Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!! Ο ΔΑΝΙΗΛ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!!


«Και από καιρού παραλλάξεως του ενδελεχισμού και του δοθήναι βδέλυγμα ερημώσεως ημέραι χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα. μακάριος ο υπομένων και φθάσας εις ημέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε».
(Δανιήλ ιβ  , 11-13)Το ΙΒ΄  Κεφάλαιον του Προφήτη Δανιήλ

«Και εν τω καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ο άρχων ο μέγας, ο εστηκώς επί τους υιούς του λαού σου· και έσται καιρός θλίψεως, θλίψις οία ου γέγονεν αφ’ ου γεγένηται έθνος εν τη γη έως του καιρούεκείνου· και εν τω καιρώ εκείνω σωθήσεται ο λαός σου, πας ογεγραμμένος εν τη βίβλω· 2 και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθήσονται, ούτοι εις ζωήν αιώνιον και ούτοι ειςονειδισμόν και εις αισχύνην αιώνιον. 3 και οι συνιέντες εκλάμψουσιν ως η λαμπρότης του στερεώματος και από των δικαίων των πολλών ωςοι αστέρες εις τους αιώνας και έτι. 4 και συ, Δανιήλ, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον έως καιρού συντελείας, έωςδιδαχθώσι πολλοί και πληθυνθή η γνώσις.  5 Και είδον εγώ Δανιήλ καιιδού δύο έτεροι ειστήκεισαν, εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού και εις εντεύθεν του χείλους του ποταμού. 6 και είπε τω ανδρί τωενδεδυμένω τα βαδδίν, ος ην επάνω του ύδατος του ποταμού· έωςπότε το πέρας ων είρηκας των θαυμασίων; 7 και ήκουσα του ανδρόςτου ενδεδυμένου τα βαδδίν, ος ην επάνω του ύδατος του ποταμού, καιύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανόν καιώμοσεν εν τω ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυκαιρού· εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα. 8 και εγώ ήκουσα και ου συνήκα και είπα· Κυριε, τι τα έσχατα τούτων; 9 και είπε· δεύρο Δανιήλ, ότι εμπεφραγμένοι και εσφραγισμένοι οι λόγοι, έως καιρού πέρας· 10 εκλεγώσι και εκλευκανθώσι και πυρωθώσι και αγιασθώσι πολλοί, και ανομήσωσιν άνομοι· και ου συνήσουσι πάντες άνομοι, και οι νοήμονες συνήσουσι. 11 και απόκαιρού παραλλάξεως του ενδελεχισμού και του δοθήναι βδέλυγμαερημώσεως ημέραι χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα. 12 μακάριος ο υπομένων και φθάσας εις ημέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε. 13 και συ δεύρο και αναπαύου· έτι γαρ ημέραι και ώραι ειςαναπλήρωσιν συντελείας, και αναστήση εις τον κλήρόν σου, εις συντέλειαν ημερών».


Ερμηνεία του ΙΒ΄Κεφ. από τις Εκδόσεις «ΣΩΤΗΡ»


1 Και κατά τον κρίσιμον εκείνον καιρόν θα εμφανισθή ο μέγαςαρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης, βοηθός και υπερασπιστής τωνανθρώπων του Ιουδαϊκού λαού σου. Η περίοδος εκείνη θα είναιεποχή μεγάλης θλίψεως· θλίψεως τέτοιας, ομοία της οποίας δενέγινε από τότε που εφάνησαν έθνη ανθρώπων επάνω εις την γην, μέχρι της εποχής εκείνηςΌταν όμως έλθη η εποχή της μεγάλης θλίψεως, θα σωθούν από τον λαόν σου εκείνοι οι οποίοι είναι γραμμένοι εις το βιβλίον της ζωής (βιβλίον των σεσωσμένων).
2 Πολλοί δε από εκείνους  κατ’ άλλουςόλοι) οι οποίοι έχουνκοιμηθή τον ύπνον του θανάτου και είναι θαμμένοι εις το χώμα των τάφων, θα εγερθούνάλλοι μεν εις ζωήν αιώνιον, άλλοι δε ειςονειδισμόν και εις καταισχύνην αιωνίαν.
3 Και οι κατά Θεόν σοφοί, οι πιστοί, όσοι έζησαν σύμφωνα με τοάγιον θέλημα του Θεού, θα δοξασθούν και θα λάμψουν με λαμπρότητα του ουρανίου στερεώματος· πολλοί δε από τους δικαίους θα λάμψουνωσάν τους αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων.
4 Και συ, Δανιήλ, κλείσε, απόκρυψε τους λόγους αυτούς και σφράγισε το βιβλίον μέχρι το τέλος του καθωρισμένου από τον Θεόν καιρού. Τότε, μετά την αποσφράγισιν του βιβλίου τούτου καιαπό τις περιεχόμενες εις το βιβλίον τούτο προφητείες, οι οποίες θαεκπληρώνωνταιθα διδαχθούν πολλοί· και έτσι θα αυξηθή και θα γίνη σαφέστερη η γνώσις του αγίου θελήματος του Θεού.
5 Κατόπιν εγώ ο Δανιήλ παρετήρησα, και ιδού! Δύο άλλοι άνδρες εστέκοντο όρθιοιο μεν ένας εις την μίαν όχθην του ποταμού, ο δεάλλος εις την απέναντι όχθην του ποταμού.
6 Και ο ένας από αυτούς είπεν εις τον άνδρα ο οποίος ήταν ντυμένος με ένδυμα λινόν και ευρίσκετο επάνω εις το νερό του ποταμού:«Πότε θα έλθη το τέλος, η εκπλήρωσις των θαυμασίων γεγονότων (προφητειών) περί των οποίων ωμίλησες
7 Τότε άκουσα τον άνδρα που ήταν ντυμένος με ένδυμα λινόν και ευρίσκετο επάνω εις το νερό του ποταμού, ο οποίος ύψωσε το δεξί και το αριστερόν του χέρι εις τον ουρανόν και ωρκίσθη εις τον Θεόν που ζη εις τον αιώνα, να απαντά και να λέγη: «Η εκπλήρωσις των θαυμασίων γεγονότων θα πραγματοποιηθή εις ένα (έτος) και (ακόμη) δύο (έτη) και ήμισυ επί πλέον (έτος), (δηλαδή εις 3,5 έτη)· όταν ολοκληρωθή και λάβη τέλος ο διωγμός και ο διασκορπισμός τουΙσραηλιτικού λαού, τότε θα εννοήσουν το περιεχόμενον και τηναλήθειαν όλων αυτών των προφητειών».
Εγώ δε, ο Δανιήλ, άκουσα την απάντησιν αυτήν, αλλά δεν εννόησατο ακριβές περιεχόμενόν της και ερώτησα: «Κύριε, πότε θα έλθη και ποίον θα είναι το τέλος αυτών των πραγμάτων;»
9 Και ο Άγγελος μου είπεν: «Έλα τώρα, Δανιήλ, μην ασχολήσαι με αυτό το ζήτημα· διότι οι λόγοι αυτοί θα παραμένουν κλεισμένοι (μυστικοί) και σφραγισμένοι, μέχρις ότου έλθη το τέλος του καθωρισμένου από τον Κύριον χρόνου, οπότε και θααποκαλυφθούν.
10 Μέχρι τότε, δια των δοκιμασιών και των θλίψεων, οι οποίεςπροελέχθησαν, οι πιστοί και αφωσιωμένοι εις τον Θεόν θα φανούν και θα αναδειχθούν· θα λευκανθούν (θα γίνουν λευκοί, καθαροί και λαμπροί), θα καθαρισθούν (όπως καθαρίζεται το πολύτιμον μέταλλον εις την φωτιά) και πολλοί θα γίνουν άγιοιΑλλά και οι ασεβείς καιάνομοι θα γίνουν περισσότερο ασεβείς και θα επιμείνουνπερισσότερον εις την ανομίανΚανείς δε από τους ασεβείς και τουςανόμους δεν θα εννοήση ποτέ και τίποτε από όσα έχουνπροφητευθή· οι ευσεβείς όμως, οι εξαγνισμένοι και οι κατά Θεόν σοφοί θα τα εννοήσουν.
11 Από τη ημέραν κατά την οποίαν θα καταργηθή η προσφορά της καθημερινής (συνεχούς) θυσίας εις τον Ναόν και θα στηθή το μισητόν και βέβηλον σίχαμα, στην Ιερουσαλήμθα περάσουν χίλιες διακόσιες ενενήντα ημέρες δοκιμασίας του λαού».
12 «Μακάριος και πανευτυχής θα είναι εκείνος ο οποίος εις τις θλίψεις και δοκιμασίες που προαναφέρθησαν θα δείξη υπομονήν και θα κατορθώση να φθάση εις το τέλος των χιλίων τριακοσίων τριάντα πέντε ημερών.
13 Συ όμως, Δανιήλ, προχώρει τον δρόμον σου με πίστιν καιαναπαύου· διότι απομένουν ακόμη (πολλά) χρόνια και καιροί δια να συμπληρωθή η χρονική περίοδος κατά την οποίαν θα έλθη ησυντέλεια του κόσμου. Τότε θα αναστηθής και συ εις την ένδοξονκαι μακαρίαν σύναξιν και ομήγυριν της κληρονομίας (του λαού) σου, κατά τον καιρόν της συντελείας του κόσμου· (ή, κατ’ άλλην ερμηνείαν:θα αναστηθής και συ μαζί με τον λαόν σου, δια να λάβης το μερίδιον της αιωνίου αμοιβήςη οποία σου επιφυλάσσεται μετά θάνατον). 


(Μετάφραση υπό Βασιλειάδη – Εκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 ................................................................................................

(Ακριβώς τα ίδια αναφέρει και η μετάφραση του Ι. Κολιτσάρα – από τις Εκδόσεις «Η ΖΩΗ»)Εδώ, μεταφέραμε σκοπίμως τις δύο αυτές ερμηνείες του ΙΒ΄ Κεφαλαίου του Προφήτου Δανιήλ, που έχουν γίνει από δύο, έγκριτουςθεολόγους των γνωστών αδελφοτήτων «Η ΖΩΗ» και «Ο ΣΩΤΗΡ» και οιοποίεςερμηνείες, είναι εγκεκριμένες και αποδεκτές όχι μόνον από τις δύο αυτές αδελφότητεςαλλά και από την Ι. Σύνοδον της Εκκλησίαςτης Ελλάδος και από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.
Πρώτον μεν, για να μην μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι όλα αυτά πουαναφέρονται στο Κεφάλαιο αυτό και στις ερμηνείες είναι δικά μου, τα γράφω από μόνος μου και ότι τα έκοψα και τα έραψα στα μέτρα μου και δεύτερον, για να δείτε ότι και οι δύο αυτές ερμηνείες τωναδελφοτήτων, συμφωνούν μεταξύ τους, για τα όσα αναφέρει ο Δανιήλ για το Τέλος του Κόσμου.

Η ταπεινότης μου, απλώς το μόνο που πράττει είναι να επισημαίνεικάποια σημεία και να τα αναλύει λίγο περισσότερο. Η ουσία όμως είναιη ίδια. Μία και η αυτή. Ότι στο Κεφάλαιο αυτό ο Προφήτης Δανιήλ μιλάει σαφέστατα και λεπτομερώς, για το τι θα γίνει στα έσχατα χρόνια και στο τέλος του κόσμου.
Μας λέει δε με απλά λόγια, ότι τότε, λίγο πριν γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση του κόσμου, δηλαδή το τέλος του κόσμου και ηΔευτέρα Παρουσία, θα προηγηθεί μία πολύ μεγάλη θλίψη σε ολόκληροτον κόσμο που ουδέποτε μέχρι τότε θα έχει ξαναγίνει. (στίχος 1-3)

Αυτή η θλίψη δεν είναι άλλη από την ίδια θλίψη που αναφέρει και οΚύριός μας στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου που θα γίνει στον καιρό τουΑντιχρίστου, λίγο πριν το τέλος του κόσμου. (Ματθ. κδ’, 21)
Τότε λοιπόν, τον καιρό εκείνο λέγει ο Δανιήλ, θα σωθεί ο λαός του, τοΙσραήλΑς θυμηθούμε εδώ και τον Απόστολο Παύλο που μιλάει και αυτός για την επιστροφή και σωτηρία όλου του Ισραήλ σαν έθνος(Ρωμ. ια , 25).

Σε ερώτηση δε, πότε ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά, σε ποιόν καιρό και σε ποιό έτος, (στιχ. 6) ο άνδραςο οποίος εφορούσε ένδυμα λινόν καιήτο επάνω από το νερό του ποταμού, του απαντάει ότι όλα αυτά θα γίνουν, όταν έλθουν τα 3,5 χρόνια της θλίψεως, (στιχ. 7) που δεν είναι άλλα από τα τελευταία 3,5 χρόνια του Αντιχρίστουόπως ερμηνεύουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας το σημείο αυτό.


Όταν δε στην συνέχεια ο Δανιήλ λέγει, ότι δεν κατάλαβε αυτά πουάκουσε, σχετικά με το πότε θα σωθεί ο λαός του, ο άνδρας αυτός τουεπαναλαμβάνει ξανά ότι: «έλα τώρα Δανιήλ μην επιμένεις, μηνασχολείσαι με αυτά, σου είπα ότι όλα αυτά είναι καλά κρυμμένα και σφραγισμένα μυστικά, μέχρις ότου να έλθη ο κατάλληλος καιρός και το πλήρωμα του χρόνου. Τότε θα επιτρέψει ο Θεός κάποιοι να τα κατανοήσουν όλα αυτά τα κεκρυμμένα και σφραγισμένα μυστήρια, για να τα αποκαλύψουν έπειτα και στους υπολοίπους και έτσι να γίνουναντιληπτά και κατανοητά από όλους τους ευσεβείς και "νοήμονες". Δυστυχώς όμως όλοι οι άλλοι, δεν πρόκειται ούτε να πιστέψουν, ούτε να κατανοήσουν τίποτε απ’ όλα αυτά τα θαυμάσια». (στ. 8-10)

Έπειτα όμως βλέπουμε, ότι ο Θεός τελικά αποκαλύπτει στον Δανιήλ το πότε ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά. Προφανώς επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τον Δανιήλ, που ήταν πολύ ενάρετοςεκλεκτός και «ανήρ επιθυμιών» και δεν ήθελε να τον αφήσει σε αγωνία και λυπημένο, χωρίς τελικά να του δώσει μια απάντηση στο επίμονο ερώτημα του πουήταν το, «πότε θα γίνουν όλα αυτά Κύριε»; (στ. 8) δηλαδή, σε ποιούς χρόνους και καιρούς, σε ποιό έτος θα γίνουν όλα αυτά που μου είπες προηγουμένως σχετικά με την μεγάλη θλίψη, την σωτηρία του λαού μου, την  Ανάσταση των νεκρών, την Κρίση και ανταπόδοση και την Συντέλεια του κόσμου;

Αλλά βέβαια και επειδή έπρεπε να υπάρχουν καταγεγραμμένα όλααυτά μέσα στην Αγία Γραφή προκειμένου να αποκαλυφθούνόταν θαέλθει το πλήρωμα του χρόνου.
Τότε ο Δανιήλ κατάλαβε μεν όλα αυτά που άκουσε, δεν τα αποκάλυψε όμωςαφού όπως λέει και ξαναλέει στο συγκεκριμένο αυτό κεφάλαιο,όλα αυτά έπρεπε να είναι σφραγισμένα μέχρι λίγο πριν το τέλος του κόσμου.


Ταπεινά λοιπόν πιστεύω ότιεπειδή η Συντέλεια έρχεται σε λίγα χρόνια, το πλήρωμα του χρόνου ήλθε και ο Θεός φανέρωσε, («ξεσφράγισε») όλα αυτά τα μυστήρια γύρω από τα έσχατα χρόνια, τονΑντίχριστο και την Δευτέρα Παρουσία Του και τα αποκαλύπτει σιγά-σιγά στους δικούς Του ανθρώπους, στους «νοήμονες» («και οι νοήμονες συνήσουσι» στ. 10), αλλά και σε όσους θέλουν να ταακούσουν και να τα δεχθούν.
«Και προσελθόντες οι Μαθηταί είπον αυτώ. Διατί εν παραβολαίς λαλείς αυτοίς; Ο δε  αποκριθείς είπεν αυτοίς. Ότι υμίν δέδοται γνώναι τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνοις δε ου δέδοται». [86]
«Σοφίαν δε λαλούμεν εν τοις τελείοις, σοφίαν δε ου του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των καταργουμένων· αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίω, τηναποκεκρυμμένηνην προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξανημώνην ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν... ημίνδε ο Θεός απεκάλυψε δια του Πνεύματος αυτού». [87]
Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, όχι μόνον δεν θα πιστέψουν και δεν θα καταλάβουν όπως λέγει η Γραφή («και ου συνήσουσι πάντεςάνομοι...»), αλλά και θα χλευάσουν και θα ειρωνευτούν και θα συκοφαντήσουν και άλλα πολλά. Το ίδιο δηλαδή που γινόταν και στιςημέρες του Νώε, «ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε, ούτως έσται και ηπαρουσία του υιού του ανθρώπου». [88]Λέγει πολύ εύστοχα και χαρακτηριστικά, ο λόγιος Μοναχός του 9ουαιώνος Γεώργιος ο Αμαρτωλός:
«Διότι ο Νώε επειδή είχε απομείνει ο μόνος δίκαιος και αγαθός,ανάμεσα σε τόσο πολύ πλήθος αμαρτωλώνακάθαρτων και μοχθηρώνανθρώπωναναγκαζόταν καθημερινά να δέχεται και να υπομένειστο έπακρον τους γέλωτες, τους χλευασμούς, τις κοροϊδίες καιάλλα πολλά παρόμοια, ιδιαίτερα δε μάλιστα, όταν τους έλεγεκαθημερινά για την μεγάλη συμφορά και ολοκληρωτικήκαταστροφή που πρόκειται να έλθει σ’ αυτούς, λόγω των αμαρτιώντους, φτιάχνοντας μάλιστα ταυτόχρονα την κιβωτόν, επί εκατό ολόκληρα έτη. Δυστυχώς όμως παρόλα αυτά δεν βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ  μέσα στα εκατό αυτά χρόνια που να πιστεύσει τον Νώε γιαόλα εκείνα που τους έλεγε επί καθημερινής βάσεως...». [89]


Έτσι λοιπόν εδώ, ξεκάθαρα μας λέγει ο Δανιήλ ότιόλα αυτά τα μυστήρια σχετικά με το Τέλος του κόσμου και την Δευτέρα Παρουσία,αλλά και το πότε ακριβώς θα γίνουν, θα είναι μεν «σφραγισμένα»,αλλά λίγο πριν την Συντέλεια θα ξεσφραγιστούν και θα αποκαλυφθούνσε κάποιους συνετούς και «νοήμονες».

Το ίδιο βέβαια ακριβώςαναφέρει και ο Άγιος Ανδρέας Καισαρείαςερμηνεύοντας το δέκατο Κεφάλαιο της Αποκαλύψεως:
«Ο Προφήτης Δανιήλ μας διδάσκει ότι όλα αυτά τα μυστήρια είναιαπόκρυφα, κλεισμένα και σφραγισμένα, μέχρι τα τελευταία χρόνια του κόσμου, όπου τότε θα ξεσφραγιστούν, θα αποκαλυφθούν και θα κατανοηθούν πλήρως και τελείως σε όλο τους το μεγαλείο, από κάποιους ευσεβείς». [90]


Και βέβαια όπως ήδη είδαμε, συμφωνούν σ’ αυτό το σημείο και οι δύοερμηνείες («ΣΩΤΗΡ» και «ΖΩΗ») που καταχωρήσαμε ανωτέρω.
Βλέπετε λοιπόν εσείς εδώ, να λέει πουθενά, ότι κανείς ποτέ δεν πρόκειται να μάθει τίποτε και ότι ο Θεός δεν πρόκειται ΠΟΤΕ νααποκαλύψει σε κανέναν τους «χρόνους και καιρούς», για το πότεακριβώς θα γίνουν όλα αυτά;  Αντιθέτως μάλιστα! 
Ο Θεός εδώ, μιλώντας στον Προφήτη Δανιήλ είναι σαφέστατος. Λέειότι λίγο πριν το τέλος θα ξεσφραγίσει όλα αυτά και θα τα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ σε κάποιους «νοήμονες», σε κάποιους που Εκείνος θα διαλέξει και θα θελήσει να τα αντιληφθούν και να τα μεταδώσουν και σε άλλους. (στ. 9-11)


Πως είναι δυνατόν λοιπόν ο Θεός, να λέγει στον προφήτη Δανιήλ ρητά και κατηγορηματικά, ότι λίγο πριν το τέλος θα ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙόλα αυτά τα μυστήρια και κάποιοι να πιστεύουν και ναισχυρίζονταιότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας, «ουδείς γνωρίζει», αλλά και ούτε πρόκειται να γνωρίσει; Εκτός βέβαια εάναυτοί τελικά γνωρίζουν καλύτερα και περισσότερα από τον Προφήτη και τον Θεόν!...

Ίσως βέβαια μετά από την κυκλοφορία του ταπεινού αυτού βιβλίου, νααναγκαστούν να αλλάξουν «τροπάριο» και να λένε ότι, ναι μεν δενισχύει το «ουδείς γνωρίζει η θα γνωρίσει», αφού όπως λέει ο Δανιήλ και ο Θεός «κάποιοι» λίγο πριν το τέλος θα «ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ», αλλά, δενέχει έλθει ακόμη αυτό το τέλος, ούτε και μπορεί να ξέρει κανείς πότε θα έλθει.
Αυτό όμως, είναι κάτι άλλο και τελείως διαφορετικό από αυτό που λέγανε μέχρι σήμερα, ότι έχω δηλαδή άδικο και κάνω λάθος, επειδή ηΓραφή είναι «σαφέστατη» στο θέμα αυτό και λέγει ότι «ουδείς γνωρίζει».
Και βέβαια στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει αυτοί τώρα να μας βεβαιώσουν και να μας αποδείξουναπό που γνωρίζουν, ότι δεν είναι τώρα το τέλος του κόσμου και είναι μετά από τόσα χρόνια η πολλά χρόνια.


Ας επανέλθουμε όμως.
Τι απαντάει λοιπόν ο άνδρας με το λινόν ένδυμα, στο ερώτημα του Δανιήλ για το ΠΟΤΕ θα γίνουν όλα αυτά;
Ότι από την ημέρα που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία τωνΕβραίων και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως στον χώρο πουήταν ο Ναός του Σολομώντος, θα περάσουν 1.290 ημέρες. Μακάριος και ευτυχισμένος θα είναι όποιος φθάσει τις 1.335 ημέρες. (στιχ. 11-12)

Η ερώτηση του Δανιήλ, συγκεκριμένη:
«ΠΟΤΕ; Ποιό έτος; Μετά από πόσα χρόνια θα σωθεί ο λαός μου;»
Η απάντηση του Θεού και αυτή συγκεκριμένη και σαφέστατη:
«Όταν θα περάσουν 1.290 και 1.335 ημέρες».
Δηλαδή στο σύνολον, 2.625 ημέρες. (1.290+1.335=2.625)

Όπως γνωρίζουμε όμως από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, ο Θεός μας έχει πει, ότι η μία ημέρα ισούται με ένα έτος.

α) «Και κοιμηθήση επί το πλευρόν σου το δεξιόν και λήψη τας αδικίαςτου οίκου Ιούδα τεσσαράκοντα ημέραςημέραν εις ενιαυτόν τέθεικά σοι». [91]
β) «Οι δε υιοί υμών έσονται νεμόμενοι εν τη ερήμω τεσσαράκοντα έτηκαι ανοίσουσι την πορνείαν υμώνέως αν αναλωθή τα κώλα υμών εντη ερήμω, κατά τον αριθμό των ημερώνόσας κατεσκέψασθε την γην, τεσσαράκοντα ημέραςημέραν του ενιαυτού λήψεσθε τας αμαρτίας υμών τεσσαράκοντα έτη και γνώσεσθε τον θυμόν της οργής μου». [92]
γ) «Λέγει λοιπόν ο άγγελος, στον Δανιήλ, ότι και η Ιερουσαλήμ θα οικοδομηθεί ξανά και ο λαός του θα επανέλθει πίσω και θα κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ επί τετρακόσια ενενήντα έτη. Διότι οιεβδομήκοντα εβδομάδες που είδε εις αυτόν τον αριθμόνσυμψηφίζονται τον 490. Βέβαια την μία ημέραν θα την υπολογίσειςγια ένα έτος». [93] (70xΧ 7= 490 ημέρες-έτη)


Επομένως χωρίς καμμία αμφιβολία, οι 2.625 ημέρες, είναι 2.625 χρόνια.
Ο Θεός δηλαδή με άλλα λόγια, ήταν σαν να έλεγε στον Προφήτη Δανιήλ ότι ο λαός του, το Ισραήλ, θα σωθεί αφού περάσουν 2.625 χρόνια.
Ναι, αλλά από πότε;
Μα του το είπε και αυτό. Από τότε που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία τους και θα δοθεί το «βδέλυγμα της ερημώσεως». 
Γνωρίζουμε πότε έγινε αυτό;
Μα φυσικά. Ο Θεός φρόντισε όλα να είναι καταγεγραμμένα, ώστε να τα βρίσκουν (όποτε βέβαια και σε όποιον Εκείνος θέλει και επιτρέπει),όσοι ψάχνουν και ερευνούν την Αγία Γραφή και τον αιώνιο και διαχρονικό Του λόγο. «Ερευνάτε τας Γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εναυταίς ζωήν αιώνιον έχειν». [94]


Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, ότι όταν εξεστράτευσε για πρώτη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορ, επί ΒασιλέωςΙωακείμ, μαζί με τους πρώτους αιχμαλώτους που πήρε στην Βαβυλώνα, (μεταξύ αυτών και τον Προφήτη Δανιήλ και τους τρεις παίδας) αφούλεηλάτησε τον Ναόν του Σολομώντα, πήρε και πολλά από τα ιεράΣκεύη του Ναού στη Βαβυλώνα.
«Εν έτει τρίτω της βασιλείας  Ιωακεμ βασιλέως  Ιούδα ήλθεΝαβουχοδονόσορ ο βασιλεύς Βαβυλώνος εις  Ιερουσαλμ καιεπολιόρκει αυτήν. 2 και έδωκε Κυριος εν χειρί αυτού τον  Ιωακεμ βασιλέα  Ιούδα και από μέρους των σκευών οίκου του Θεού, καιήνεγκεν αυτά εις γην Σενναάρ οίκου του Θεού αυτού· και τα σκεύη εισήνεγκεν εις τον οίκον θησαυρού του Θεού αυτού». [95]

«Και ανέβη επ’ αυτόν Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς Βαβυλώνος καιέδησεν αυτόν (τον Βασιλέα Ιωακείμεν χαλκαίς πέδαις και απήγαγεναυτόν εις Βαβυλώνα. και μέρος των σκευών οίκου Κυρίου απήνεγκενεις Βαβυλώνα και έθηκεν αυτά εν τω ναώ αυτού εν Βαβυλώνι». [96]
Άρααφού εισήλθε εις τον Ιερόν Ναόν και πήρε μέρος από τα ιεράΣκεύη, λογικά σταμάτησε η καθημερινή τους θυσία και ταυτόχροναεμόλυνε και ερήμωσε τον Ναό τους (πνευματικά και λίγο αργότερα καιυλικά), ως «βδέλυγμα (σίχαμα, ακαθαρσίαερημώσεως».

Πότε έγινε αυτό ιστορικά; Το πρώτο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα, το 605 π.Χ. Τότε έγινε βασιλεύς οΝαβουχοδονόσορ.
 Άρα η αφετηρία που έδωσε ο Θεός στον Δανιήλ για να προσθέσει τις 2.625 ημέρες-έτη, είναι το έτος 605 π.Χ.
Εάν λοιπόν προσθέσουμε 2.625 χρόνια από το 605 π.Χ. θα φθάσουμε στο έτος 2018, όπως έχουμε ήδη πει στο βιβλίο μας «Ο Αντίχριστος Ήλθεν 1983, 2013». (Προσοχή, επειδή η χρονολογία είναι π.Χ. και μ.Χ. δεν κάνουμε απλή πρόσθεση το 605 με το 2.625, διότι θαοδηγηθούμε σε λάθος αποτέλεσμα. 605+2.625=3.230).
Για πιο εύκολα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κατ’ ευθείαν αφαίρεση το 605 από το 2.625 (2.625-605=2.020) και να βρίσκαμε το αποτέλεσμα, που θα είχε βέβαια μια μικρή απόκλιση από ένα έως τρία έτη,ανάλογα  με την περίπτωση. Αν θα υπολογίζαμε δηλαδή στην μέτρησή μας, τον πρώτον και τον τελευταίον χρόνον η όχιεάν θα προσθέταμε το έτος «μηδέν» κ.λπ. 

Ένα αγιογραφικό παράδειγμα.
Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σχετικά με την διαφορά των δύοημερών που φαίνεται να έχουν οι δύο Ευαγγελιστές, για το πότε έγινε η Μεταμόρφωση του Χριστού:
«Και έπειτα από έξι μέρες», γράφουν οι θείοι ευαγγελιστές Ματθαίος (ιζ ,1) και Μάρκος, (θ ,1) ενώ ο Λουκάς ο σοφώτατος γράφει· «έπειτα από τα λόγια αυτά πέρασαν ως οκτώ μέρες» (Λουκ. θ , 28). Ορθά κιαληθινά καθορίζονται οκτώ και έξι μέρες από τους κήρυκες τηςαλήθειας. Δεν διαφωνούν οι διατυπώσεις τους, αλλά εκφράζεισυμφωνία το ίδιο το Πνεύμα. Γιατί δεν είναι αυτοί που μιλούν, αλλά το Πνεύμα του Θεού που μιλάει μέσα τους. Γιατί λέει, “όταν θα έρθει οΠαράκλητος, εκείνος θα σας διδάξει και θα σας υπενθυμίσει τα πάντα”. Αυτοί λοιπόν που έγραψαν έξι μέρες, αφού αφαίρεσαν τις δύοακραίες μέρες, εννοώ την πρώτη και την τελευταία, μέτρησαν τιςενδιάμεσεςενώ αυτός που αναφέρει οκτώ, μέτρησε μαζί τιςενδιάμεσες και τις ακραίες. Γιατί συνηθίζουν οι άνθρωποι να μετρούν και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο»[97]

Άρα λοιπόν, σαφέστατα φαίνεται και από το Ευαγγέλιο και από τους Πατέρες μας, ότι στις σχετικές αυτές μετρήσεις μας, θα πρέπει άλλοτενα υπολογίζουμε το πρώτο έτος και το τελευταίο και άλλοτε όχι,ανάλογα βέβαια με την περίπτωση που έχει προνοήσει ο Θεός.
Αυτό βέβαια επαναλαμβάνουμε δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, αφούούτως η άλλως δεν δημιουργεί μεγάλη απόκλιση και διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, παρά μόνον από ένα έως και τρία έτη.


Ας το δούμε λοιπόν τώρα, αναλυτικά.
Από το 605 π.Χ. μέχρι το έτος «μηδέν» είναι 606 χρόνια.
(Μέσα συμπεριλαμβάνουμε και το πρώτο έτος, το 605. Για να το καταλάβετε υπολογίστε από το έτος 2005 μέχρι το 2010 πόσα χρόνια είναι. Εάν δεν προσέξει κάποιος θα πει πέντε. Εάν όμως τα μετρήσει κανονικά ένα-ένα ξεκινώντας από το 2005 έως και το 2010 θα δει ότιείναι 6 χρόνια).
Έχουμε ένα έτος ακόμη, που είναι το έτος «μηδέν».
Και από το 1 μ.Χ μέχρι το 2018 μ.Χ που είναι 2.018 χρόνια.
Άραέχουμε: 606+1+2.018=2.625.
Μπορεί κανείς να το βρει και με πιο εύκολο τρόπο, αφαιρώντας κατ’ ευθείαν από το 2.625 το 607 (2.625-607=2.018).
Να λοιπόν, πότε θα γίνουν όλα αυτά που ρωτούσε ο Προφήτης Δανιήλ. Το έτος 2018.


Θα μπορούσε βέβαια κάποιος, να δώσει και μία άλλη εξίσου σωστήερμηνεία στο συγκεκριμένο αυτό χωρίο.
Ότι δηλαδή, δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο αυτά γεγονότα,
α) της καταπαύσεως της καθημερινής θυσίας και β) του βδελύγματος της ερημώσεωςόπως είδαμε παραπάνω, αλλά ότι το μεν ένα είναι η αρχή της πρώτης περιόδου, το δε άλλο, το τέλος της πρώτης περιόδου των 1.290 ημερών-ετών που δίνει ο Θεός......................................
.................................................................................................


Και με την μία εκδοχή λοιπόν και με την άλληοδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα. Στο έτος 2018.
Σαν δε άλλη μία επιπλέον απόδειξηότι μετά τις 1.335 ημέρες του Δανιήλ έρχεται η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, είναι και η ερμηνεία του Αγίου Ιππολύτου, που λέγει σχετικά:
«Αυτός (ο Αντίχριστοςαφού αναγορευθεί βασιλιάς από αυτούς, καιαφού δοξασθεί από όλους, και αφού φέρει το βδέλυγμα τηςερημώσεως στον κόσμον, θα υπερισχύσει ημέρες χίλιες διακόσιεςενενήνταόπως λέγει και ο Δανιήλ. "Και θα δώσουν βδέλυγμαερημώσεως ημέρες 1290. Ευτυχισμένος αυτός που θα υπομείνεικαι θα φτάσει στις 1335 ημέρες". Διότι αφού έλθει και εμφανιστείτο βδέλυγμα, δηλαδή ο Αντίχριστοςο οποίος θα πολεμήσει τουςαγίους για 1290 ημέρεςόποιος καταφέρει και μπορέσει να ξεπεράσει τις ημέρες αυτές και φθάσει σε άλλες 45 ημέρες (1290+45=1335)φτάνοντας κοντά στην Πεντηκοστή, αυτός έφτασε στην βασιλεία των ουρανών». [100]


Να λοιπόν πότε θα γίνουν όλα αυτά και πότε θα σωθεί ο λαός τουΙσραήλ. Το έτος 2018.
Λίγο πριν το τέλος του κόσμου.
Λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Στο «παρά πέντε».
Γι’ αυτό και τους είπε ο Κύριός μας λίγο πριν φύγει:
«
λέγω γαρ 
υμίν, ου μη με ίδετε απ’ άρτι έως αν είπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». [101]
Τότε, αμέσως μετά τα φοβερά και δύσκολα 3,5 χρόνια (2015-2018) της μεγάλης θλίψεως. (Δανιήλ ιβ , 1)
Τότε, αμέσως μετά τα 3,5 χρόνια της βασιλείας του ψευδομεσσία τους του Αντιχρίστου· «και ήκουσα του ανδρός του ενδεδυμένου τα βαδδίν,ος ην επάνω του ύδατος του ποταμού, και ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις τον ουρανόν και ώμοσεν εν τω ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρόν καιρών και ήμισυ καιρού· εν τω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα». (Δανιήλ ιβ , 7)


Τότε λοιπόν που θα έχει συντελεστεί (=τελειώσει, ολοκληρωθείοδιασκορπισμός τους σε όλη τη γη και θα έχουν επιστρέψει όλοι πίσω στην πατρίδα τους, για να υποδεχθούν τον ψευτομεσσία τους, να τον χρίσουν βασιλέα τους και να κάνουν πραγματικότητα, το απατηλό όνειρό τους να κυριαρχήσουν και να βασιλεύσουν σε όλη την γη· «εντω συντελεσθήναι διασκορπισμόν γνώσονται πάντα ταύτα». (στιχ. 7)
Τότε λοιπόν θα ανοιχθούν τα μάτια τους, το έτος 2018 μ.Χ.
Τότε, θα καταλάβουν και θα κατανοήσουν τα πάντα.
Τότε, θα διαπιστώσουν πλέον ιδίοις όμμασιότι ο «μεσσίας» τους ήταν ένας πλάνος και απατεώνας που προσπάθησε να τους ξεγελάσει, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι αυτός ήταν ο αληθινός τους μεσσίας. Και όχι μόνον δεν ήταναλλά και εξ αιτίας του πέρασαν (και περάσαμε) τις χειρότερες θλίψεις και δοκιμασίες που πέρασε ποτέ η ανθρωπότητα επί της γης.
Τότε, θα καταλάβουν ότι Εκείνος που Σταύρωσαν πριν 2.000 περίπου χρόνια, ήταν ο αληθινός τους Μεσσίας και Σωτήρας!
Τότε, θα μετανοήσουν ειλικρινά και θα ζητήσουν συγγνώμη από τον Κύριον της Δόξης.
Τότε, θα πουν το: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου»! Και τότε, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, θα επιστρέψει και θα σωθείολόκληρο το Ισραήλ, σαν έθνος εννοείται και σαν λαός, «πας Ισραήλσωθήσεται», [102] γιατί σίγουρα ακόμη και τότε, κάποιοι απ’ αυτούς σαν μονάδες και μεμονωμένα άτομα, δεν θα θελήσουν να πιστέψουν, να δουν την αλήθεια και να μετανοήσουν, ούτε και τότε και θα παραμείνουν στην πλάνη και στο σκότος, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα με κάποιους πωρωμένους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς και σ’ όλες τις εποχές.Να λοιπόν, που απεδείχθει σαφέστατα και κατηγορηματικά, με συγκεκριμένα στοιχεία και ημερομηνίες που αναφέρει ο Προφήτης Δανιήλ και όχι η ταπεινότης μου, πότε θα σωθεί ο λαός του Ισραήλκαι πότε θα γίνει η Συντέλεια του κόσμου.
Το έτος 2018.  Μετά την μεγάλη θλίψη όλης της ανθρωπότητος, που θα γίνει τα τελευταία 3,5 χρόνια του κόσμου, δηλαδή από το 2015 έωςτο 2018.


Τι έχουν να πουν λοιπόν, όλοι εκείνοι που λένε και ξαναλένε ότιπουθενά η Γραφή δεν ορίζει ημερομηνίες και χρονολογίες;
Όταν ο Δανιήλ μας λέει «1290 ημέρες και 1335 ημέρες»,  δεν προσπαθεί μέσω αυτών να μας δηλώσει κάποιες ημερομηνίες και χρονολογίες;
Οι αριθμοί αυτοί που αναφέρει, τι είναι; Γιατί τους αναφέρει;
Δεν είναι αριθμοί; Δεν είναι ημερομηνίες; Δεν είναι χρονολογίες; Δεν είναι «καιροί και χρόνοι»; Τι είναι; Γράμματα η σύμβολα; Κουκιά ηπαραμύθια; Τι είναι τέλος πάντων;


Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα και σοβαρά;
Θα περιμένουμε...
(Από το βιβλίο του πατρός Μαξίμου
«2018 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» σελ. 73-88)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
1) Μέσω αντικαταβολής ή μέσω paypalπατείστε εδώ


____________

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ


86. Ματθ. ιγ’, 10
87. Α’ Κορ. β’, 6-10
88. Ματθ. κδ’, 37
89. «Πρό δέ τούτων κακίας ἀβύσσῳ πάντοθεν συνείχετο, καί τῶν κυμάτων αὐτῷ σφοδροτέρων αἱ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἐπιβουλαί προεῤῥήγνυντο. Μόνος γάρ εἰς τοσοῦτον πλῆθος ἀπολειφθείς μοχθηρῶν ἀνθρώπων καί μιαρῶν, πολύν τόν γέλωτα, πολλά σκώμματα [καί τάς χλευασίας] ἔφερεν ὁ δίκαιος, μάλιστα ὅτε περί τῆς κιβωτοῦ καί τῆς μελλούσης αὐτοῖς διελέγετο συμφορᾶς, καί πανωλεθρίας, ἐν ἔτεσιν ρ’ τῆς κιβωτοῦ τεκταινομένης καί αὐτοῦ διαῤῥήδην καθ’ ἑκάστην ἡμέραν βοῶντος, οὐδείς ἐπίστευεν...» (Γεωργίου Μοναχοῦ Ἁμαρτωλοῦ P.G. 110, σελ. 93 Α)
90. «Διά δέ τοῦ σφραγῖσαι ἅ ἐλάλησαν αἱ ἑπτά βρονταί, καί μετά ταῦτα γράψαι, δείκνυται ἄδηλα εἶναι νῦν τά δι’ αὐτῆς τῆς πείρας καί τῆς τῶν πραγμάτων ἐκβάσεως ἑρμηνευόμενα· ἐξ ὧν ἐκ τῆς οὐρανίου φωνῆς ὁ εὐαγγελιστής ἔμαθε· τῇ μέν διανοίᾳ τάς φωνάς ἐνσημήνασθαι, τήν δέ τελείαν κατάληψιν καί τήν τρανήν τούτων διασάφησιν τοῖς τελευταίοις χρόνοις ταμιεύεσθαι. Ἐσφραγισμένους γάρ καί ἐμπεφραγμένους τούς τοιούτους λόγους, καί ὁ Δανιήλ ἐδιδάσκετό ποτέ...». (Ἁγ. Ἀνδρέου Καισαρείας P.G. 106, σελ. 305)
91. Ἰεζεκιήλ δ’, 4-6
92. Ἀριθμ. ιδ’, 33-34
93. «Φησίν οὖν ὁ ἄγγελος, ὅτι καί ἡ Ἱερουσαλήμ οἰκοδομηθήσεται καί ὁ λαός σου ἐπανελεύσεται καί ἐπί ἔτη τετρακόσια ἐνενήκοντα διαμενοῦσιν. Αἱ γάρ ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες εἰς τοιοῦτον συμψηφίζονται ἀριθμόν, ἑκάστην δ’ ἡμέραν εἰς ἐνιαυτόν ἐλογίσατο» (Ἰωάννου Ζωναρᾶ P.G. 134, 252 Β)
94. Ιωάννου ε΄, 39
95. Δανιήλ α’, 1-3
96. Β’ Παραλ. λς’, 6-7
97. Ἁγ. Ιωάννου Δαμασκηνοῦ ΕΠΕ 9, 31
98. Δανιήλ θ’, 27
99. Ιωάννου Ζωναρᾶ P.G. 134, 260
100. Ἁγ. Ἱππολύτου ΒΕΠΕΣ 6, 107
101. Ματθ. κγ’, 39
102. Ρωμ. ια’, 26


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά