Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Η Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν «Μεγάλη Σύνοδο» 2-6-2016 μετά τῶν δεόντων σχολίων....Για τον στρουθοκαμηλισμό της ιεραρχίας της Ελλάδος, στο θέατρο της οικουμενιστικής φιέστας της ψευτοσυνόδου - ( ΒΙΝΤΕΟ)πατηρ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΕΡΩΤΗΣ 29 & 30-5-16 :H Ληστρική «Αγία» Σύνοδος του βαρθολομαίου

Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν Μεγάλη Σύνοδο, μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ἐγκύκλιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
 γιά τήν Μεγάλη Σύνοδο,
μετά τῶν δεόντων σχολίων 
ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ


Πρωτ. 2541


Ἀριθμ. Διεκπ. 1133 


Ἀθήνῃσι 2ᾳ Ἰουνίου 2016


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2977


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !


ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι αὐτόν τόν μήνα, ἤτοι ἀπό 17 ἕως 26 Ἰουνίου, θά συνέλθει στήν Κρήτη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, ὕστερα ἀπό προετοιμασία πολλῶν ἐτῶν, γιά νά συσκεφθεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί νά φανερώσει τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σέ ἐποχή πού ἡ τοπική καί παγκόσμια κοινωνία εἶναι γεμάτη ἀντιφάσεις καί ἀνταγωνισμούς. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Πρῶτον: θά κατέλθει τό Ἅγιον Πνεῦμα ὅταν 10 ἡμέρες πρίν τήν Σύνοδο θά ὑπογράψουν οἱ Συνοδικοί τά κείμενα; Ἤ ὅταν δέν θά ὑπάρχει ἀπόλυτη ἁγιοπνευματική ὁμοφωνία, ἄν κάποιος ἤ κάποιοι διαφωνοῦν καί ἁπλῶς θά καταχωρεῖται ἡ ἔνστασή τους στά πρακτικά; Πρέπει νά τά γνωρίζει αὐτά ὁ λαός κι ἄς μήν τοῦ τά λέτε! Βέβαια, μέ τίς σωρίες παραιτήσεων τῶν ἤδη διαφωνούντων Ἐπισκόπων, ἐνδέχεται πλήρης (οἰκουμενιστική καί ὄχι οἰκουμενική;) ὁμοφωνία τοῦ 1/4 τῶν Ἐπισκόπων πού θά μετέχουν στήν Σύνοδο. Δεύτερον: θά συνέλθει Σύνοδος γιά νά φανερώσει τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;??? Δηλαδή εἴμαστε διηρημένοι καί χρήζει ὁ ἐπανα-αὐτοπροσδιορισμός μας;). Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας πού ἐξουσιοδοτήθηκε ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θέλει νά σᾶς ἐνημερώσει ὑπεύθυνα γιά τό σημαντικό αὐτό γεγονός. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἄν ἔχετε ὑπευθυνότητα καταδικάστε συνοδικά τόν Οἰκουμενισμό καί τήν Μασονία πού μαστίζουν τ6σο τόν "χριστιανικό κόσμο", ὅσο καί τόν "σύγχρονο κόσμο"! Γιατί δέν θέσατε ὡς θέματα τίς Συνοδικές καταδίκες αὐτῶν τῶν δύο παγκοσμίων αἱρέσεων; Οἱ Σύνοδοι πρωτίστως συγκαλοῦνταν γιά τήν καταδίκη αἱρέσεων. Ὑμεῖς πορεύεσθε πρός μίαν ἰδιότυπην Σύνοδον ἄνευ προηγουμένου!).
Κατ' ἀρχάς τό ἐκκλησιαστικό πολίτευμα εἶναι συνοδικό καί ἱεραρχικό. Τό συνοδικό δηλώνει τήν ὕπαρξη πολλῶν ἀνθρώπων ἐπί τό αὐτό καί εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ συνηγμένων καί τό ἱεραρχικό δηλώνει ὅτι ὑπάρχει ἱεράρχησή τους, ἀνάλογα μέ τά χαρίσματα πού διαθέτουν. Σέ ὅλα τά ἐκκλησιαστικά ἐπίπεδα (Ἱερά Σύνοδος, Μητροπόλεις, Ἐνορίες, Μονές) λειτουργεῖ τό συνοδικό καί ἱεραρχικό πολίτευμα καί ἔτσι ἐκφράζεται ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως. Αὐτό φανερώνεται ἔντονα στήν θεία Εὐχαριστία, πού ἐκφράζει τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος, στόν ὁποῖον ὑπάρχει ὁ Ἐπίσκοπος ὡς Πρόεδρος τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως καί διδάσκαλος τῆς ἀληθείας, οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοί καί οἱ λαϊκοί μέ τό ἰδιαίτερο χάρισμά τους ὁ καθένας. Ἔτσι λειτουργοῦν καί οἱ Σύνοδοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί οἱ Πανορθόδοξοι Σύνοδοι. Μέ τόν τρόπο αὐτόν δοξάζεται ὁ Τριαδικός Θεός. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Πρῶτον: μήν μπερδεύετε τά ἁγιοπνευματικά χαρίσματα μέ τίς ἐκκλησιαστικές βαθμίδες ὡς ὑπουργήματα καί διακονήματα. Τά ἁγιοπνευματικά χαρίσματα ὁ Θεός τά δίδει σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική τους βαθμίδα. Π.χ. χάρισμα λόγου  μπορεῖ νά ἔχει ἕνας Ἐπίσκοπος, μπορεῖ νά ἔχει καί ἕνας λαϊκός. Μήν ξεχνᾶμε πώς ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ἀγράμματοι ψαράδες πλήν τοῦ τελώνου Ματθαίου. Παρουσιάζετε τήν δωρεά τῶν ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων σάν ἀνώτερη καί κατώτερη βαθμηδόν καί ἐσκεμμένα τήν ἀποδίδετε ἀνάλογα μέ τήν ἐκκλησιαστική θέση τοῦ κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι μέ τήν ἐσωτερική πνευματική του κατάσταση, ἐνῶ ἡ διαφορά μας βρίσκεται στό διακόνημα τοῦ καθενός καί ὄχι στήν ἁγιότητα! Προφανῶς, θέλετε νά κάνετε ἐπίδειξη ἐξουσίας καί μόνον ἔτσι δέν δοξάζεται ὁ Τριαδικός Θεός! Δεύτερον: "ἡ ὕπαρξη πολλῶν ἀνθρώπων" δέν χαρακτηρίζει τήν συνοδικότητα, εἰδικά ὄταν ὑπάρχει ἐσκεμμένος ἀποκλεισμός ἀνθρώπων, σέ ἀριθμό, στήν ἰδιότητα-θέση τους ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί στίς ἐκφρασμένες ἀπόψεις τους πού "δέν βολεύουν" αὐτά πού θέλετε νά δρομολογήσετε καί νά ἐπικυρώσετε!).
Πολλά χρόνια οἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες διαπίστωναν ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά συγκληθεῖ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος γιά νά ἐπιλυθοῦν διάφορα χρονίζοντα ἐκκλησιαστικά θέματα πού ἀπασχολοῦν τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντοτε διασκέπτεται συνοδικῶς γιά τήν λύση διαφόρων δογματικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, κανονικῶν καί ποιμαντικῶν θεμάτων. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἡ ἤδη ταχτοποιημένη ἱεροκανονικῶς νηστεία, ἄς ποῦμε, εἶναι "χρονίζον" θέμα τῆς Ἐκκλησίας πού πρέπει νά ἐπιλυθεῖ; Στή "λύση" τῶν δογματικῶν θεμάτων, ἄς ποῦμε, διατί δέν τέθηκε θέμα ἡ καταδίκη τοῦ χρονίζοντος Οἱκουμενισμοῦ καί τῆς χρονιζούσης Μασονίας, ἀλλά ΟΥΔΕΜΙΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ δέν εἰσηγεῖσθε τήν ΚΑΤΑΔΙΚΗ;...).
Στήν πρώτη χιλιετία τοῦ Χριστιανισμοῦ συνεκλήθησαν οἱ Τοπικές καί Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Στήν δεύτερη χιλιετία ἐπίσης συνεκλήθησαν Μεγάλες Σύνοδοι, μέ οἰκουμενικό καί πανορθόδοξο χαρακτήρα, μέ σημαντικότερες τίς Συνόδους ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τίς μετέπειτα Συνόδους τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς. Στήν πραγματικότητα, «ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται ὡς μία συνεχής Σύνοδος», ἄλλωστε αὐτό σημαίνει καί ἡ λέξη Ἐκκλησία. Ἔτσι, στή διαχρονική αὐτή πορεία τῆς συνοδικότητος χωρίς οὐσιαστική διακοπή καί ἐκκλησιαστικά χάσματα ἐντάσσεται καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Πρᾶγμα πού σημαίνει πώς θά ἐπικυρώσετε "ὡς ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" ΟΛΑ ὅσα ἐδογμάτισαν καί ἀποφάσισαν οἱ προηγούμενες Σύνοδοι, εἰδάλλως θά θεωρηθεῖτε ὡς διασπασταί αὐτῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς πορείας!).
Οἱ δεκατέσσερεις κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὕστερα ἀπό πολλές προπαρασκευαστικές Συνοδικές Ἐπιτροπές, ἐπέλεξαν ὁμοφώνως νά ἀντιμετωπίσουν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο ἕξι θέματα, ἤτοι: 1) «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον»(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:δηλαδή στίς ἑτεροδοξίες!). 2) «Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά». 3) «Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ». 4) «Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ».(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: δηλαδή κατάλυση τῶν Ἱερῶν Κανόνων γιά τούς μικτούς γάμους; Μήπως γάμους Ἐπισκόπων πού λένε καί κάποιες προφητεῖες γιά τίς ἔσχατες ἡμέρες;). 5) «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον».(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Δηλαδή θά ἀλλάξετε κάτι στούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀφοροῦν τή νηστεία; Τό Ἄγιον Πνεῦμα ἔχει "σήμερον" καί "αὔριον"; Δέν διδάσκει τά ἴδια ἀνά τούς αἰῶνας; Φτιάχνει καινούργιο Πηδάλιο καί Εὐαγγέλιο ἀνάλογα μέ τήν "σήμερον";). 6) «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον». (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις; Θέλετε "σχέσεις" μέ τούς αἱρετικούς;).
Οἱ Ἐπιτροπές ἀπό ὅλες τίς Ἐκκλησίες ἑτοίμασαν τά κείμενα, ὑπογράφηκαν ἀπό τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί σέ τελική μορφή τέθηκαν στίς Ἱεραρχίες τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ τήν δυνατότητα νά προτείνουν διορθώσεις καί προσθῆκες, ὅπως ἐπιβάλλει τό Συνοδικό σύστημα τῆς Ἐκκλησίας.(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σᾶς ἔχουν σταλεῖ τόσες διορθώσεις καί προτάσεις μέ καλύτερη τό νά μήν συνέλθει αὐτή ἡ ληστρική Σύνοδος καί Ὑμεῖς τό λέτε καί δέν τό κάνετε νά προβεῖτε στίς διορθώσεις!).
Μέ τόν σκοπό αὐτό συνεκλήθη πρόσφατα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν 24η καί 25η Μαΐου, γιά νά συζητήσει γιά τήν Ἀπόφαση καί Πρόταση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὕστερα ἀπό ἀποσταλεῖσες προτάσεις Ἱεραρχῶν, κατόπιν τῆς προτροπῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ἀπόλυτη πίστη στήν διδασκαλία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, καί μέ σεβασμό στό Συνοδικό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μελέτησε διεξοδικά τίς προτάσεις τῆς Διαρκοῦς Συνόδου, μίαν πρός μίαν, καί μέ πνεῦμα ὁμοψυχίας, ὑπευθυνότητας καί σοβαρότητας, μέ ὁμοφωνία στά περισσότερα σημεῖα καί ἀπόλυτη πλειοψηφία σέ ἄλλα, ἔκανε τίς διορθώσεις τῶν τεθέντων κειμένων καί ὅπου χρειάσθηκε ἔκανε καί προσθῆκες, ὥστε αὐτές νά εἶναι οἱ τελικές ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά κείμενα αὐτά. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ποιές εἶναι οἱ τελικές; Αὐτές πού ἀπαριθμήσατε πιό πρίν καί οἱ ὁποῖες εἶναι ἴδιες καί ἀπαράλλαχτες μέ τίς ἀρχικές προσυνοδικές;).
Οἱ διορθώσεις καί οἱ προσθῆκες πού εἶναι οὐσιαστικές καί συντονίζονται στήν διαχρονική ἐμπειρία καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας θά κατατεθοῦν στήν Πανορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου στήν Κρήτη καί θά ὑποστηριχθοῦν ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιά νά βελτιωθοῦν τά ἤδη ἐπεξεργασθέντα κείμενα ἀπό τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἔτσι νά δοθεῖ μιά καλή ἐκκλησιαστική μαρτυρία πίστεως καί ἑνότητος στόν σύγχρονο κόσμο, συντονισμένη στήν ὅλη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Φθάσαμε στό παρά πέντε καί Ὑμεῖς κοροϊδεύετε τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπαναλαμβανόμενοι Ἑαυτούς καί ἐμεῖς ἀναγκαστικά ἐπαναλαμβανόμεθα πρός Ὑμᾶς!).
Ἀσφαλῶς, ἔγινε γνωστόν ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συζήτησε τά σοβαρά αὐτά θέματα μέ ὑπευθυνότητα, νηφαλιότητα καί γνώση. Τό σημαντικό ὅμως εἶναι ὅτι διαφύλαξε τήν ἑνότητά της. Ἀκούστηκαν οἱ ἀπόψεις πολλῶν Ἱεραρχῶν καί οἱ ἀποφάσεις ἦσαν σχεδόν ὁμόφωνες. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Τῶν Οἰκουμενιστῶν! Ποιά ὁμοφωνία ἐπικαλεῖσθε ὅταν τόσοι Ἐπίσκοποι, Μοναχοί, Κληρικοί καί πλῆθος λαϊκῶν δέν συμφωνοῦμε μέ αὐτά πού προσπαθεῖτε νά ἐπιβάλλετε;).
Ἐπειδή τό προηγούμενο χρονικό διάστημα ὑπῆρξε ἀνησυχία, ἐν πολλοῖς δικαιολογημένη, σέ πολλούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, γιά τά κείμενα τά ὁποῖα θά συζητήσει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, γι’ αὐτό συνιστοῦμε σέ ὅλους νά εἰρηνεύουν, (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: εἰρηνεύουμε, ἀλλά δέν κοιμώμαστε...). γιατί πρῶτοι ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες ἔχουμε δώσει τήν ὁμολογία τῆς πίστεως κατά τήν χειροτονία μας γιά νά διασφαλίσουμε τήν Ἀποστολική καί Πατερική παρακαταθήκη πού παραλάβαμε καί ἀγρυπνοῦμε γιά τό ποίμνιό μας, γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Τόσες χιλιάδες καί ἑκατομμύριοι ἄνθρωποι (ἀναφερόμαστε καί στίς ἐκτός Ἑλλάδος Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού ἀντιδροῦν) εἴμαστε τυφλοί καί βλέπουμε λάθος καί Ὑμεῖς μία χοῦφτα Ἱεραρχῶν ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΠΊΣΤΗ μέ τέτοια θεματολογία καί μέ προσυνοδικές συμπροσευχές Πατριάρχη καί Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πάπα στήν Λέσβο, Ὑμῶν συμφωνούντων καί σιωπώντων;).
Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά διεξαγάγει τίς ἐργασίες της ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἕως τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ λοιποί Κληρικοί καί λαϊκοί πού θά ἐκπροσωπήσουν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στήν Σύνοδο αὐτή, ὅπως θά τό κάνουν καί οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες, θά προσπαθήσουν νά ἐκφράσουν τήν ἐμπειρία καί τήν πίστη τοῦ μυστηρίου τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν ὁμολογία τῶν Ἁγίων μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Πεντηκοστῆς στήν ἱστορία. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: μέ παρουσία αἱρετικῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν "παρατηρητῶν", καί ἐκφρασμένους καί ἐκφρασμένες (ἀναφερόμεθα στά 2 γυναικεία πρόσωπα τῆς Συνόδου) Οἰκουμενιστές θά κατέλθουν Πεντηκοστιανές πύρινες γλῶσσες εἰς τήν κεφαλήν Σας;).
Γι’ αὐτό παρακαλοῦμε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας νά προσεύχεται γιά ὅλους, ἰδιαιτέρως γιά τούς Ἐπισκόπους, Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θά παραβρεθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ὥστε νά δώσουν τήν καλή μαρτυρία τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί ἡ Σύνοδος αὐτή μέ τίς Ἀποφάσεις της νά ἀποδειχθεῖ πνευματικό ὁρόσημο στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Προσευχόμαστε, ἀλλά τά λόγια καί τά ἔργα ὅλων μας, πρέπει νά συνάδουν μέ τίς προσευχές. Καί βέβαια, δέν προσευχόμαστε μόνο, ἀλλά καί ἐπαγρυπνοῦμε παρακολουθώντας τήν κάθε Σας κίνηση. Δέν θά πέσει τίποτε κάτω. Νά εἶσθε βέβαιοι!).
† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος


† Ὁ Ἠλείας Γερμανός


† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος


† Ὁ Ἄρτης Ἰγνάτιος


† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνάτιος


† Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος


† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος


† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος


† Ὁ Καστορίας Σεραφείμ


† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος


† Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος


† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος


† Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος


Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

πατηρ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΕΡΩΤΗΣ  30-5-16 :H Ληστρική «Αγία» Σύνοδος του βαρθολομαίου

πατήρ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΗΣ 29-5-16 : ...Προσπάθεια κατοχυρώσεως της αιρέσεως του Οικουμενισμού» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Madata.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ