Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Η εκκλησιαστική παράνοια αντι-Οικουμενιστών τινών! Στὴν περιώνυμη πλέον Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ γιὰ τὶς συκοφαντίες, τὶς ψευτιὲς καὶ τὶς θεολογικὲς γκάφες τῶν Εἰσηγητῶν, εἰπώθηκαν καὶ οἱ κατωτέρω παρουσιαζόμενες κακόδοξες θέσεις ἀπὸ Καθηγούμενο(!), τὸν π. Βασίλειο Παπαδάκη, διὰ τῶν ὁποίων ἀναιρεῖται ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία καὶ Παράδοση τῶν Πατέρων ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς. Ὁ π. Βασίλειος (ὅπως καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ), ἐνῶ ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ παραδέχτηκε καὶ παρουσίασε τὶς αἱρετικὲς θέσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, στὴ συνέχεια, ἐκπλήσσοντας τοὺς πάντες, δήλωσε βαρύγδουπα πὼς ...δὲν ὑπάρχει αἵρεση!!! Παρακολουθεῖστε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ νέου ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀστέρα:

Στὴν περιώνυμη πλέον Ἡμερίδα τοῦ Πειραιᾶ γιὰ τὶς συκοφαντίες, τὶς ψευτιὲς καὶ τὶς θεολογικὲς γκάφες τῶν Εἰσηγητῶν, εἰπώθηκαν καὶ οἱ κατωτέρω παρουσιαζόμενες κακόδοξες θέσεις ἀπὸ Καθηγούμενο(!), τὸν π. Βασίλειο Παπαδάκη, διὰ τῶν ὁποίων ἀναιρεῖται ὁλόκληρη ἡ διδασκαλία καὶ Παράδοση τῶν Πατέρων ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς.
Ὁ π. Βασίλειος (ὅπως καὶ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ), ἐνῶ ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ παραδέχτηκε καὶ παρουσίασε τὶς αἱρετικὲς θέσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, στὴ συνέχεια, ἐκπλήσσοντας τοὺς πάντες, δήλωσε βαρύγδουπα πὼς ...δὲν ὑπάρχει αἵρεση!!!
Παρακολουθεῖστε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ νέου ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀστέρα:
«Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, παρά τό ὅτι συμμετεῖχαν (καὶ συμμετέχουν) στήν Οἰκουμενική Κίνηση, οὐδέποτε ἀποδέχθηκανἤ διεκήρυξαν ἐπίσημα καί συνοδικά τίς κακοδοξίες πού προαναφέραμε ἤ κάποιες ἀνάλογες οὔτε πραγματοποίησαν κάποια συγκρητιστικοῦ τύπου ἕνωση μέ ἑτεροδόξους ὥστε νά δικαιολογεῖται ἡ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί τους.
Εἶναι βέβαια διαμφισβήτητο ὅτι ἀρκετοί Ὀρθόδοξοι κληρικοί καί θεολόγοι ἐπηρεάσθηκαν σημαντικά ἀπό τό οἰκουμενιστικό πνεῦμα, μέ ἀποτέλεσμα νά ποστηρίξουν κακόδοξες, κκλησιολογικές θεωρίες, νά πογράψουνπαράδεκτες συγκρητιστικοῦ τύπου νωτικές συμφωνίες μέἐκπροσώπους ἄλλων Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί νάπαραβιάσουν κατάφωρα τούς ερούς κανόνες περίἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καί συμπροσευχῆς μέ τούςἑτεροδόξους στά πλαίσια τῶν ὑπέρμετρα παρατεινομένων Θεολογικῶν Διαλόγων μαζί τους.
Παρά ταῦτα ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι οἱ ἀνωτέρωἀπαράδεκτες ἀπόψεις καί ἐνέργειες τῶν ἐν λόγῳ Ὀρθοδόξων δέν υοθετήθηκαν ποτέ πίσημα ἀπό τίς ἡγεσίες καί τήν πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, κτός πό σπάνιεςκαί χι σημαντικς σημασίας περιπτώσεις. 
Οἱ πράξεις αὐτές ἀπετέλεσαν μεμονωμένες πτώσεις ὄχι μεγάλου ἀριθμοῦ Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοικπροσωποσαν κατά κύριο λόγο τούς αυτούς τους καί χι τό πίσημο φρόνημα τν ρθοδόξων κκλησιν.
Οὐδέποτε δηλαδή κάποια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διεκήρυξεἐπίσημα ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική Ἐκκλησία εἶναι σήμεραἀνύπαρκτη ἤ ὅτι δέν ἀποτελεῖται ἀποκλειστικά καί μόνο ἀπό τήνὈρθόδοξη Ἐκκλησία ἤ ὅτι οἱ ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες ἀνήκουν στό σῶμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, ἔχουν ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη,ἱερά μυστήρια καί ἀποτελοῦν ἰσότιμες μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίαὁδούς σωτηρίας».

Δηλαδή, πάτερ μου, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅταν κάποιο μέλος τῆς Ἐκκλησίας δίδασκε ἢ υἱοθετοῦσε κακοδοξίες (ὅπως ὁ Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος κ.λπ.), καὶ ἄρα γινόταν αἱρετικός, οἱ Ἅγιοι περίμεναν πρῶτα νὰ υἱοθετήσει τὶς κακοδοξίες του ἐπίσημακάποια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μετὰ νὰ τὶς καταδικάσουν;

Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές, πάτερ; 
Οἱ αἱρέσεις συνήθως, δὲν ξεκίναγαν ἀπὸ «μεμονωμένεςπτώσεις μικροῦ ἀριθμοῦ Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί θεολόγων»; 
Ἀγνοεῖς, ὅτι οἱ Ἅγιοι συγκρότησαν Συνόδους, πρῶτα στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ μετὰ στὴν Κων/πολη γιὰ νὰ καταδικάσουν τὶςθεολογικὲς πτώσεις καὶ κακοδοξίες ἑνὸς μεμονωμένου ἱερέως, τοῦ Ἀρείου; Ὅτι οἱ μοναχοὶ καὶ ὁ λαὸς τῆς Κων/πολης διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο ἑνὸς μεμονωμένου Πατριάρχη, τοῦ Νεστορίου, μόλις ἔγιναν γνωστὲς οἱ κακοδοξίες του καί, ἐξ  αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων αὐτῶν καὶ τὴν καταγγελία τῶν κακοδοξιῶν του στὸν ἅγιο Κύριλλο καὶ Κελεστῖνο (μετὰ ἀπὸ κάποια χρόνια) ἦρθε καὶ ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος γιὰ νὰ ἐπικυρώσει τὴν ἀντίδρασητους αὐτή -τῆς διακοπῆς κοινωνία καὶ ἀποτειχίσεως-  καὶ νὰ καταδικάσει τοὸν Νεστόριο;
   Ἀφήνουμε γιὰ ἄλλη φορὰ τὸ θέμα, ἄν (ὅπως ἰσχυρίζεσθε) δὲν ἔχουν ἀποδεχθεῖ οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες, ὅσα οἱ μεμονωμένοι θεολόγοι κακόδοξα ὑπέγραψαν. 
Γιατί, ἀσφαλῶς καὶ τὰ ἔχουν ἀποδεχθεῖ, ἀφοῦ αὐτὰ τὰ ψήφισαν-ὑπέγραψαν ἐκπρόσωποί τους. Ἀποτελεῖ Συνοδικὴ ἀποδοχὴ, ἡ μὴ ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας ἑκάστης τοπικῆς Εκκλησίας, σὲ ὅσες κακοδοξίες, ὑπογράφουν οἱ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τους, αὐτοὶ δηλαδὴ ποὺ ἐπέλεξε, ἔστειλε ὡς ἐκφραστές της ἡ κάθε Ἐκκλησία!!!
Ποιά νέα κακοδοξία εἰσάγεις, πάτερ, στὴν Ἐκκλησία; 
Εἰς ποῖον διαβολικὸ πειρασμὸ ἐνέπεσες καὶ ἔγινες παίγνιον τῶν παγίδων τοῦ ἀλάστορος;


το ειδαμε εδω

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ