Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Είναι ή δέν είναι τό εμβόλιον τό χάραγμα ή καί μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος; Μήν κλείνεις τά πνευματικά μάτια!…

Πρώτον, εάν ακούσεις όλες τές δικαιολογίες από κάθε πλευρά μεμονωμένως είναι πειστικές.
Δεύτερον, εάν ακούσεις όλες τές πληροφορίες από κάθε πλευρά, καί εννοώ από τές επιστημονικές μέχρι τές προφυτικές, τές συνωμοσιολογικές μέχρι τές αποδεικτικές, τότε θά πεισθείς ότι τό εμβόλιον μαζύν μέ τόν κορωνοϊόν καί τό 5G καί άλλα «συμμέτρα» είναι μία μεγάλη γενοκτονική γονιδιακή καί ανελευθεριακή εξαπάτηση…

Πέραν τούτου διάχυτος είναι ό σκεπτικισμός ότι τό εμβόλιον είναι τό χάραγμα ή τό προχάραγμα ή μέρος τού μηχανισμού τού χαράγματος… Εάν σκεπτείς ποία είναι η χειρότερη αμαρτία, είναι η οικειοθελής προσκύνηση τού σατανά καί η συναινετική προσκύνηση τού σατανά μέσω τού μαμωνά, τής ανάγκης δι’ επιβίωση καί τής ανάγκης διά απόλαυση, υλισμόν καί ηρεμία… Όλ’ αυτά τά προσφέρει τό εμβόλιον… Η καταφανής προσκύνηση τού σατανά δέν είναι ακόμη ολοφάνερη καί ρητώς παρρησιασμένη. Εντούτοις, γνωρίζουμε ότι θά ακολουθήσει καί διά νά γίνει τούτον πρέπει νά σέ παρεξαναγκάσουν μέσα σέ μία λογική, παγίδα καί διακυβέρνηση άνευ επιστροφής…, καί αυτόν μπορεί νά συμβεί καί διασυμβαίνει ήδη μέσω τών μηχανισμών τού εμβολιασμού…

Νά πώς θά προσκυνήσουν τόν σατανά…

Θά καταργήσουν τήν πρόσβαση τών ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ήτοι τών ανεμβολίαστων μέ τά πειραματικά αρρωστημένα εμβόλια «τούς», είς τό εμπόριον καί δή πρωτίστως είς τό λιανικόν εμπόριον, αλλά επειδή ό καθένας θά έχει μετρητόν χρήμα θά μπορεί νά δώσει χρήματα σέ εμβολιασμένους φίλους καί γνωστούς, σέ ανθρώπους οπού ακόμη μπορούν νά κινούντε μέσω ταχύας διάγνωσης, καί νά παραλάβει τά χρειώδη προϊόντα. Ειδικώς σέ εμβολιασμένους…

Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τού μετρητού ρευστού χρήματος καί κάρτες θά δικαιούνται νά έχουν μόνον οί εμβολιασμένοι. Τό μέτρον αυτόν δέν θά ανακόψει πλήρως τήν πρόσβαση σέ προϊόντα από τούς ανεμβολίαστους μέ τήν ένεση τού σατανά… Τότε θά προχωρήσουν σέ κατάργηση τής κάρτας καί τό χρήμα θά διακινείται ηλεκτρονικώς μέσα από ιούς, ίνες καί ραδιοκύματα. Αυτό διά νά γίνει θά πρέπει ό σατανοπολίτης νά φέρει επάνω τού ειδικό μηχανισμό ηλεκτρονικής συναλλαγής σέ εξωτερικό μέρος τού σώματος τού… Αυτός μπορεί νά τοποθετηθεί είς τό μέτωπο ή σ’ έναν από τά δύο χέρια. Θά επιλεγεί τό δεξιόν δήθεν ή καί επειδή δέν θά συνδέεται μέ τήν καρδία όπως τό αριστερό ή υφ’ άλλης ψευδοδικαιολογίας, ενώ ό λόγος θά είναι διά νά επικαταρώσει τό δεξιόν χέρι διά τού οποίου Σταυροκοπιούντε οί Χριστιανοί!…

Μέ αυτόν τό μέτρον, όποιος δέν δεχθεί τό χάραγμα συναλλαγής δέν θά μπορεί νά μεταλλάξει τά μετρητά καί καρτικά χρήματα σού σέ ηλεκτρονικά καί θά χαθούν ούτως ή άλλως διότι ούτε συναλλάξιμα θά είναι είς τό εμπόριον ούτε θά δηλωθούν σέ ηλεκτρονικόν λογαριασμό συναλλαγής μέσω οθόνης γραμμωτού κωδικού ή κωδικού μουζάλας = QR ή όπως άλλως πώς τό ηλεκτρονικοκανονίσουν!…

Τότε η μοναδική περίπτωση νά έχει Ανεμβολίαστος σέ προϊόντα θά είναι η φιλανθρωπία καί η συνεργασία μέ εμβολιασμένους. Αυτόν όμως θά κανονιστεί από τό σατανοκράτος ώς εξής. Θά παρακολουθείται ό ανεμβολίαστος μέ ποίους έρχεται σέ συναλλαγή καί συντροφιά. Θά απαγορεύεται η συναναστροφή μέ Ανεμβολίαστους μέ ρήτρα φυλάκισης, εκμηδένισης χρήματος καί άλλων σατανικόπληκτων μέτρων, ό διάβολος εδώ θά δείξει τό πρόσωπον τού καί όλοι θά καταλάβουν τήν ύπαρξη τού καί τήν αρωγή τού είς τήν συναγωγή τού σατανά ήτοι τά θηρία καί τόν ψευδοπροφύτη…

Ό εμβολιασμένος θά φοβάται καί συνάμα θά είναι αδύνατον νά βοηθήσει Ανεμβολίαστον καί δέν θά τό θέλει ούτε Ό Θεός διότι θά Θελήσει νά διαχωρίσει τήν ήρα από τό σιτάρι καί τά μιαρά προϊόντα, φαγητά καί ποτά από τά θυσιάσματα καί τά νεκρά σφαγμένα σωματίδια ανθρώπων καί εμβρύων που βάζουν μέσα, ώστε νά Αγιάζει καί νά τρέφεται μέ πνευματική προσευχή καί αγνά φυσικά προϊόντα οπού Ό Ίδιος θά προσδίδει θαυματουργικώς ή είς τούς αγρούς πρός τούς ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥΣ από τό Χέρι Τού Ανθρώπους!…

Μέ αυτόν τόν τρόπον θά γίνει ό διαχωρισμός, ενώ συνάμα πράκτορες καί όργανα τής νέας τάξης πραγμάτων θά προσποιούντε αγάπη, συμπάθεια καί αλληλεγγύη σέ Ανεμβολίαστους ώστε νά στηθούν παγίδες νά τούς συλλάβουν καί υπ’ απειλής είτε νά εμβολιαστούν καί χαρακτούν είτε νά σφαγιαστούν καί ώς έκ τούτου νά Χριστομαρτυρήσουν!… Προσοχή, οί οθόνες σέ μέτωπα ή χέρια θά λειτουργούν μέσω τών μικροψηγμάτων ή μικροδορυφόρων ή μικροκεραίων που τοποθετούντε μέσα είς τά σώματα τών εμβολιασμέων καί θά ενεργοποιηθούν τήν κατάλληλη δι’ «αυτούς» στιγμή καί υπό τές κατάλληλες δι’ «αυτούς» ψευδοδικαιολογίες ανάγκης καί υποχρεωτικότητος…

Η κατάργηση τού μετρητού καί καρτικού χρήματος θά γίνει υπό τήν ψευδοαιγίδα τής προστασίας από τές διάφορες μεταλλάξεις τού κορωνοϊού ή καί άλλων συμφερτών ασθενειών…

Έτσι από τήν φυσική απαγόρευση παράστασης τών Ανεμβολίαστων σέ χώρους λιανικού εμπορίου θά φτάσουμε είς τήν ανακοπή τούς από κάθε συναλλαγή όπως λέγει η Αποκάλυψη:

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 13-17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 13-18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς’.

Μεταγενέστεροι προφύτες μάς είπαν ότι θά πηγαίνουν μόνοι τούς οί ανθρώποι νά βάζουν τό χάραγμα! Μήπως δέν πηγαίνουν από μόνοι τούς νά βάλουν τό εμβόλιον ήτοι τόν ηλεκτρονικόν μηχανισμόν τού χαράγματος;…

Μετά απ’ όλα αυτά όπως βλέπετε είς τούς στίχους τής Αποκάλυψης θά προσκυνούν τήν εικόνα τού θηρίου οία καί άν είναι αυτή καί θά φέρουν επάνω τούς τό χάραγμα μέ τόν αριθμόν ή τό όνομα τού σέ μορφή γραμμωτού ή μουζαλωτού (QR) κώδικα ή άλλως πώς παρομοίως.

Πόσοι από τούς εμβολιασμένους αφού δέν δύστασαν διά μία ψευδοασθένεια είτε υπάρχει είτε γίνεται διά νά προωθήσει τόν βασιλέα τού ψεύδους σατανά ή διά νά μήν αποκοπούν από τά πλούτη, τά ταξείδια, τήν ευμάρεια, τήν κενοδοξία καί τήν ηρεμία δέν θά κάνουν ακόμη έναν βήμα ώστε νά ολοκληρωθεί τό χάραγμα από τήν Γονιοδομή/DNA καί τό σώμα μέ διάφορα σωματίδια είς τήν οθόνη καί συνάμα σημάδι θηρίου τής Αποκάλυψης;… Καί πόσοι θά είναι ικανοί ν’ αφυπνιστούν από τήν έξ’ αποστάσεως ύπνωση υποσυνείδητου καί υποσυναίσθητου μέ μηνύματα σήματα σέ συχνότητες;…

Τά συμπεράσματα εξάξετε τά από μόνοι σάς… είναι πανεύκολον… νά τό πράξετε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Όποιος κάνει το Εμβόλιο θα πρέπει να πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού Qrcode, χωρίς αυτό σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα, δέν θα μπορεί να έχει εργασία γιατί θα τον απολύουν, δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει όπως γράφει πάλι ο ευαγγελιστης Ιωάννης στήν αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13.. Θά πρέπει νά έχει πάρει αυτό το Χάραγμα!! Το οποίο θά υσχιει μόνο όταν θα έχεις κάνει το Εμβόλιο.. Και ο Θεός προβλέπει και λέει στον ευαγγελιστη Ιωάννη στο Ιστ κεφάλαιο της αποκάλυψης, ότι θα γίνει έλκος κακό και πονηρόν σε αυτούς που έχουν το Χάραγμα τού Θηρίου.. Συνεπώς, όταν πήραν το Χάραγμα έκαναν και το Εμβόλιο, έχουν πάρει μέσα τούς και το δηλητήριο που θα τούς δημιουργεί το Έλκος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ