Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 11'ο.Γένεσις 6,1-4 : Οι υιοί του Θεού, οι θυγατέρες των ανθρώπων και οι γίγαντες. (μέρος α΄).

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Μέρος 11'ο.

Γένεσις 6,1-4 : Οι υιοί του Θεού, οι θυγατέρες των ανθρώπων και οι γίγαντες. (μέρος α΄).

Είναι αναγκαίο να ερευνήσουμε πολύ αυτό το χωρίο (Γένεσις 6,1-4), και να ανατρέψουμε τις μυθολογίες εκείνων που τα λένε όλα απερίσκεπτα… εκείνα τα οποία τολμούν και λένε… αυτές τις βλασφημίες… διότι ισχυρίζονται ότι τους αγγέλους ονόμασε υιούς Θεού και ότι δεν έχει λεχθεί αυτό για τους ανθρώπους. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία ΚΒ΄εις της Γένεσιν, PG 53, σελίδα 185).
Εισαγωγή
Στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται, ότι μόλις αυξήθηκε ο πληθυσμός της γής, οι γιοί του Θεού παντρεύτηκαν με τις θυγατέρες των ανθρώπωνκαι έτσι γεννήθηκαν οι γίγαντες, πού αποκαλούνται άνθρωποι ονομαστοί. Βλέποντας μετά ο Θεός να μεγαλώνει η κακία ανάμεσα στους ανθρώπους, αποφάσισε να κάνει τον κατακλυσμό, από τον οποίο σώθηκε μόνο ο δίκαιος Νώε, τα τρία παιδιά του και οι γυναίκες τους (8 άνθρωποι).
Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις 61 ΚΑΙ εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς. 2 ιδόντες δε οι υιοί του Θεούτας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισιν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών, ων εξελέξαντο3 και είπε Κύριος ο Θεός· ου μη καταμείνη το πνεύμά μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας, έσονται δε αι ημέραι αυτών εκατόν είκοσιν έτη. 4 οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν ταις ημέραις εκείναις· και μετ ‘ εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί του Θεού προς τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς· εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ ‘ αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί5Ιδών δε Κύριος ο Θεός, ότι επληθύνθησαν αι κακίαι των ανθρώπων επί της γης και πας τις διανοείται εν τη καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά πάσας τας ημέρας, 6 και ενεθυμήθη ο Θεός ότι εποίησε τον άνθρωπον επί της γης, και διενοήθη. 7 και είπεν ο Θεός· απαλείψω τον άνθρωπον, ον εποίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτήνους και από ερπετών έως πετεινών του ουρανού, ότι μετεμελήθην ότι εποίησα αυτούς. 8 Νώε δε εύρε χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού.
Η αίρεση
Εδώ και πολλούς αιώνες διάφοροι αιρετικοί έκαναν παρερμηνεία στα εδάφια 1-4, του 6ου κεφαλαιου της Γένεσης.
Σιγά σιγά άρχισαν να κυκλοφορούν απόκρυφα Εβραικά κείμενα, όπως το βιβλίο του Ενώχ (που καμμία σχέση δεν έχει με τον πραγματικό Ενώχ), που μετά πήραν έκταση με το Ταλμούδ (Talmud), την Καμπαλά (Kabbalah) και τα άλλα ραββινικά κείμενα που ακολούθησαν, στα οποία αναπτύχθηκε η μυθολογία ότι δήθεν οι γιοί του θεού ήταν άγγελοι οι οποίοι ήρθαν σε σαρκικές σχέσεις με γυναίκες κάνοντας έτσι αποστασία.
Βέβαια σε σχέση με την Ταλμουδική φιλοσοφία κάτι τέτοιο είναι δυνατό, γιατι άγγελοι και δαίμονες δεν είναι ασώματοι, είναι υλικοί, τρώνε, πίνουν, μπορούν να έρθουν σε σαρκικές σχέσεις μεταξύ τους ή με ανθρώπους, να γεννήσουν και στο τέλος να πεθάνουν οπως οι άνθρωποι! Άλλωστε ούτε ακόμα αυτοί οι άγγελοι τους είναι μόνο καλοί και άτρεπτοι πρός το κακό. Πολλές φορές λένε κάνουν παραβάσεις για τις οποίες και τιμωρούνται!
Η αίρεση του Δ. Λιακόπουλου
Διαβάστε και το προηγούμενο άρθρο μας με τίτλο : Κατάλογος αιρέσεων του Δ. Λιακόπουλου.
Μικρή παραλλαγή αυτής της παλιάς αίρεσης, είναι και η αιρετική θεωρία του Δ. Λιακόπουλου. Γι΄αυτόν υιοί του Θεού ήταν κάποια (ενεργειακά υλικά) πλάσματα ανώτερα των Αγγέλων, που τα ονομάζει Ελοχίμ. Ισχυρίζεται ότι :
 •  »40.000 χρόνια πρίν, 201 Ελοχίμ ενώθηκαν (δια της βίας) με τις θυγατέρες των ανθρώπων και γέννησαν τους Νεφελίμ»
 • Οι Νεφελίμ έχουν ύψος 3.000 πήχεις, είναι ανθρωποφάγοι και είναι ανθρωπόμορφοι η τερατόμορφοι. Οι Νεφελίμ είναι συνολικά 17 γένη, 1 ανθρωπόμορφο (οι Κρόνιοι) και 16 τερατόμορφα.
 • Οι Νεφελίμ είναι υποχθόνιες Θεότητες.
 • Οι Νεφελίμ είναι ενεργειακά όντα.
 • Οι ψυχές των Νεφελίμ θα χαθούν, χωρίς καν να κριθούν στην Δευτέρα Παρουσία.
 • Ο Βαάλ είναι ένας Νεφελίμ.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική απάντηση. Ποιοί είναι οι »υιοί του θεού»;
Στην προσευχή μας αποκαλούμε τον Θεό, Πάτερ ημών (Πατέρα μας), πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε παιδιά Του, γιοί του Θεού.
Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός αναφερόμενος σε μας τους ανθρώπους λέει : ότι Κύριος ελάλησεν· υιούς εγέννησα.
 • Ησαίας 1,2Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν· υιούς εγέννησακαι ύψωσα, αυτοί δε με ηθέτησαν. 
Σε πολλά σημεία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, οι ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι, (οι πιστοί Χριστιανοί πλέον), αποκαλούνται υιοί Θεού (γιοί του Θεού) και τέκνα Θεού (παιδιά του Θεού). Εν αντιθέσει οι λοιποί κατονομάζονται ως τέκνα της σαρκόςτέκνα του διαβόλου κλπ.
 • Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 5.9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι υἱοὶ θεοῦκληθήσονται.
 • Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον 1.12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαντέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ…11.52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν.
 • Επιστολή Παύλου προς Γαλάτας 3.26 Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ.
 • Επιστολή Παύλου προς Ρωμαίους8.14 ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ8.16 αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲντέκνα Θεοῦ8.19 ἡ γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται9.8 τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα…9.26 καὶ ἔσται ἐν τῷτόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς, οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
 • Επιστολή Παύλου προς Φιλλιπησίους 2.15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι,τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης.
 • Επιστολή Ιωάννη Α’  3.1 ῎Ιδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ὑμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.3.2᾿Αγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα· οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι… 3.10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ…5.2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
 • Δευτερονόμιο 32.43 εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ· εὐφράνθητε, ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες υἱοὶ Θεοῦ· ὅτι τὸ αἷμα τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσιν ἀνταποδώσει, καὶ ἐκκαθαριεῖ Κύριος τὴν γῆν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
 • Σοφία Σολομώντος 2.18 εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς Θεοῦ, ἀντιλήψεται αὐτοῦ καὶ ρύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων.
 • Ψαλμοί Δαυίδ 28.1 Ενέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.
 • Ωσηέ 2.1 Και ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, ἣ οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται. καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς· οὐ λαός μου ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος.
___
Παραθέτουμε κατάλογο με λίστα απο βιβλία Αγίων, Πατέρων της Εκκλησίας και Iστορικών που ξεκαθαρίζουν το θέμα και αποκαθιστούν την αλήθεια. Οι πηγές (σχεδόν όλες) βρίσκονται στην Ελληνική Πατρολογία (ΕΠ) J.P. Migne, Patrologia Graeca (PG).
___
Άγιος Αθανάσιος (ο Μέγας), Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
 • Ερώτηση νη’ : Ποιοί ήταν οι υιοί του Θεού, που είδαν και πήραν (για γυναίκες τους) τίς θυγατέρες των ανθρώπων; Απάντηση : Οι υιοί του Σήθ. επειδή η ασώματη φύση (των αγγέλων), ούτε έχει αγάπη για σώματα, ούτε με γυναίκες συμπλέκεται.
 • Ερώτηση ξε΄: Ποιούς αποκάλεσε ο Μωυσής υιούς Θεού, λέγοντας »αφού είδαν οι υιοί του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων, τις πήραν για γυναίκες τους»; Απάντηση : Από τον Αδάμ γεννήθηκε ο Σηθ, που ήταν τρίτος από τον Άβελ, από δε τον Σηθ γεννήθηκε ο Ενώς. Έτσι τα παιδιά που γεννήθηκαν απο αυτόν γιοί Θεού ονομάστηκαν, όπως και εμείς απο το όνομα του Χριστού αποκαλούμαστε Χριστιανοί. Γιατί είχε χωριστεί το γένος του Σήθ και δεν αναμυγνειόταν με όσους προέρχονταν απο τον Κάιν, εξαιτίας της κατάρας που είχε δεχθεί απο τον Θεό. Ύστερα όμως είδαν τίς όμορφες θυγατέρες απο την γενιά του Κάιν, ένιωσαν έλξη, τις πήραν για γυναίκες τους και διέφθειραν την δική τους γενιά.
Κατά Αρειανών, λόγος τέταρτος, (PG 26).
___
Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, Πατριάρχης Αντιοχείας
Ερωτήσεις και αποκρίσεις, ερώτησις κε΄. Πώς νοητέον το ” ιδόντες οι υιού του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων”; (PG. 89, σελίδα 551).
___
Άγιος Βασίλειος (ο Μέγας), Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας
___
Άγιος Βασίλειος, Επίσκοπος Σελευκίας
Λόγος ς΄του αυτού εις τον αυτόν Νώε, (PG. 85, σελίδες 85, 88, 89, 273).
___
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος
(4138) (2Fragmenta)2 (130) κεφάλαιο 1, σελίδα 251
 • Διότι προχωρούσε σ΄αυτές το πάθος της ακρασίας τόσο, ώστε και τους υιούς του Θεού παρέσυραν στην άτιμη την μίξη. Υιοί του Θεού ήταν οι (άνθρωποι) από την γενιά του Σηθ. Επειδή και το Ευαγγέλιο λέει περί του Χριστού, οτι έγινε υιός Αδάμ, υίός Σηθ, υιός Θεού. Και τον Ισραήλ υιό πρωτότοκο ονόμασε.
___
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Κατά της αιρέσεως των Νεστοριανών.
 • Επειδή και εμείς δια της χάριτος, υιοί Θεού γινόμαστε.
___
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Εις την Γένεσιν, ομιλία κβ΄, (PG. 53, σελίδες 187, 189, 191).
 • Διότι εμείς είμαστε κατά μεν την φύση υιοί ανθρώπων, κατά δε την χάρη υιοί Θεού. Εάν λοιπόν και την εικόνα και την αρετή την προς Αυτόν διατηρήσαμε, θα είναι δικό μας ολόκληρο το δώρο. Διότι τους μεν γενόμενους υιούς Θεού δια της χάριτος, αυτή η εικόνα πρέπει να χαρακτηρίζει την ζωή τους. Τους δε πιο βιωτικούς, που ρέπουν προς την κακία, υιούς ανθρώπων αποκαλεί.
Εις τον Ματθαίον, ομιλίαι, (PG. 57, σελίδα 182).
 • Διότι όχι μόνο στην Παλαιά, αλλά και στην Καινή (Διαθήκη)  μπορεί να το βρει αυτό κάποιος. Διότι όσοι Τον εδέχθηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού.
Εις την Επιστολή πρός Θεσσαλονικείς, (PG. 62, σελίδα 442).
Ερμηνεία εις τον Δανιήλ Προφήτην (PG. 56, σελίδα 195).
Περί τελείας Αγάπης, (PG. 56, σελίδα 288).
Εις την Επιστολή Παύλου προς Εφεσίους, (PG. 62, σελίδα 125).
Περί Παρθενίας ιη΄, (PG. 48, σελίδα 547).
Περί κενοδοξίας και όπως δει τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.
Είδα τον Κύριο.
___
Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Γλαφυρά, Εις την Γένεσιν, (PG. 69, σελίδες 52, 53).
 • Υιούς Θεού τους από Σηθ και Ενώς (απογόνους) ονόμαζαν για την οσιότητα και φιλοθεία τους… που κατά την εικόνα του Θεού ήταν περίφημο, ιερότατο και άγιο γένος. Διότι  δεν αναμυγνείονταν με το άλλο γένος, δηλαδή τους απογόνους του Κάιν και του Λάμεχ… Διότι πήραν από όσες επέλεξαν από τις θυγατέρες των ανθρώπων, δηλαδή όσες προέρχονταν απο τον Κάιν. Παρασύρθηκαν λοιπόν στα δικά τους ήθη και σε αισχρή και βέβηλη πολιτεία και ζωή. Και γεννούσαν οι γυναίκες τέρατα, αλλοιώνοντας την ομορφιά των ανθρωπίνων σωμάτων που είχε δώσει ο Θεός, εξαιτίας των ασυγκράτητων πορνικών ορέξεων τους. Ήταν δε οι γεννόμενοιγίγαντες δηλαδή άγριοι και δυνατοί, άσχημοι στην όψη και στο σωματικό μέγεθος πιο πλεονεκτικοί απο τους άλλους ανθρώπους… Διότι ήταν οπως είπα δεινοί στην όψη, με μεγάλη δύναμη, σκληροί και με σωματική υπεροχή, περηφανευόμενοι που οι υπόλοιποι ήταν πιο κοντοι, αλλά όχι όπως λενε γι΄αυτούς οι μυθοπλάστες, ότι ακουμπούσαν και στα σύννεφα!
 • Απάντηση σ’ αυτούς που λένε : πως αφού είναι ασώματοι οι δαίμονες αναμίχθηκαν με γυναίκες; Επίλυση. Επειδή ισχυρίζονται κάποιοι και λένε πως οι ασώματοι πονηροί δαίμονες ήρθαν σε (γάμου) κοινωνία με γυναίκες, οι οποίες τους γέννησαν τους γίγαντες... Τους απο τον Κάιν απογόνους λέω, και απο τον Ενώς, ο οποίος ήταν ονομαστός για την πολλή του δικαιοσύνη...Οι μεν απόγονοι τουΕνώς ήταν επιμελείς στην δικαιοσύνη και σε κάθε καλή πράξη, οι δε τουΚάιν θρασείς και καταραμένοι, πράττοντας κάθε είδος φαυλότητα. Μέχρι λοιπόν που ήταν χωριστά μεταξύ τους τα (δύο) γένη, οι του Ενώς διαπρέπαν σε μια άριστη ζωή. Οι (απόγονοι) τού Ενώς είδαν τις θυγατέρες του Κάιν, τις οποίες θυγατέρες ανθρώπων ονομάσε η γραφή, διεφθάρηκαν με αυτές γεμίζοντας αισχρές επιθυμίες και στα δικά τους ήθη μετατράπηκαν.Γι΄αυτό αγανάκτησε ο Θεός και έκανε να γεννηθούν απο αυτές άσχημα στην όψη τέρατα, τους οποίους καλούσαν γίγαντες, για το άσχημο και σκληρό των τρόπων τους και το άγριο θράσος τουςΚαι λοιπόν οι μετα τους εβδομή(κο)ντα μεταφραστές, τέσσερις ερμηνευτές δεν έγραψαν ότι »οι υιοί του Θεού ιδόντες τας θυγατέρας των ανθρώπων» αλλά ο ένας »οι υιού των δυναστευόντων», ο άλλος »οι υιοί των δυναστών»Είναι ασύνετο να νομίζει κανείς ότι οι ασώματοι δαίμονες, μπορούν να ενεργήσουν σωματικά, και ενάντια στην ίδια τους την φύση να λειτουργήσουν… Διότι υπάρχει και κάποιο από τα αντίγραφα που λέει ότι : »ιδόντες οι άγγελοι του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων», το οποίο είναι παραχάραξη, διότι το αληθινό είναι : »ιδόντες οι υιοί του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων».
___
Γεώργιος ο Μoναχός
Χρονικόν σύντομον, Περί γενεαλογίας Αδάμ και των υιών αυτού, (PG 110, Σελίδες 85, 88, 89,).
___
Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς
___
Θεοδώρητος, Επίσκοπος Κύρου
 • Ποιούς αποκάλεσε ο Μωυσής υιούς του Θεού; Κάποιοι ανόητοιπαρασυρόμενοι μάλλον απο την δικιά τους ακολασία, τους εξέλαβαν για αγγέλουςδιότι ούτε σάρκες περιέχει η φύση των ασωμάτων, ούτε έχουν ζωή περιορισμένη απο κάποιο χρονικό διάστημα, διότι φτιάχτηκαν αθάνατοιΑυτοί (η γενιά του Σηθ) επειδή ήταν ευσεβείς ονομάστηκαν υιοί του Θεού. Διότιζούσε χωριστά το γένος του Σηθ και δεν αναμυγνείονταν με το γένος τουΚάιν, εξαιτίας την κατάρας που είχαν δεχθεί (οι του Κάιν).
Επιστολή προς διάφορον φίλον.
 • Γιατί αν είχε διαβάσει την Θεία Γραφή, θα γνώριζε ότι την προσονυμία υιός, σε πολλούς την έχει χαρίσει ο Μεγαλόδωρος Δεσπότης. Διότι ο Μωυσής ο νομοθέτης που συνέγραψε την αρχαία ιστορία είπε : ιδόντες οι υιοί του Θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισιν, έλαβον αυτοίς εξ εαυτών γυναίκας.
Εκκλησιαστική Ιστορία, (PG. 82, 900).
___
Ιωάννης Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας
(4394) Fragmenta 1, κεφάλαιο 1,2
___
Ιωάννης Ζωναράς
Χρονικόν (PG. 134,59).
___
Ιωάννης Μαλάλας
Χρονογραφία, (PG. 97, σελίδες 69, 72).
___
Κοσμάς Ινδικοπλεύστης
 • Μετά την αδελοφοκτονία ο Κάιν διώχτηκε από τον Θεό, καθώς είναι γραμμένο »έφυγε ο Κάιν και κατοίκησε στην περιοχή Ναίδ», διώχτηκε ο Κάιναπό τον Θεό και στάλθηκε σε εξορία σε άγρια γή. Διότι κατοικητήριο του Θεού εννοούσαν ότι είναι ο Παράδεισος, επειδή εκεί εξερχόταν και αυτοί τον έβλεπαν συχνότερα. Οι υιοί του Σηθ λοιπόν πού έμεναν κοντά στον Παράδεισο, ήταν υπό την επιμέλεια του Θεού, και πιο συχνά μιλούσαν με τον Θεό, και απο όλους αποκαλούνταν υιοί Θεού. Οι δε του Κάιν, μακρυά απο τον Παράδεισο αποίκισαν, δεν ήταν πάντα στην επιμέλεια του Θεού, αλλά σε μοχθηρή γή με άγρια θηρία κατοικούσαν και έχοντας μόνοι τους την επιμέλεια του εαυτού τους, αποκαλούνταν υιοί των ανθρώπων.
___
Μιχαήλ Γλυκάς ο Σικελιώτης
 • Αλλά και ο μέγας Κύριλλος λέει ότι αφου είδαν οι υιοί του Θεού, δηλαδη οι από του Σηθ καταγόμενοι, τις θυγατέρες των ανθρώπωντις πήραν για γυναίκες τους και έτσι γεννήθηκαν οι γίγαντες, άντρες άσχημοι και κάκιστοι, που ο Θεός αλλοίωσε (την μορφή τους), εξαιτίας της βρώμικης μίξης (των δυο γενών)… Διότι γι΄αυτό και τους υιούς του Θεούτους από τον Σηθ (απογόνους)δηλαδή, προσέλκυσαν σε μίξη, υιοί Θεού δε λέγονται για την αρετή τους
___
Σουίδας
Λεξικόν, Σήθ.
(Συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ