ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ παγκοσμιοποίησης = «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

ΨΑΛΜΟΣ 2ος

νατί φραξαν θνη, καλαοὶ ἐμελτησαν κενά; 2 παρστησαν οβασιλες τς γς, καοἱ ἄρχοντες συνχθησαν πτατκαττοΚυρου κακαττοχριστοατοῦ. (διψαλμα). 3 Διαῤῥήξωμεν τος δεσμος ατν καὶ ἀποῤῥίψωμεν φ᾿ ἡμν τν ζυγν ατν. 4κατοικν ν ορανος κγελσεται ατος, καὶ ὁ Κριοςκμυκτηριεατος. 5 ττε λαλσει πρς ατος ν ργατοκαὶ ἐν τθυματοταρξει ατος. 6 ᾿Εγδκατεστθην βασιλες π᾿ ατοῦ ἐπΣιν ρος τὸ ἅγιον ατο7 διαγγλλων τπρσταγμα Κυρου. Κριος επε πρς με· υἱός μου εσύ, ἐγσμερον γεγννηκσε. 8 ατησαι παρ᾿ ἐμοῦ, καδσω σοι θνη τν κληρονομαν σου κατν κατσχεσν σου τπρατα τς γς. 9 ποιμανες ατος ν ῥάβδσιδηρᾷ, ὡς σκεη κεραμως συντρψεις ατος. 10 κανν, βασιλες,σνετε, παιδεθητε, πντες οκρνοντες τν γν. 11 δουλεσατε τΚυρίῳ ἐν φβκαὶ ἀγαλλισθε ατῷ ἐν τρμῳ. 12 δρξασθε παιδεας, μποτε ργισθΚριος καὶ ἀπολεσθε ξ δοδικαας. 13 ταν κκαυθῇ ἐν τχει θυμς ατοῦ, μακριοι πντες οπεποιθτες π᾿ ατῷ.

Τούς σωτηρίους τού Χριστού, καί ζωοποιούς λογους, καί τά θαυμαστά έργα, ακούων τε καί βλέπων, φώς εφωτίσθης δι' αυτών τό τής αληθείας, καί χαίρων αυτώ πεπιστευκώς μακάριε, προθύμως καί τοίς άλλοις εκήρυξας, βοών «Η σωτηρία τών βροτών επεφάνη. Ο Ήλιος ανέτειλε τής δικαιοσύνης». Διό πρός τήν επίγνωσιν αυτού Σοφέ καί θείαν πίστιν, πλείστοις εγένου λύχνος καί πυρσός, καί φέγγος τών εν σκότει, όθεν σε πάντες πιστοί μακαρίζομεν.Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

TO TAMA TOY EΘNOYΣ ΠAPAMENEI ANEKΠΛHPΩTO… Tοῦ Θεολογου - Φιλολογου Nικολάου Ἰω. Σωτηροπούλου


Ἀπὸ ἕνα ἢ δύο πρόσωπα διαδίδεται ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ πατὴρ Πορφύριος, ὁ προσφάτως ἀναγνωρισθεὶς ἐπισήμως ἅγιος, μεγάλος χαρισματοῦχος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πραγματοποίησε τὸ Tάμα τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν ἀνέγερσι στὸ μοναστῆρι του στὸ Mήλεσι Ἀττικῆς ἱεροῦ ναοῦ τῆς Mεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Xριστοῦ.
Ἀλλ' ἱεροὶ ναοὶ τῆς Mεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Xριστοῦ ὑπάρχουν πολλοί, σὲ διαφόρους τόπους τῆς Ἑλλάδος, καὶ κανεὶς δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους, οὔτε δηλαδὴ ὁ ναὸς τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, κτισμένος σ' ἕνα ἐρημικὸ τόπο ὡς ναὸς τοῦ μοναστηριοῦ του. Tὸ Tάμα τοῦ Ἔθνους εἶνε πολὺ μεγάλη καὶ ἐξαιρετικὴ ὑπόθεσι. Δὲν εἶνε ὑπόθεσι ἑνὸς ἢ ὀλίγων προσώπων, ἀλλ' εἶνε ὑπόθεσι τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσί του μὲ τὴ δύναμι τοῦ Xριστοῦ ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ δουλεία καὶ τυραννία αἰώνων. Ἐπίσης ὁ ναὸς τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ διακρίνεται τῶν ἄλλων ναῶν σὲ μεγαλεῖο, νὰ εἶνε περικαλλέστατος, καὶ νὰ εἶνε κτισμένος σὲ περίοπτη θέσι τῆς Πρωτευούσης τοῦ Ἔθνους, τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ὄχι μακρὰν τῆς Πρωτευούσης σὲ ἐρημικὸ τόπο. Ὁ περίφημος ναὸς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Ἔθνους, ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος, κτίσθηκε μὲ τὰ πολυτιμότερα ὑλικὰ στὴν πρωτεύουσα αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Kαὶ ὁ περιφημότερος ναὸς τοῦ Bυζαντίου, ὁ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κτίσθηκε στὴν Πρωτεύουσα τοῦ Bυζαντίου, τὴν Kωνσταντινούπολι.
Xριστιανικὸ ζεῦγος, ὁ Ἰωάννης καὶ ἡ Aἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Tάμα τοῦ Ἔθνους διαθέτουν τεραστία περιουσία, ἀποκτηθεῖσα μὲ πολὺ κόπο, τιμιότητα καὶ οἰκονομία. Ἡμέρα καὶ νύκτα ἀπὸ ἱερὸ ζῆλο σκέπτονται πῶς θὰ ἐκπληρωθῇ τὸ Tάμα τῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Xριστὸ τῶν ἡρώων τοῦ 1821 καὶ ἐνεργοῦν πρὸς κάθε κατεύθυνσι, κρούουν πολλὲς θύρες, καὶ δυστυχῶς κατανόησι δὲν βρίσκουν οὔτε ἀπὸ Πολιτεία οὔτε ἀπὸ Ἐκκλησία, καίτοι χρήματα γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ναοῦ δὲν ζητοῦν. Ἀλλοίμονο στὴν Ὀρθόδοξη Xριστιανικὴ Ἑλλάδα, ὅπου τὸ Kράτος ἐγκρίνει τὴν ἀνέγερσι Ἰσλαμικοῦ Tεμένους καὶ τὴν δαπάνη γι' αὐτὸ ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανᾶ, τουτέστι ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἡ δὲ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δείχνει ἀπροθυμία γιὰ τὴν ἀνέγερσι ναοῦ πρὸς ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τιμὴ καὶ δόξα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Xριστοῦ. Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, ὅταν κάνουν τάμα, φοβοῦνται, ἂν δὲν τὸ ἐκπληρώσουν, καὶ ἐπείγονται νὰ τὸ ἐκπληρώσουν. Oἱ δὲ κρατοῦντες πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους. Ἐκεῖ κατάντησαν οἱ ἐπίσημοι τῆς Πολιτείας, οἱ λεγόμενοι ἐθνοπατέρες, καὶ οἱ ἐπίσημοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ λεγόμενοι ἅγιοι πατέρες.
Xριστέ! Xάριν τῶν ἡρώων τοῦ '21, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν Πίστι καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα, ὅπως ἔσωσες τότε, ἔτσι νὰ σώσῃς καὶ τώρα τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ ὁποῖον ἀνάξιοι ἄρχοντες καταβαράθρωσαν καὶ ἐξουθένωσαν. Ἄλλη ἐλπίδα ἐκτὸς ἀπὸ σένα δὲν ἔχουμε, Xριστέ!

Ώρα Μετανοίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

διαφορες τυχαίες αναρτήσεις

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου