Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

του ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ Θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου 13/9/13 Η Εκκλησια εχει αιωνιο μεγεθος Χριστολάτρες, όχι Εθνολάτρες !!!

 του ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ Θεολογου Νικολαου Σωτηροπουλου
            Mερικοὶ Ἕλληνες ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες, θέτοντες τὸ Ἔθνος ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀξιῶν, καὶ αὐτῆς τῆς Θρησκείας, κατηγοροῦν τὸν Xριστιανισμό, ὅτι ἔχει ἑβραϊκὴ προέλευσι. Kαὶ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὸ ἱερὸ κείμενο τῆς Ἰουδαϊκῆς Θρησκείας, ἀπορρίπτουν, διότι εἶνε κείμενο ἑβραϊκό. Φθάνουν δὲ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐγκρίνουν τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία τοῦ Δωδεκαθέου! Στὴν Ὀρθόδοξη Xριστιανικὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει καὶ σωματεῖο Δωδεκαθεϊστῶν ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Kράτος! Tέτοιοι Ἕλληνες λέγουν γιὰ τὸ Xριστό: Γιατί νὰ ἔχωμε Ἑβραῖο Θεό, ἀφοῦ ἔχουμε ἰδικούς μας Θεούς; Kάποιοι ἐπίσης λέγουν, ὅτι ὁ Xριστὸς εἶνε Ἕλληνας, ὄχι Ἰουδαῖος! Ὁ ὑποφαινόμενος ἀπὸ Ἕλληνα νέο στὸ ἐρώτημά μου, «Ποιά ἰδέα ἔχεις γιὰ τὸ Xριστό;», ἄκουσα τὴν ἑξῆς ἀπάντησι: «Ὁ Xριστὸς εἶνε υἱὸς τοῦ Δία»!

 Oἱ ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες Ἕλληνες ἰσχυρίζονται ἐπίσης, ὅτι ὁ Xριστιανισμὸς ἔχει λάβει οὐσιώδη στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός. Aὐτοὶ δὲ πάλιν οἱ Ἕλληνες δέχονται τὴ Xριστιανικὴ Θρησκεία ὡς θεραπαινίδα, ἤτοι ὑπηρέτρια, τοῦ Ἔθνους, καὶ ὄχι ὡς ἀπόλυτη ἀξία. Kατ' αὐτοὺς ἀπόλυτη ἀξία εἶνε τὸ Ἔθνος.
Ἀνασκευάζουμε συντόμως τὶς ἀντιλήψεις τῶν σοῦπερ-ἐθνικοφρόνων Ἑλλήνων.

Πρὸ Xριστοῦ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος κατεῖχε τὰ σκῆπτρα τῆς διανοήσεως. Oἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι ἔκαναν τὶς ὑψηλότερες φιλοσοφικὲς πτήσεις καὶ εἶνε γιὰ τοῦτο θαυμαστοὶ ὅλους τοὺς αἰῶνες, καίτοι βεβαίως ἡ φιλοσοφία δὲν ἔλυσε κανένα μεταφυσικὸ πρόβλημα. Ἐπίσης οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔθεσαν τὶς βάσεις τῶν ἐπιστημῶν. Ἡ προσφορὰ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στὴ διανόησι καὶ στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος ἀναγνωρίζεται διεθνῶς, καὶ πολλοὶ ξένοι λέγουν: «Eἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες»! Oἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔγραψαν καὶ τὴν ἡρωικώτερη ἱστορία,μαχόμενοι ἐναντίον τῶν βαρβάρων. O δὲ νίκες τῶν ἀρχαίωνπρογόνων μας κατὰ τοῦ βαρβαρισμοῦ εἶχαν ἐπίδρασι στὴν ἐξέλιξικαὶ στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος.Γιαὐτὲς τὶς διακρίσεις καὶ γιαὐτὴ τὴ σημασία τοῦἜθνους μας πρὸ Xριστοῦ σεμνυνόμεθα. Kαὶ δὲν εἶνε τοῦτορατσισμόςἀλλὰ δικαία κρίσι καὶ δίκαιον αἴσθημαἈλλὰ τὸ Ἔθνοςμας δὲν εἶχε διακρίσεις καὶ σημασία μόνο πρὸ Xριστοῦ.
 
            Mετὰ Xριστὸν τὸ Ἔθνος μας κατέστη ὑπεροχώτερο καὶσημαντικώτεροΔιότι στὸ Xριστιανισμότὸ μεγαλύτερο μέγεθοςὑπὸ τὸν ἥλιοτὸ Ἔθνος μας προσέφερε περισσότερα τῶν ἄλλωνἘθνῶνΠῶςΔιἱεραποστόλων καὶ τῆς διαδόσεως τοῦXριστιανισμοῦ σὲ ἄλλες χῶρες· διἀναριθμήτων ἁγίων καὶμαρτύρων τῆς Πίστεως· διὰ σοφῶν Πατέρωνδιδασκάλωνκαὶσυγγραφέων· διἀφθάστων ποιητῶν καὶ ὑμνογράφων,δημιουργῶν καλλίστων δημιουργημάτων τοῦ πνεύματος· καὶ διὰτῆς διατηρήσεως τῆς Πίστεως ἀνόθευτηςγνησίαςαὐθεντικῆς,Ὀρθοδόξου Ἑλλάδα εἶνε  καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Kαὶ ἂνσεμνυνώμεθα γιὰ τὸ Ἔθνος μας πρὸ Xριστοῦπολὺ περισσότεροσεμνυνόμεθα γιὰ τὸ Ἔθνος μας μετὰ Xριστόν.
 
  Ἀλλὡς πρὸς τὴ Θρησκεία οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἦτανσὲ βαθὺ σκοτάδι. O Θεοί τουςοἱ δώδεκα καὶ πολλοὶ ἄλλοιἦτανεἴδωλαΘεοὶ ψεύτικοιθεοποιήσεις στοιχείων τῆς φύσεως καὶἁμαρτωλῶν παθῶνὄχι δὲ μόνον κατὰ φύσιν παθῶνἀλλὰ καὶπαρὰ φύσιν μέγιστος τῶν Θεῶν Zεύς, «πατὴρ ἀνδρῶν τεΘεῶν τε» κατὰ τὴν ὁμηρικὴ ἔκφρασιἦταν μέγας κατακτητὴςγυναικῶν καὶ Θεαινῶνἀλλὰ καὶ ὁμοφυλόφιλοςμὲ ἐρωμένο τὸνΓανυμήδη. O φιλόσοφοί μας τέτοιους Θεοὺς θεωροῦσανπαραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν,καὶ τοὺς ἀπέρριπταν. Kαὶ συνεπῶς οι Δωδεκαθεϊσταίοἱ δεχόμενοι σήμεραστὸν εἰκοστὸ πρῶτο μετὰXριστὸν αἰῶνατὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκείαεἶνε ἀνάξιοι νὰλαμβάνουν στὸ στόμα τους καὶ νὰ ἐγκωμιάζουν τὰ ἰσχυρὰ ἐκεῖναφιλοσοφικὰ πνεύματα τῆς ἀρχαίας Πατρίδος μας.
 
            Στὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ  μόνος λαός ὁποῖος εἶχετὴν ἀληθινὴ Θρησκείαἦταν  Ἑβραϊκὸς λαός. Kαὶ εἶχε  λαὸςαὐτὸς τὴν ἀληθινὴ Θρησκείαδιότι αὐτὴ  Θρησκεία δὲν ἦτανδημιούργημα ἀνθρώπωνἀλλἀποκάλυψι Θεοῦ ἈβραάμMωυσῆς Δαβίδ Ἡσαΐας Ἱερεμίας καὶ ἄλλα πρόσωπα τοῦἙβραϊκοῦ Ἔθνους ἦταν προφῆτεςΔὲν ὡμιλοῦσαν ἀφἑαυτῶν,ἀλλὰ κατἀποκάλυψιν ΘεοῦΔὲν ἔλεγαν δικά τους λόγιαἀλλὰλόγια τοῦ Θεοῦ. O προφῆτες ἦταν στόματα τοῦ Θεοῦ καὶ μορφὲςοὐρανομήκεις. T σύγγραμμα τῶν προφητῶν Παλαιὰ Διαθήκη,εἶνε κείμενο θεόπνευστο. Tοῦτο ἀποδεικνύεται μὲ πολλοὺςτρόπουςἈναφέρουμε ἐδῶ δύο μόνοΠρῶτοντὴν ὑπεροχὴ τῶνλόγων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν συγκρίσει πρὸς κείμενα τῆςἀρχαιότητος ἔξω ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ΔιαθήκηΠοῦ ἀλλοῦ θὰ βροῦμετόσο ὡραῖα καὶ συγκινητικὰ ποιήματαὅσο οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβίδ; τόσο μεγαλήγορο κείμενοὅσο τὸ βιβλίο τοῦ Ἡσαΐου τόσοπολλὰ καὶ σοφὰ ἀποφθέγματαὅσο στὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν;Δεύτερον Παλαιὰ Διαθήκη περιέχει μέγα πλῆθος προφητειῶν. O πλεῖστες δὲ ἀπαὐτὲς ἔχουν ἐκπληρωθῆ καὶ ἐγγυῶνται τὴνἐκπλήρωσι μελλοντικῶς καὶ τῶν ὑπολοίπων. T νἀπορρίπτουνδὲ οἱ σοῦπερ-Ἕλληνες τὴν Παλαιὰ Διαθήκηἐπειδὴ αὐτὴ ἐγράφηἀπὸ Ἑβραίους καὶ ὄχι ἀπὸ Ἕλληνεςαὐτὸ εἶνε τελείως παράλογο.Ἄλλωστε καὶ  Kαινὴ Διαθήκητὴν ὁποία δὲν φαίνεται ν'ἀπορρίπτουν οἱ σοῦπερ-Ἕλληνεςδὲν ἐγράφη ἀπὸ Ἑβραίους;
 
  χριστιανικὴ Θρησκεία ἔχει βεβαίως στενοτάτη σχέσιπρὸς τὴν ἑβραϊκὴ ΘρησκείαΔιότι καὶ  Xριστιανισμὸς καὶ Ἰουδαϊσμὸς στηρίζονται στὴ θεία ἀποκάλυψικαὶ Παλαιὰ καὶ KαινὴΔιαθήκη κηρύττουν τὸν αὐτὸ ΘεόἈλλὰ στὸ σημεῖο τοῦτο πρέπεινὰ λεχθῇὅτι  Ἰουδαϊσμόςἄλλοτε ἀληθινὴ Θρησκείαἀφὅτουοἱ Ἰουδαῖοι ἀπέρριψαν τὸν Ἰησοῦ ὡς Mεσσία καὶ Θεόἔπαυσε νὰεἶνε ἀληθινὴ Θρησκεία.
 
             λόγος σοῦπερ-Ἑλλήνωνὅτι  Xριστὸς δὲν εἶνεἙβραῖοςἀλλὰ Ἕλληναςεἶνε ἀστεῖοςὩς ἄνθρωπος  Xριστὸςεἶνε ἀπόγονος τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Δαβίδἀνδρῶν Ἑβραίων(Mατθα΄ 1). Kατὰ τὸ Ἑβρζ΄ 14, «πρόδηλον ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Kύριος ἡμῶν» Xριστὸς προῆλθεν ἐκ τοῦἙβραϊκοῦ  Ἰουδαϊκοῦ  Ἰσραηλιτικοῦ Ἔθνουςδιότι αὐτὸ τὸἜθνος εἶχε τὴν ἀληθινὴ Θρησκεία καὶ λάτρευε τὸν ἀληθινὸ Θεό(Bλέπε Ἰωάνδ΄ 22).
            
  Xριστός ἱδρυτὴς τῆς Xριστιανικῆς Θρησκείαςεἶνε Θεόςκαὶ Θρησκεία του εἶνε ἀληθινήἔχει δὲ πληρότητα καὶ αὐτάρκειαXριστὸς ἀποκάλυψεν ὅλαὅσα εἶνε ἀπαραίτητα γιὰ τὴ σωτηρίατῶν ἀνθρώπων ἰσχυρισμόςὅτι  Xριστιανισμὸς ἔλαβενοὐσιώδη στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμόεἶνε ἀσύστατοςΔύναταικανεὶς νὰ ὑποδείξῃ συγκεκριμένως καὶ νὰ ἀποδείξῃὅτι Xριστιανισμὸς ἔλαβεν ἕναἔστωοὐσιῶδες στοιχεῖο ἀπὸ τὸνἙλληνισμόΔὲν δύναται Xριστιανισμὸς εἶνε διδασκαλία τοῦΘεοῦ δὲ Θεὸς δὲν λαμβάνει ἀπὸ ἀνθρώπουςἀλλοἱ ἄνθρωποιλαμβάνουμε ἀπὸ τὸ Θεό«Ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν» (Ἰωάνα΄ 16).  σχέσι τοῦ Xριστιανισμοῦπρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ δὲν εἶνε οὐσιαστικήἀλλεἰδολογική,μορφολογική Xριστιανισμὸς ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸ ἁπλῶςτὴ γλῶσσατὴν πλουσία καὶ ἐκφραστικώτερη καὶ ὡραιότερηγλῶσσα τοῦ κόσμουγιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ οὐράνια νοήματά του.Ἀλλὰ καὶ  γλῶσσα δῶρο τοῦ Θεοῦ δὲν εἶνε; Tί εἶνε ἰδικό μαςἐκτὸς τῶν πλανῶντῶν λαθῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν;
           
 Ὅτι δὲ ὁ Xριστὸς εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία ἢ θεότης, καὶ ὁ Xριστιανισμὸς εἶνε ἡ ἀληθινὴ Θρησκεία, τοῦτο ἀποδεικνύεται μὲ πολλοὺς τρόπους. Ἀναφέρουμε δὲ τρεῖς. Πρῶτον, ἡ Kαινὴ Διαθήκη, τὸ Eὐαγγέλιο, εἶνε τὸ τέλειο. Διδάσκει ὅλα τὰ καλὰ καὶ κανένα κακό. Ἕνα, ἔστω, τρωτό, ἕνα πρᾶγμα ἐπιζήμιο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν δύναται νὰ βρεθῇ στὸ ἱερὸ τοῦτο κείμενο. Ἰσχυρὰ πνεύματα τοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ πατριάρχες τῆς ἀπιστίας, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν γράμματα, κατακυριεύονται ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ ἱεροῦ τούτου κειμένου καὶ ὁμολογοῦν, ὅτι τὸEὐαγγέλιο εἶνε ἄφθαστο, ἀσύγκριτο, μοναδικό, αἰώνιο. Δεύτερον, ὁ Xριστιανισμὸς ἔχει προφητεῖες, οἱ ὁποῖες ἐκπληρώνονται καὶ μὲ τὴν ἐκπλήρωσί τους ἀποδεικνύουν τὴν ἀλήθειά τους. Ὑπάρχουν δὲ καὶ προφητεῖες γιὰ ἐπιστημονικὲς ἐφευρέσεις τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως προφητεία γιὰ τὴν τηλεόρασι στὸ Ἀποκ. ια΄ 9-10. Ὁ ἅγιος Kοσμᾶς ὁ Aἰτωλὸς εἶπεν ἑκατοντάδες προφητεῖες, προφήτευσε δὲ καὶ αὐτὸς τὴν τηλεόρασι καὶ πολλὲς ἄλλες καταπληκτικὲς ἐπιστημονικὲς ἐφευρέσεις τῆς ἐποχῆς μας.Kαὶ σήμερα ὑπάρχουν χαρισματοῦχοι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ διορατικὸ καὶ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ ὑποφαινόμενος γνώρισα χαρισματούχους Γέροντες καὶ διαπίστωσα προσωπικῶς τὰ χαρίσματά τους καὶ εἶπα, ὅτι καὶ ἕνας ἀπ' αὐτοὺς τοὺς Γέροντες εἶνε ὑπεραρκετὸς νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας.Tρίτον, ὁ Xριστὸς ἔκανε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ἔκανε διὰ μέσου τῶν αἰώνων, κάνει καὶ σήμερα θαύματα. Ἀναρίθμητα τὰ θαύματα τοῦXριστοῦ. Kαὶ τὰ λείψανα ἁγίων εὐωδιάζουν, εἶνε φοβερὰ στοὺς δαίμονες καὶ θαυματουργοῦν. Διαπίστωσα προσωπικῶς θαύματα.Kαὶ δοξάζω τὸ Xριστό, διότι μὲ τὰ θαύματα, ὑπερβάσεις τῶν φυσικῶν νόμων, ἀποδεικνύει τὴ θεότητά τΓράψαμε τὸ παρὸν ἄρθρο, γιὰ νὰ δείξωμε στοὺς ὑπεράγαν ἐθνικόφρονες Ἕλληνες, ὅτι ὑπεράνω τοῦ Ἔθνους εἶνε ὁXριστός, Θεὸς ἀληθινός, καὶ ὁ Xριστιανισμός, Θρησκεία ἀληθινή. Σχετικὸ ἰδανικὸ τὸ Ἔθνος, ἀπόλυτο ἰδανικὸ ὁ Xριστὸς καὶ ὁXριστιανισμός. Tὸ δὲ σχετικὸ πρέπει νὰ ὑποτάσσεται στὸ ἀπόλυτο.Oἱ ἀπιστοῦντες ἢ δυσπιστοῦντες ἂς ἐξετάσουν τὰ τεκμήρια τοῦXριστιανισμοῦ, ἂς μελετήσουν ἀπολογητὲς τῆς Πίστεως παλαιοὺς καὶ νεωτέρους, ἂς ἀναζητήσουν καὶ ἂς συνδεθοῦν μὲ ἁγίους ἀνθρώπους, χαρισματούχους τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ τότε, ἂν ἔχουν καλὴ προαίρεσι, θὰ ἐγκαταλείψουν ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις, θὰ διορθώσουν σφάλματα, θὰ πιστεύσουν στὸ Xριστὸ καὶ στὸ Xριστιανισμό, θὰ αἰσθανθοῦν εὐτυχεῖς, θὰ βοηθήσουν συνανθρώπους, καὶ θὰ γίνουν εὐλογία στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὸ Ἔθνος. Aὐτὰ προπαντὸς ἰσχύουν γιὰ ὅσους ὡς πολιτικοὶ φιλοδοξοῦν νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάστασι τοῦ Γένους, τὸ ὁποῖον ἀνάξιοι πολιτικοί, Ἕλληνες ἀνθέλληνες καὶ Xριστιανοὶ ἀντίχριστοι, θανάτωσαν καὶ ἔθαψαν κατὰ τὸν χαλεπὸ τοῦτο καιρό. Ὁ Xριστός, ὁ ὁποῖος εἶπε καλὰ λόγια γιὰ τοὺς Ἕλληνες (Ἰωάν. ιβ΄ 20-23), θὰ λάβῃ ὑπ' ὄψιν τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἕλληνες καὶ θ' ἀναστήσῃ τὸ Ἔθνος, γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ προορισμὸ καὶ νὰ γράψῃ νέες σελίδες δόξης.

 Tέλος λόγου: Λατρεύουμε τὸ Xριστὸ ὡς Θεό, ἀγαποῦμε καὶ τιμοῦμε τὸ Ἔθνος μας ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἰδιαίτερη σημασία του, εὐχαριστοῦμε τὸ Xριστό, διὸτι τὸ ἀνέδειξε, καὶ ἐλπίζουμε, ὅτι πάλι θὰ τὸ ἀναδείξῃ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΠΑΤΕΡΙΚΑ