδη, στηλιτεύοντάς τες ως αντιφατικές ή αλληλοδιαψευδόμενες. Όλως τυχαίως, όμως, παραλείπει να αναφερθεί σε κραυγαλέες αντιφάσεις των κατάπτυστων προπαγανδιστών της υγειονομικής δικτατορίας: Κάποτε οι μάσκες ήταν περιττές ή επικίνδυνες, τώρα μετατράπηκαν σε μόνιμο αξεσουάρ των ευτυχισμένων σκλάβων, οι οποίοι όταν εισέρχονται όρθιοι σε καταστήματα της εστίασης πρέπει να φορούν μάσκα, ενώ όταν κάθονται επιτρέπεται να την βγάζουν. Ανάποδος κανόνας: Όρθιος κολλάς και μεταδίδεις, καθήμενος είσαι απολύτως ασφαλής!

Άραγε, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βιώνουμε έναν διανοητικό πόλεμο κατά της κοινής λογικής, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό κάθε ολοκληρωτικού καθεστώτος; Αλίμονο, μάλιστα, αν επαληθευτεί ο Αλμπέρ Καμύ, ο οποίος στο τόσο επίκαιρο έργο του “Η πανούκλα” (μτφ.: Θ. Κωστόπουλος, εκδ. Βιβλιοαθηναϊκή, χ.χ., σελ. 107), σημείωνε: «Όμως έρχεται πάντα μια ώρα, μέσα στην ιστορία, όπου εκείνος που τολμάει να πει πως δύο και δύο κάνουν τέσσερα τιμωρείται με θάνατο». Αυτόν τον θάνατο, και δη των “κακών καθηγητών”, δεν αποκλείεται να ζητήσουν, αργά ή γρήγορα, οι στυγνοί προπαγανδιστές της υγειονομικής τυραννίας!

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ - Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»…

 

Μα οι γέροντες και οι άγιοι είπαν ότι δεν είναι το χάραγμα αλλά το προ- χάραγμα.
Ναι αλλά για κάποιους ήδη ισχύει ότι δεν θα μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν, από τη στιγμή που δεν θα πληρώνονται.
Ναι αλλά ο φωτισμένος άγιος είπε στον τάδε, που μου μετέφερε, ότι θα πάνε πίσω τα σχέδια τους καθώς έρχεται αναλαμπή.
Ναι αλλά κάθε μέρα που περνάει γίνονται μπόλια. Δηλαδή κάθε μέρα εκατομμύρια παγκοσμίως διαλέγουν τους από εδώ ή τους από εκεί.
Ναι αλλά αφού εγώ διάβασα ότι όπου να ναι θα γίνει το θερμό επεισόδιο και μέχρι να πιούμε φραπέ θα έχουν φύγει όλα τα λαμόγια, θα έχουμε πάρει τη Πόλη και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
Ναι αλλά κάθε μέρα που περνάει εκατομμύρια άνθρωποι διαλέγουν με την ήρα ή με το στάρι.
Να που ήρθαν οι καιροί που ο ορισμός του χαράγματος είναι πλέον γεγονός. Χωρίς αυτό δεν θα μπορείς να είσαι μέρος της κοινωνίας.
Γιατί νομίζεις ο Ιωάννης στην αποκάλυψη σου τόνισε όποιος έχει μυαλό ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Σου το τόνισε ξεκάθαρα 666. Εσύ νόμιζες ότι θα σου κολλήσει ένα αυτοκόλλητο στο μπράτσο η στο κούτελο;
Μα και το μπολι έχει ένα μοναδικό barcode. Ένα 666. Το ότι δεν θα βλέπεις ένα 666 στο μπράτσο δεν σημαίνει τίποτα γιατί έχεις πάρει μέσα σου και χωρίς δυνατότητα να το αφαιρέσεις κάτι το οποίο έχει χρεωθεί σε ένα μοναδικό αριθμό. Το σύστημα θα σε αναγνωρίζει από αυτόν τον αριθμό, για να μπορείς να είσαι μέρος της κοινωνίας, να αγοράζεις και να πουλάς ή αλλιώς να εργάζεσαι και να πληρώνεσαι.
Στο είπε ο Παΐσιος ότι για να στο κάνουν θα σε σφραγίζουν. Στο είπε και αλλιώς χάραγμα το λένε γιατί σε χαράζει βαθιά. Όπως σε χάραξε και το μπολι που έφτασε στα κύτταρα σου.
Κάποιοι τα λέγαμε ότι τα ιερατεία δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από την κάθε εξουσία του κάθε κράτους. Όλοι έχουν υποταχθεί σε αυτόν που σου φέρνουν.
Ιμάμ μαχντι τον περιμένουν στο ισλάμ. Μαρμαρωμένο βασιλιά στον είπε το δικό σου ιερατείο.
Η ουσία είναι ίδια όμως. Σε όλα τα στρατόπεδα το κοπάδι έμεινε κοιμισμένο. Το κοπάδι έμεινε να κοιτάει πράγματα ανούσια. Στο δικό σου κοπάδι κοιτώντας το πότε θα πάρεις την Πόλη και τις εντολές του μαρμαρωμένου ήρθες αντιμέτωπος με την εφαρμογή του χαράγματος.
Σήμερα είναι υποχρεωτικό στον διπλανό σου. Αύριο θα είναι υποχρεωτικό σε εσένα.
Τίποτα δεν θα αλλάξει …Σου κλείνουν σιγά σιγά το βρόγχο στο λαιμό σου. Ένα πρωί δεν θα μπορείς να πάρεις ανάσα.
Νόμιζαν αρκετοί ότι λέγοντας πράγματα κατά του ιερατείου ότι είμαστε κατά του Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είναι ούτε ο παπάς, ούτε ο κάθε βαφτισμένος άγιος από το ιερατείο, που σε κρατά μέσα στην έχθρα για τους άλλους και σε ύπνωση.
Ο Χριστός είναι η λύση στο πρόβλημα σου. Κόλλησες και έγινες ένα με το κόσμο αυτό, με το Μάτριξ. Σε έπεισαν ότι ο κόσμος αυτός είναι δημιούργημα του Θεού ενώ ο Θεός σου είπε ξεκάθαρα ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο.
Σε πιο ιερατείο στηρίχτηκες;
Προς Εφεσιους “Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό.”
Ανοίξτε το μυαλό σας γιατί όσο περιμένετε αναλαμπές, χρυσά κουτάλια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάθε μέρα εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν το μπολι, αυτό που μέρα με τη μέρα μετατρέπεται σε χάραγμα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.
Όλα είναι μπροστά στα μάτια σου αν αρχίσεις να παρατηρείς.
Ακόμα και η αποκάλυψη μιλάει για δύο θηρία που το δεύτερο θα ζωντανέψει την εικόνα του πρώτου. Ως απορία θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, αν δεν περίμενε κάποιον Χρυσόστομο να ερμηνεύσει, για πιο λόγο να χρειάζονται δύο θηρία ίδια;
Ίσως η απάντηση είναι γιατί αρχικά δεν θα ερχόταν ως άνθρωπος το πρώτο θηρίο αλλά ως ιός. Έτσι το δεύτερο θηρίο να χρειάζεται να ζωντανέψει την εικόνα του πρώτου για να υποταχθεί τελικώς και ακριβώς, όπως είναι γραμμένο στην αποκάλυψη, ο κάθε άνθρωπος για να μην έχει κανείς δικαιολογία να πει με ήξερα.
Αυτό δεν είχε πει και ο πρίγκιπας Φίλιππος; Ότι αν δηλαδή ερχόταν πάλι στη ζωή θα ήθελε να έρθει ως ιός και να ξεπαστρέψει το ανθρώπινο είδος; Γνώριζε κάτι; Μήπως το σχέδιο του σκότους; Το πιάσατε;
Η αποκάλυψη είπε ότι η εικόνα του πρώτου θηρίο που θα ζωντανέψει το δεύτερο θηρίο θα κάνει υποχρεωτικό το χάραγμα για όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει χάραγμα και πριν ζωντανέψει εικόνα του θηρίο αυτού για να το επιβάλει. Μπορεί δηλαδή κάλιστα να υπάρχει σε εθελοντική μορφή.
Βέβαια για όσους περιμένουν γεροντάδες, φωτισμένους βαφτισμένους αγίους, Χρυσοστόμους και διάφορους άλλους θα βλέπουν κάθε μέρα καθώς περιμένουν τα θερμά επεισόδια να χωρίζει η ήρα από το στάρι έως ότου δωθεί η άνωθεν εντολή να πάμε στα κυρίως γεγονότα…


Ό Άγιος Παϊσιος Ό Αγειορίτης/Αγιορείτης ΜΑΣ είπε ότι θά μάς ζητήσουν νά βάλουμε εμβόλιον καί νά μήν τό κάνουμε… Είναι ό μόνος έξ’ όσων γνωρίζω ός εκτός από χαράγματα τύπου γραμμωτών κωδικών αναφέρθηκε σ’ εμβόλια! Κανείς άλλος από οία θρησκεία παγκοσμίως έξ’ όσων γνωρίζω… Έαν γνωρίζετε μέ στοιχεία άλλον, αναφέρετε τόν μέ στρατιωτική ευλάβεια… έν ώρα αναφοράς….

Δεύτερον, ΜΑΣ είπε ότι θά παραδώσουν τήν Ελλάδα είς τόν Αντίχριστον καί ήδη γίνεται…
διεξάγεται… Δέν είπε δι’ άλλες χώρες, χωρίς νά σημαίνει δέν θά παραδώσουν άλλες χώρες, αλλά τό ότι η Βουλγαρία λόγου χάριν, τουλάχιστον πρός τό παρόν απέσυρε μάσκες, ταχύρυθμες καί μηχανικές διαγνώσεις καί επαναλαμβάνω μάσκες χωρίς νά εμβολιαστούν οί πολίτες όπως είς τό Ισραήλ, υπονοείται ότι ίσως η Αποκάλυψη αναφέρεται ότι τό κακόν μέ τό χάραγμα θά κορυφωθεί πλήρως σέ συγκεκριμένες χώρες, π.χ. Κύπρος περισσότερον καί Ελλάδα ύστερον, βάσει τών τρέχοντων γεγονότων, χωρίς νά υποβόσκουν εκπλήξεις δι’ οία άλλη χώρα παγκοσμίως…

Τρίτον, είς τό 3ον κεφ. τής Αποκαλύψεως είς τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας λέγει ότι η συναγωγή τού σατανά θά λέγει είναι Ιουδαίοι αλλά δέν θά είναι (εξήγηση είς τό τέλος τού άρθρου). Τούτον υπονοεί ότι η συναγωγή τού σατανά ήτοι ό «σιωνισμός» σέ εισαγωγικά έξ’ ανέκαθεν δέν ήσαν Ιουδαίοι αλλά Βαβυλώνιοι οίτινες έγιναν ιερείς είς τήν ιουδαϊκή θρησκεία καί τήν άλλαξαν όπως αλλάζουν τώρα Τόν Χριστιανισμόν ή καί έκτοτε καί σάπισαν τήν πίστη έκτοτε τών Ιουδαίων… Άλλωστε, αυτόν έν μέρει τουλάχιστον εξηγείται ότι Ό Χριστός καλεί τούς ραββίνους ή κάποιους ραββίνους καί δή σ’ εκείνους όπου αποτείνετο, έχιδνες (όφεις γεννήματα εχιδνών Ματθ. 23-29) τέκνα τού σατανά καί ότι τόν σατανά υπηρετούν… Καί σ’ αυτόν προστίθεται τό γεγονός ότι ουδένας έξ’ αυτών δέν αναφέρεται ώς συγγενής αρχαίου Ιουδαίου προφύτου/προφήτου καί Τού Χριστού, τροφή διά σκέψη…

Τέταρτον, Ό Μέγας Άγιος Παϊσιος είναι γνωστόν ότι αναφέρεται μέ προφυτείες ή προσθέτει λόγια σέ προϋπάρχουσες προφυτείες όπως εκείνες Τού Μέγα Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού διά παγκόσμιον πόλεμον τύποις Αρμαγεδών… αλλά δέν λέγει άν θά γίνει ό παγκόσμιος πόλεμος πρώτος ή ό εμβολιασμός! Τό κατάλαβες αυτόν;… Επαναλαμβάνω…

Ό Άγιος Παϊσιος αναφέρει ότι θά μάς ζητήσουν νά εμβολιαστούμε καί ότι θά γίνει πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος καί τοπικός περιφερειακός πόλεμος, αλλά δέν αναφέρει ποίον θά λάβει χώρα πρώτον. Καί αφού ήδη γίνεται ό εμβολιασμός καί δέν τό πήραν είδηση οί ειδικοί χαχαχαχα… σημαίνει αυτομάτως ότι ό πόλεμος όποτε καί άν γίνει ακολουθεί, χαχαχαχα…

Επαναλαμβάνω… Έρχεται ένας καί σού λέγει είς τό μέλλον θά γίνει εμβολιασμός καί πόλεμος αλλά δέν σού λέγει ποίος από τούς δύο πρώτος καί αφού γίνεται ό ένας πρώτος καί τόν βλέπεις καί τόν ζείς σημαίνει ότι θά ακολουθήσει ό άλλος, χαχαχαχα… είναι τόσον απλός μαθηματικός αυτονόητος συνειρμός ώστε νά τό καταλάβει η σοφή κόττα καί νά τό ψάχνει ακόμη ό σοφός βλάκας στραβός, χαχαχαχα… Κατάλαβες τό καταπληκτικόν Τού Αγίου «μπαγάσα» Παϊσίου καί πώς μάς εξεγέλασε;;;; χαχαχαχα….

Τίς προάλλες όταν σού έγραφα διά τά κεφ. 13, 14, 15 καί 16 καί πρίν όταν τά έλεγα χωρίς τά κείμενα τούς, σού έλεγα ότι κάτι δέν κολλάει είς τά προφυτικά λόγια τών Αγίων, εκτός άν αναγραμματίσουμε τό πόλεμος μέ τό εμβόλιον καί τό ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν εμβολιασμού πρώτον, χαχαχαχα… Καί είχα τήν πεποίθηση ότι τό έλεγαν οί σύγχρονοι Αγίοι αλλά ήταν ώς νά μήν τό έλεγαν μέ τόν τρόπον οπού τό έθεταν διότι ήθελαν κατ’ εντολήν Θεού νά τό κρύψουν, ώστε νά πραγματοποιηθεί τό Σχέδιον-Δοκιμασία-Πειρασμός Τριαδικού Θεού πρός τούς Πιστούς…

Εσύ περιμένεις τόν πόλεμον νά έρθει πρίν τό χάραγμα τήν ώρα οπού οί διαδοχικές πράξεις τής διαδικασίας τού ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ψευδοϋγείας ευρίσκονται σέ τρέχουσα εξέλιξη, χαχαχαα… Καί σ’ ερωτώ, πώς θά έρθει πρώτα ό πόλεμος αφού ήδη χαράσσεσαι/εμβολιάζεσαι/πιστοποιείσαι;…

Θά έρθει Χειμώνας πρίν τό Καλοκαίρι μού λές ενώ αναμένεται τό Καλοκαίρι καί ενώ ευρισκόμαστε είς Μάη μήνα ός είναι Προκαλόκαιρος όπως τό εμβόλιον είναι προπιστοποιητικόν χαραγματικόν σφράγισμα, χαχαχαχα…

Καί Ό Θεός Βοηθός…

Επαληθεύεται Ό Άγιος Παϊσιος καί επαληθεύεται η Προφυτεία έξ’ ής ελάμβαναν όλοι οί προφύται πληροφορίαι… Η Αποκάλυψη, η οποία αναφέρει χάραγμα είς τό 13ον κεφ. καί συνάμα πόλεμον κατά τών Αγίων καί είς τό 16ον κεφ. παγκόσμιον Αρμαγεδδών πόλεμον! Όπως καί Ό Άγιος Ιωσήφ ό Βατοπεδινός, Ό Άγιος Παϊσιος, Ό Άγιος Πορφύριος καί άλλοι έλεγαν ότι πρωτίστως θά γίνει περιφερειακός πόλεμος καί έν μέρει ελληνοτουρκικός καί αμέσως μετά Αρμαγεδών καί θά προκύψει ό Εξαδάκτυλος διά τόν οποίον αναφερθήκαμε σέ άλλα άρθρα…

Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας, σέ παρένθεση οί προσωπικές μού απόψεις μέ βάση τήν Λογική!

3-7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ (όταν λέγει Αγγέλω δέν αναφέρεται σέ άγγελον άϋλον ουρανού, δέν γράφει ό Ιωάννης σέ αγγέλους άϋλους, αυτοί λαμβάνουν ειδήσεις από τούς συναγγέλους καί Τόν Θεόν. Αγγέλω εννοεί τόν άγγελον, τό διάγγελμα, τήν αγγελία, τό μήνυμα, τήν αγγελιοφορία πρός τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας καί τόν ρόλον τής Φιλαδέλφειας, πάρακατώ θά εξηγήσουμε τόν ρόλον τής) τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει (ό έχων τό κλειδί τού Δαυίδ είναι Ό Θεός τόν οποίον επί γής αναφέρεται κλείς Δαυίδ, ήτοι τό άστρον Δαυίδ ή τά 72 κλειδιά τού υιού τού Σολομόντα ά έλαβε έκ Δαυίδ; Νομίζω τά αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα ήτοι άστρον Δαυίδ, τά οποία συμβολίζουν τήν συνταυτόχρονη συνέπεια κατεβάσματος Θείας Χάρις είς τήν αγία ψυχή ήτις προσεύχεται είς Τόν Θεόν καί τό ανέβασμα τής ψυχής είς τόν ουρανόν Τής Θείας Χάριτος. Άλλωστε δέν είναι τυχαίον ότι Η Θεία Λειτουργία έχεις ώς πρώτα τροπάρι πάντοτε τούς ψαλμούς τού Δαυδ. Τά δέ 72 κλειδιά τού Σολομόντα είναι 72 μυστικά Μαθηματικά εργαλεία ατραπών τά οποία χωρίς άδεια λάμβανε από 72 δαιμόνια)· 3-8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου (η φιλαδέλφεια τών λαών μικράν δύναμιν έχει αλλά τηρεί τ’ όνομα τής ώς συγκεκριμένη θά έλεγα κατά τρόπον εκκλησιαστική ατραπόν, προσέξετε πώς αποκαλύπτεται πάρακατω). 3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε (εδώ μάς αποκαλύπτει ότι η συναγωγή τού σατανά η οποία λέγει είναι Ιουδαίοι αλλά δέν είναι, αφού είναι Βααλιστές Βαβυλώνιοι οπού υποκάτω τού ναού τού Σολομώντος διατηρούσαν μυστική στοά τού Βαάλ/Βαλα+νου εξού καί έκτοτε η μασσωνία είναι στοά, προωθεί τόν Βαλανισμόν/Βααλισμόν καί αλλοιώνει τήν ιουδαϊκή θρησκεία καί ψεύδεται ότι είναι ιουδαϊκή καί οί ίδιοι Ιουδαίοι… Καί μάς λέγει ότι αυτή η συναγωγή τού σατανά θά κάνει, εξαναγκάσει, παρεξαναγκάσει τούς Βααλιστές Κρυπτοβαβαλώνιους νά ήξουσι καί προσκυνήσουσιν τήν Φιλαδέλφεια τών λαών, ώστε νά ξαπλώσει ό άμνός μέ τόν λύκον καί νά τρώγει ό λέων άχυρον όπως ό βοσκός, όπως προφυτεύει ό Ησαϊας 11… Η φιλαδέλφεια τών λαών θά έρθει μετά τόν Αρμαγεδώνα πόλεμο όταν θά τρέχει άνθρωπος ήμισυ ώρα νά συναντήσει άνθρωπον, όπως μάς λέγει Ό Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός). 3-10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς (εδώ τά πράγματα είναι απροκάλυπτως αποκαλυπτικά καταπληκτικά! Τήρησες τόν λόγον τής υπομονής διά αγάπη αλλήλων καί είς μία ομοούσια αποστολική Εκκλησία Ειρήνης = Φιλαδέλφειας, καί Εγώ λέγει Ό Χριστός θά σέ τηρήσω = διατηρήσω/αντέξω από τήν ώρα τού πειρασμού τής μελλούσης ερχομένης πρός όλην τήν Οικουμένη η οποία θά πειράζει/δοκιμάζει όλους τούς κατοικούντας επί τής γής… Είναι προφανές ότι η Φιλαδέλφεια είναι έναν συγκεκριμένον συμβολικόν νόημα καί σκοπιμότητα τής Γενικής Εκκλησίας, άλλωστε σέ κάθε Εκκλησία = Αποστολή αναφέρεται μέ άλλα λόγια Ό Χριστός είς τήν Αποκάλυψη καί όχι μέ τά ίδια εάν εννοούσε τά ντουβάρια καί τήν υλική πόλη μέ τό όνομα τής σέ κάθε εδαφική χωματοπεριοχή…). 3-11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου (επίμενε, υπόμενε καί διαλάλου ή καί διαπροώθου τήν φιλειρηνική φιλαδέλφεια τών λαών…). 3-12 ῾Ο νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου (εδώ αναφέρεται σέ συγκεκριμένα ψυχικά άτομα εξού καί λέγει ό νικών όχι η νικούσα πόλις π.χ… Καί συνεχίζει ότι θά γράψει επάνω τού Τό Όνομαν = Άγιον Χάραγμαν Τού Θεού καί τής Πόλεως Τού, η οποία δέν είναι η Φιλαδέλφεια ούτε θά γράψει τό όνομα άλλης πόλεως επί τής πόλεως τής Φιλαδέλφειας, αλλά είς τούς Φιλάδελφους θά γράψει Τό Όνομαν Τού Θεού καί Τής Ιεράς Πόλεως Τού ήτοι Τής Νέας/Ανανεωτικής Ιερουσαλήμ, είναι προφανές), τῆς καινῆς ῾Ιερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν (Τό καινόν όνομαν δέν γνωρίζουμε ποίον είναι καί όποιον καί άν είναι θά είναι Ό Ανανεωτικός Σωτήρ Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός Αγίας Τριάδος). 3-13 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις (Εδώ μάς λέγει ότι τό παράγγελμα, εντολή, διαταγή, αρεσκεία αυτή είναι πρόσταγμα πρός όλες τίς Εκκλησίες έστω καί άν τούς εδόθηκαν καί άλλες εντολές, αλλά συνάμα είναι μήνυμα πρός όλες τίς Χριστιανικές Εκκλησίες όλων τών Ορθόδοξων, Καθολικών καί Διαμαρτυρώμενων Σχισμάτων, είτε θεωρούνται είτε όχι αιρετικές, ήτοι τό μήνυμα τής φιλαδέλφειας ανά μεταξύ τούς οπού είναι ό ύμνος τής Αγάπης τού Αποστόλου Παύλου, καί ό έχων αγάπη έστω καί άν σφάλλη σέ πολλά αλλά συνάμα δέν είναι βλάσφημος θά σωθεί καί άμα θέλεις νά μάθεις εάν κάποιος αγαπά μάθε εάν βλασφημά, εάν βλασφημά δέν αγαπά…).

Τό βίδεο θά σάς βιδώσει σέ Θεόν ή διάβολον αναλόγως, επειδή τά λέγει όλα, μ’ εμβόλιον θά γίνει τό σφράγισμα μαζύν μέ ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν… Τά είπε Ό Άγιος Παϊσιος πρίν αποθάνει καί γράπτηκαν σέ βιβλίον πρίν αποθάνει, χεχε… καί σύ τρέχα γύρευε νά βρείς ψευδοδικαιολογία…

Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»… Πρόσεξε τό καταπληκτικόν αυτόν… (πρώτα ό πόλεμος ή ό εμβολιασμός;) … Πάμε μαζύν νά κάνουμε τήν έκπληξη μπαγασάκια μού;…. Πώ πώ μάς μιλάει καί γιά τόν «κύριο» 5G…. Μέρος 2
Πάρακατω λόγια από εκδεδιμένον βιβλίον μέ λόγια Τ
ού Αγίου Παϊσίου τού Αγειορίτη, από τήν Ιεράν Μονήν Ιωάννη Τού Θεολόγου είς Θασσαλονίκη πρίν κάν έχετε υπόψιν τά εμβόλια καί αφού ό Άγιος Παϊσιος απέθανε έν σωτηρίω έτει 1994… = 23, λέτε τό μεγάλον πανηγύριον ν’ αρχίσει τό έτος 2023; Διότι εδώ τίθεται καί άλλον υποπροφυτικόν…Διατί άραγε Ό Άγιος Παϊσιος επέλεξε νά ταφεί σέ Ιεράν Μονήν αφιερωμένην είς Τόν Προφύτην Ιωάννην Τόν Θεολόγον; Επειδή αμφότεροι ήσαν προφύται καί αμφότεροι ήσαν επιφορτισμένοι διά νά σάς προειδοποιήσουν περί τών εσχάτων χρόνων τών θηρίων… Ό μέν προφύτης θαύεται είς τά ιερά χώματα τής Ιεράς Μονής τού δέ προφύτου, δέν σάς παραξενεύει εσάς όσους αρέσκονται είς τά Μυστήρια καί τά Παράξενα;… Τροφή διά συνειδησιακή σκέψη!… Κάτι θέλει νά σάς αποκαλύψει τούδε Ό Άγιος Παϊσιος, ότι έν θελήσει Τού καί θελήσει Θεού τάφηκε είς Μονήν Ιωάννου Τού Θεολόγου… Καί ό νοών νοείτο καί ό ανοών ανοείτο…

Όπως καί είς τό Μέρος 1, ερωτώ, εάν γνωρίζετε όν άλλης θρησκείας τό οποίον νά προφύτευσε τό χάραγμα/σφράγισμα δι’ εμβολίου μαζύν μέ ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν αναφέρετε τό! Ουδείς άλλος;… Καί τούτον είς ανύποπτον χρόνον…

Επίσης αφού Ό Άγιος Παϊσιος αναφερόταν σέ απελευθέρωση τής Κωνσταντινούπολης/Συνιστούπολις, καί σέ χάραγμα, καί αφού πραγματοποιείται τούδε τό χάραγμα, σημαίνει θ’ ακολουθήσει η απελευθέρωσης καί μέ επαληθεύει είς τό ότι επέμενα ότι βάσει Αποκάλυψης τό χάραγμα προηγείται διότι αναφέρεται είς τό 13ον κεφ. ενώ ό Αρμαγεδδών είς τό 16ον κεφ… Αλλά καί δι’ όσους περιμένουν μεγάλους σεισμούς πρίν τό χάραγμα, είς τό 13ον κεφ. αναφέρεται χάραγμα καί μεγάλοι σεισμοί καί υποχώρηση νήσων… Καί πόλεμος καί άλλος πόλεμος κατά Αγίων καί Προφυτών καί είς τό 16ον ό μετέπειτα κατεβασμός τών έξ’ Ανατολής βασιλέων ήτοι Γώγ καί Μαγώγ κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ό καλούμενος Γ΄ΠΠ ή Αρμαγεδδών… Αυτά σάς τά έλεγα μέ πείσμα… Καί όσα αναφέρονται περί Εξαδάκτυλου αυτός θά προκύψει μετά τήν απελευθέρωση τής Συνιστουπόλεως/Κωνσταντινουπόλεως ή μόλις λήξει μέ συμφωνία ό πόλεμος έξ χωρών εναντίον μίας χώρας τής Ρωσίας.. Άρα τέ, ό Εξαδάκτυλος άρχεται μετά τό χάραγμα αφού αυτόν είναι πρίν τόν έν Συνιστουπόλει/έν Κωνσταντινουπόλει πόλεμον… Καί τώρα τό ωραιότερον…

Από τά λόγια τού βιβλίου: «Αγίου Παϊσίου Αγιορίτου, ΛΟΓΟΙ Β΄ Πνευματική Αφύπνιση» σελίς 101 = 11… Εντός παρενθέσεων αί παρατηρήσεις μού μέ βάση τήν Λογικήν…

Τά πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στήν Ἀμερική τά σφραγισμένα σκυλιά ἐκπέμπουν μέ τόν πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν (Αυτόν έν μέρει γίνεται, άλλωστε τά αδέσποτα ήδη θανατώνονται καί θά κορυφωθεί είς τό μέλλον. Θυμηθείτε τήν προφυτεία Τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού: «άμα βουλοθείτε καί μέσα στό κέρατο τού βού νά μπείτε θά σάς βρούν». Κατά περίεργον λόγον η προφυτεία αυτή δέν συμπεριλαμβανόταν είς τίς κλασικές 112 προφυτείες ώς 113 όπως καί άλλες, αλλά μόνον μέσα σέ βιβλίον μέ τίς διδαχές τού υπάρχει καί σπάνια τήν συναντάται εντός διαδικτύου, ποίοι καί διατί τήν απέκρυψαν αρκετά; Ή ήταν θέλημα Θεού).

Ἔτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Ὅσα σκυλιά δέν ἔχουν τήν μάρκα (λέω εγώ τώρα μάρκα εννοεί τό μικροψήγμα ή δέν είναι καθαρόαιμα; Καί ξανά λέγω, θ’ αφήσουν καθαρόαιμες ράτσες σκύλων αλλά όχι ανθρώπων; Χαχαχα, ελπίζω νά έλαβες τό μήνυμα καί τό πρόγραμμα Πρωτόκολλα Σιών οπού αργότερα έγινε πρόγραμμα Μπασταρροκαλλέργης καί ό νοών νοείτω καί ό ό ανοών ανοείτω..) τους καί εἶναι ἀδέσποτα τά σκοτώνουν μέ ἀκτῖνες λέιζερ (Λέϊζερ μαζύν μέ 5G, HAARP, ΑΣΙΕΛΟΝ κ.α). Μετά θά ἀρχίσουν νά σκοτώνουν καί τούς ἀνθρώπους (Ποίους ανθρώπους; Όσους σκαρτάρουν καί είναι χαραγμένοι, σφραγισμένοι, μικροψηγματοποιημένοι, εμβολιασμένοι μέ ακτίνες ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού καί όσους εύρουν οί οποίοι είναι σφραγισμένοι μέ Ακτίνες Χριστού μόνον). Τόνους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καί τά παρακολουθοῦν ἀπό τό δορυφόρο σέ ποιό πέλαγος εἶναι!

Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν (Εδώ είναι όλα τά «λεφτά» χαχαχαχα… Δέν μάς λέγει μόνον ότι θά εμβολιάζουν μέ εσωτερικόν σφράγισμα μέσω ενέσεως είς τήν Γονιοδομή, δέν μάς λέγει μόνον ότι θά λάβουν ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν είς τό χέρι ή είς τό μέτωπον αλλά καί τό: «τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία αρρώστια γιά τήν οποία βρήκαν ένα εμβόλιο» μάς λέγει ότι παρουσίασαν ή έγινε μία αρώστια όταν έλεγε αυτά τά λόγια πρίν τόν θάνατον τού τό 1994 καί ότι βρήκαν καί έναν εμβόλιο γι’ αυτήν που θά είναι υποχρεωτικόν νά τό κάνεις. Θυμήσου πότε έγινε ό κορώνα κατάρα σιώνα ή γρίππη Α ή Β, ψάξε πίσω στό παρελθόν καί θυμήσου ό Ντήν Κούντζ έγραψε σέ μυθιστόρημα τού τό 1981 γιά εξάπλωση ιού από τήν Γιουχάν, ιδού: https://www.naftemporiki.gr/story/1567496/theories-sunomosias-gia-ton-ntin-kountz-kai-ton-koronaio-sta-social-media ….

Συνάμα ό Κούτζ αναφέρει τήν ασθένεια Γιουχάν-400 = Wuhan = wu+han/βασιλέας 400, αυτόν θά τό μελετήσουμε άλλη φορά, αλλά από τό 1981 μέχρι τό 2021 οπού άρχισε νά γίνεται υποχρεωτικός ό εμβολιασμός πέρασαν 40 έτη = 4, αντί 400 = 4… Κατά συνέπεια είχαν από τότε τά σχέδια, έψαχναν βολικόν ιόν ή προσπαθούσαν νά κατασκευάσουν κατάλληλον ιόν είτε είναι ό κορώνα απάτη, είτε η γρίππη Α ή Β κτλ… καί διέταξαν τόν ιλλουμινάντον Κούντζ νά τό διαδώσει διά νά τό μπίξει ώς κάτι αναμενόμενον καί ακίνδυνον είς τό υποσυνείδητον. Θυμήσου ότι ασπρόμαυρο πρόγραμμα τών ΗΠΑ από τό 1960 προέβλεψε τήν εξάπλωση καί καταστροφή πρός τήν ανθρωπότητα ιού από τήν Κίνα/Γιουχάν, ήτοι 21 έτη πρίν τό μυθιστόρημα τού Κούντζ καί τώρα είμαστε είς τό έτος 2021.. Ό Άγιος Παϊσιος μέ τό τώρα παρουσιάστηκε μία αρώστια γιά τήν οποία βρήκαν έναν εμβόλιο που θά είναι υποχρεωτικό, μάς λέγει ότι όταν έλεγε αυτά τά λόγια προσφάτως είχαν ολοκληρωθεί οί στρατηγικές έρευνες «τούς» γιά τό ποία ασθένεια ή πολυασθένεια ή ψευδασθένεια είναι ποίον θά είναι τό εμβόλιο καί τό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, γι’ αυτό βιάζονταν νά εξελίξουν τήν τεχνολογία… γιά νά ετοιμάσουν από πάσα προπαγάνδα καί ύπνωση μέχρι τήν ηλεκτρονική 666 οικονομική διακυβέρνηση). Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ. εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή. Θά ἐπιβληθῆ ἔτσι μέ ἕνα οἰκονομικό σύστημα πού θά ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, καί μόνον ὅσοι θά ἔχουν δεχθῆ τό σφράγισμα , τό χάραγμα μέ τόν ἀριθμό 666 , θά μποροῦν νά ἔχουν ἐμπορικές συναλλαγές.

Τί θά πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!….Μοῦ ἔλεγε κάποιος εἰδικός ὅτι μέ τίς ἀκτῖνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγιστοῦν θά τραβοῦν τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου (μέσω 5G, τό ξεχάσαμε λίγο αυτόν, χεχεχε) καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασοῦν τήν γλῶσσα τους (ότι θά μασούν τίς γλώσσες τούς αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη καί οί ακτίνες ηλίου θά προσεγγίζονται διά μέσω μαγνητικών πεδίων από τά εμβόλια εντός σωμάτων/αιμάτων ήτοι υδροζελατίνων καί μέ τήν συχνοτική επέμβαση καί κατεύθυνση τού 5G…!!!!) ἀπό τόν πόνο15. Ὅσοι δέν σφραγιστοῦν, θά περάσουν καλύτερα ἀπό τούς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστός ὅσους δέν σφραγιστοῦν θά τούς βοηθήση. Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό!

-Γέροντα, πότε θά τούς βοηθήση; Μετά;

-Ὄχι, τότε.

-Ἀφοῦ Γέροντα, δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν, πῶς θά περάσουν καλύτερα;
-Νά δῆς, ὁ Θεός ξέρει ἕναν τρόπο, τόν ξέρω καί ἐγώ αὐτόν. Λοιπόν…, μέ ἀπασχόλησε πολύ αὐτό τό θέμα καί μοῦ ἔστειλε μετά τό …..τηλεγράφημα. Ὁ Θεός πῶς μᾶς οἰκονομάει, πῶ! πῶ!
-Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα;

(-Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια»9, ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι10, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του11. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄12». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ13. Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει «ἤ Χριστό ἤ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ14»).

Χαιρετίσματα είς τούς «προοδευτικούς» ΑναρχιΚούλληδες που περιέμπαιζαν Τόν Άγιον Παϊσιον ώς Πάτερ Πατσίτσιον, χαχαχα τώρα θά σάς μείνει τό παστίτσιον τού γάμου σάς μέ τόν σατανά καί έχει νά πέσει πολύ γαμήσι…. χαχαχαχα…. μαντέψετε ποίος θά είναι τό θύμα… καί ό ερωμένος/ερωμένη…

Μετανοείτε πριχού νά είν’ αργά…………………………………………………….

Καιρός γάρ ούχ εγγύς αλλά νύν……………………………………………………..

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…..

9.Βλ. Ζαχ.11,1-13.
10.Βλ.Ψαλμ.68,22.
11.Βλ.Ψαλμ.21,19
12.Ἀποκ.13,18
13.Βλ.Γ΄Βασ.10,14 καί Β΄Παραλ.9,13.
14.Ματθ.6,24
15.Βλ.Ἀποκ.16,10. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
 

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Πρώτον, εάν ακούσεις όλες τές δικαιολογίες από κάθε πλευρά μεμονωμένως είναι πειστικές.
Δεύτερον, εάν ακούσεις όλες τές πληροφορίες από κάθε πλευρά, καί εννοώ από τές επιστημονικές μέχρι τές προφυτικές, τές συνωμοσιολογικές μέχρι τές αποδεικτικές, τότε θά πεισθείς ότι τό εμβόλιον μαζύν μέ τόν κορωνοϊόν καί τό 5G καί άλλα «συμμέτρα» είναι μία μεγάλη γενοκτονική γονιδιακή καί ανελευθεριακή εξαπάτηση…

Πέραν τούτου διάχυτος είναι ό σκεπτικισμός ότι τό εμβόλιον είναι τό χάραγμα ή τό προχάραγμα ή μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος… Εάν σκεπτείς ποία είναι η χειρότερη αμαρτία, είναι η οικειοθελής προσκύνηση τού σατανά καί η συναινετική προσκύνηση τού σατανά μέσω τού μαμωνά, τής ανάγκης δι’ επιβίωση καί τής ανάγκης διά απόλαυση, υλισμόν καί ηρεμία… Όλ’ αυτά τά προσφέρει τό εμβόλιον… Η καταφανής προσκύνηση τού σατανά δέν είναι ακόμη ολοφάνερη καί ρητώς παρρησιασμένη. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι θά ακολουθήσει καί διά νά γίνει τούτον πρέπει νά σέ παρεξαναγκάσουν μέσα σέ μία λογική, παγίδα καί διακυβέρνηση άνευ επιστροφής…, καί αυτόν μπορεί νά συμβεί καί διασυμβαίνει ήδη μέσω τών μηχανισμών τού εμβολιασμού…

Νά πώς θά προσκυνήσουν τόν σατανά…

Θά καταργήσουν τήν πρόσβαση τών ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ήτοι τών ανεμβολίαστων μέ τά πειραματικά αρρωστημένα εμβόλια «τούς», είς τό εμπόριον καί δή πρωτίστως είς τό λιανικόν εμπόριον, αλλά επειδή ό καθένας θά έχει μετρητόν χρήμα θά μπορεί νά δώσει χρήματα σέ εμβολιασμένους φίλους καί γνωστούς, σέ ανθρώπους οπού ακόμη μπορούν νά κινούντε μέσω ταχύας διάγνωσης, καί νά παραλάβει τά χρειώδη προϊόντα. Ειδικώς σέ εμβολιασμένους…

Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τού μετρητού ρευστού χρήματος καί κάρτες θά δικαιούνται νά έχουν μόνον οί εμβολιασμένοι. Τό μέτρον αυτόν δέν θά ανακόψει πλήρως τήν πρόσβαση σέ προϊόντα από τούς ανεμβολίαστους μέ τήν ένεση τού σατανά… Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τής κάρτας καί τό χρήμα θά διακινείται ηλεκτρονικώς μέσα από ιούς, ίνες καί ραδιοκύματα. Αυτό διά νά γίνει θά πρέπει ό σατανοπολίτης νά φέρει επάνω τού ειδικό μηχανισμό ηλεκτρονικής συναλλαγής σέ εξωτερικό μέρος τού σώματος τού… Αυτός μπορεί νά τοποθετηθεί είς τό μέτωπο ή σ’ έναν από τά δύο χέρια. Θά επιλεγεί τό δεξιόν δήθεν ή καί επειδή δέν θά συνδέεται μέ τήν καρδία όπως τό αριστερό ή υφ’ άλλης ψευδοδικαιολογίας, ενώ ό λόγος θά είναι διά νά επικαταρώσει τό δεξιόν χέρι διά τού οποίου Σταυροκοπιούντε οί Χριστιανοί!…

Μέ αυτόν τό μέτρον, όποιος δέν δεχθεί τό χάραγμα συναλλαγής δέν θά μπορεί νά μεταλλάξει τά μετρητά καί καρτικά χρήματα σού σέ ηλεκτρονικά καί θά χαθούν ούτως ή άλλως διότι ούτε συναλλάξιμα θά είναι είς τό εμπόριον ούτε θά δηλωθούν σέ ηλεκτρονικόν λογαριασμό συναλλαγής μέσω οθόνης γραμμωτού κωδικού ή κωδικού μουζάλας = QR ή όπως άλλως πώς τό ηλεκτρονικοκανονίσουν!…

Τότε η μοναδική περίπτωση νά έχει Ανεμβολίαστος σέ προϊόντα θά είναι η φιλανθρωπία καί η συνεργασία μέ εμβολιασμένους. Αυτόν όμως θά κανονιστεί από τό σατανοκράτος ώς εξής. Θά παρακολουθείται ό ανεμβολίαστος μέ ποίους έρχεται σέ συναλλαγή καί συντροφιά. Θά απαγορεύεται η συναναστροφή μέ Ανεμβολίαστους μέ ρήτρα φυλάκισης, εκμηδένισης χρήματος καί άλλων σατανικόπληκτων μέτρων, ό διάβολος εδώ θά δείξει τό πρόσωπον τού καί όλοι θά καταλάβουν τήν ύπαρξη τού καί τήν αρωγή τού είς τήν συναγωγή τού σατανά ήτοι τά θηρία καί τόν ψευδοπροφύτη…

Ό εμβολιασμένος θά φοβάται καί συνάμα θά είναι αδύνατον νά βοηθήσει Ανεμβολίαστον καί δέν θά τό θέλει ούτε Ό Θεός διότι θά Θελήσει νά διαχωρίσει τήν ήρα από τό σιτάρι καί τά μιαρά προϊόντα, φαγητά καί ποτά από τά θυσιάσματα καί τά νεκρά σφαγμένα σωματίδια ανθρώπων καί εμβρύων που βάζουν μέσα, ώστε νά Αγιάζει καί νά τρέφεται μέ πνευματική προσευχή καί αγνά φυσικά προϊόντα οπού Ό Ίδιος θά προσδίδει θαυματουργικώς ή είς τούς αγρούς πρός τούς ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥΣ από τό Χέρι Τού Ανθρώπους!…

Μέ αυτόν τόν τρόπον θά γίνει ό διαχωρισμός, ενώ συνάμα πράκτορες καί όργανα τής νέας τάξης πραγμάτων θά προσποιούντε αγάπη, συμπάθεια καί αλληλεγγύη σέ Ανεμβολίαστους ώστε νά στηθούν παγίδες νά τούς συλλάβουν καί υπ’ απειλής είτε νά εμβολιαστούν καί χαρακτούν είτε νά σφαγιαστούν καί ώς έκ τούτου νά Χριστομαρτυρήσουν!… Προσοχή, οί οθόνες σέ μέτωπα ή χέρια θά λειτουργούν μέσω τών μικροψηγμάτων ή μικροδορυφόρων ή μικροκεραίων που τοποθετούντε μέσα είς τά σώματα τών εμβολιασμέων καί θά ενεργοποιηθούν τήν κατάλληλη δι’ «αυτούς» στιγμή καί υπό τές κατάλληλες δι’ «αυτούς» ψευδοδικαιολογίες ανάγκης καί υποχρεωτικότητος…

Η κατάργηση τού μετρητού καί καρτικού χρήματος θά γίνει υπό τήν ψευδοαιγίδα τής προστασίας από τές διάφορες μεταλλάξεις τού κορωνοϊού ή καί άλλων συμφερτών ασθενειών…

Έτσι από τήν φυσική απαγόρευση παράστασης τών Ανεμβολίαστων σέ χώρους λιανικού εμπορίου θά φτάσουμε είς τήν ανακοπή τούς από κάθε συναλλαγή όπως λέγει η Αποκάλυψη:

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

Μεταγενέστεροι προφύτες μάς είπαν ότι θά πηγαίνουν μόνοι τούς οί ανθρώποι νά βάζουν τό χάραγμα! Μήπως δέν πηγαίνουν από μόνοι τούς νά βάλουν τό εμβόλιον ήτοι τόν ηλεκτρονικόν μηχανισμόν τού χαράγματος;…

Μετά απ’ όλα αυτά όπως βλέπετε είς τούς στίχους τής Αποκάλυψης θά προσκυνούν τήν εικόνα τού θηρίου οία καί άν είναι αυτή καί θά φέρουν επάνω τούς τό χάραγμα μέ τόν αριθμόν ή τό όνομα τού σέ μορφή γραμμωτού ή μουζαλωτού (QR) κώδικα ή άλλως πώς παρομοίως.

Πόσοι από τούς εμβολιασμένους αφού δέν δύστασαν διά μία ψευδοασθένεια είτε υπάρχει είτε γίνεται διά νά προωθήσει τόν βασιλέα τού ψεύδους σατανά ή διά νά μήν αποκοπούν από τά πλούτη, τά ταξείδια, τήν ευμάρεια, τήν κενοδοξία καί τήν ηρεμία δέν θά κάνουν ακόμη έναν βήμα ώστε νά ολοκληρωθεί τό χάραγμα από τήν Γονιοδομή/DNA καί τό σώμα μέ διάφορα σωματίδια είς τήν οθόνη καί συνάμα σημάδι θηρίου τής Αποκάλυψης;… Καί πόσοι θά είναι ικανοί ν’ αφυπνιστούν από τήν έξ’ αποστάσεως ύπνωση υποσυνείδητου καί υποσυναίσθητου μέ μηνύματα σήματα σέ συχνότητες;…

Τά συμπεράσματα εξάξετε τά από μόνοι σάς… είναι πανεύκολον… νά τό πράξετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Όποιος κάνει το Εμβόλιο θα πρέπει να πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού Qrcode, χωρίς αυτό σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα, δέν θα μπορεί να έχει εργασία γιατί θα τον απολύουν, δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει όπως γράφει πάλι ο ευαγγελιστης Ιωάννης στήν αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13.. Θά πρέπει νά έχει πάρει αυτό το Χάραγμα!! Το οποίο θά υσχιει μόνο όταν θα έχεις κάνει το Εμβόλιο.. Και ο Θεός προβλέπει και λέει στον ευαγγελιστη Ιωάννη στο Ιστ κεφάλαιο της αποκάλυψης, ότι θα γίνει έλκος κακό και πονηρόν σε αυτούς που έχουν το Χάραγμα τού Θηρίου.. Συνεπώς, όταν πήραν το Χάραγμα έκαναν και το Εμβόλιο, έχουν πάρει μέσα τούς και το δηλητήριο που θα τούς δημιουργεί το Έλκος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ