Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2011 Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφειμ γιὰ τὸν ἀναμενόμενο «Μεσσία» των Εβραιων { ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ}


ν Πειραιε τ 10 ουνίου 2011
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
 Ραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης κ. Μορντεχάϊ Φριζής, γγονός τοειμνήστου συνταγματάρχου Μαρδοχαίου Φριζρωος το λβανικοπους, ες συνέντευξιν ατο νεφέρθη ες τόν ναμενόμενον πό τοουδαϊσμο «Μεσσίαν» καί παρέθεσε τά στοιχεα τς προσωπικότητός του καί τοῦ ργου τό ποον θά πιτελέσ ες τόν βραϊκόν λαόν λλά καί τήν νθρωπότητα.  συνέντευξις το κ. Μορντεχέϊ Φριζβιντεοσκοπηθεσα παρουσιάζεται στό Διαδίκτυο (http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/06/blog-post_4501.html) καί εἰς ατήν καθορίζεται πακριβς καί  χρόνος μφανίσεως το «Μεσσία» πού θάπισυμβε κριβς σέ 229 χρόνια πό σήμερα «κτός καί ν φαρμοσθ τό σενάριο τς Γρήγορης Λύτρωσης» καί μάλιστα διακηρύσσεται τι μετ’ ατήν θά πακολουθήσει  χιλιετής βασιλεία τοῦ «Μεσσία» πού θά βασιλεύσει στό λαό το σραήλ καί σέ λόκληρη τήν νθρωπότητα.  «Μεσσίας» κατά τόν Ραββίνο κ. Φριζ δέν θά διαθέτει θεϊκές δυνάμεις, θά εναι μως  «μεγαλύτερος θρησκευτικός, πολιτικός καί στρατιωτικός γέτης πού...
 θά μφανισθ πό τήν ἐποχή το Μωϋσπιλεγμένος πό τόν Θεό». 


ν μως  σοφολογιώτατος κ. Φριζς διασαλπίζει τι εναι ερά ποχρέωσις κάθε βραίου νά τηρε τούς 613 κανόνες τς Τορά (Νόμου) μέ σα στήν συνέντευξή του σχυρίζεται, πού βέβαια δέν ποτελον πλςδικές του «συλλήψεις» ἀλλά πάγιες διϊστορικές καί διαχρονικές θέσεις τν Ραββίνων το βραϊκοθνους, λλοιώνει, διαστρέφει καί παρερμηνεύει πλήρως τήν Τορά καί βέβαια τόν Προφητισμόν τς Παλαις Διαθήκης ς θά ποδειχθναφέρεται σαύτως καί ες τήν Καμπαλά ὁ κ. Φριζς πού δθενποτελε τήν σωτερικήν γνώσιν τς Τορά.  Καμπαλά μως, πως ο διοι Ραββίνοι ναφέρουν στά κείμενά τους (Scholem, Εσαγωγή στήν Καμπάλα, Roihlini,  τέχνη τς Καμπαλά, Waite AE The Doctrine and Literature of the Kabalah, Hall MP The secret teaching of all ages), δέν ἀποτελε τήν σωτερική γνώση τς Παλαις Διαθήκης, λλά τήν πόλυτη διαστροφή της σέ τέτοιο βαθμό στε νά θεωρεται τι  Θεός εναι μιά πρόσωπη θεότητα τό Εin Sof «τό πόλυτο τίποτα».  δημιουργία θεωρεται ς μιά συνεχής ἐξέλιξη-κδήλωση το «Θεο τίποτα», τήν ποία ο μυστικιστές Ραββίνοι προβάλλουν μέ τόν κρατοποφατισμό μέσ τς ποκρυφιστικς τεχνικς το διαλογισμος δθεν προορισμένη νά ναγεννηθτήν ποχή τς λευσης το δθεν Μεσσία νούμενη μέ τόν ωσφόρο. Ἡ Καμπαλά εναι  δρόμος τςνώσεως τν νθρώπων μέ τούς δαίμονες. 
πομένως καί  σοφολογιώτατος κ. Φριζς μέ τίς ναφορές του πιμαρτυρε καί πιβεβαιώνει τι θεϊσμός τς Παλαις Διαθήκης τν δικαίων καί τν Προφητν μετεβλήθη πό τό Ραββινικό κατεστημένο τοῦ ουδαϊκο θνους σέ φρικώδη ωσφορισμό καί σατανολατρεία. Δι’ ατόν κριβς τόν λόγο οΡαββίνοι συνέγραψαν τό φρικιαστικό Ταλμούδ μέ τό ποο λλοίωσαν πλήρως λο τό πνευματικό καίντολογικό μέγεθος το Νόμου καί τν Προφητν ρνούμενοι μετά μανίας καί τρομακτικῆς μπαθείας τόν μόνο ληθ Μεσσία, τόν νσαρκωθέντα Υόν καί Λόγον το Θεο Πατέρα, ησον Χριστόν.
δαμάντινον πιστέγασμα τς φύσει καί οσί θεότητος το ληθος Μεσσίου Κυρίου ησο Χριστοποτελε  Προφητισμός, τόν ποον σκεμένως θέλει νά ἀγνοε κατόπιν τν νωτέρω  ουδαϊσμός. προφητάναξ Δαυϊδ ες τόν ΡΘ΄ Ψαλμόν γράφει: «Επεν  Κύριος τ Κυρί μου κάθου κ δεξιν μου ως ν θ τούς χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου».  μεγαλοφωνότατος σαΐας Ζ΄14 «διά τοτο δώσει Κύριος αὐτ σημεον: δού  Παρθένος ν γαστρί ξει καί τέξεται υόν καί καλέσεις τό νομα ατομμανουήλ», Θ΄6 «τι παιδίον γεννήθη μν υός καί δόθη μν, ο  ρχή γεννήθη πί το μου ατο καί καλεται τό νομα ατο μεγάλης βουλς γγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός,ξουσιαστής, ρχων ερήνης, πατήρ το μέλλοντος αἰῶνος», ΛΕ΄3-10 «δού  Θεός μν κρίσιννταποδίδωσι καί νταποδώσει, ατός ξει καί σώσει μς». ΝΒ΄ 13-14, «δο συνήσει  πας μου καψωθήσεται κα δοξασθήσεται κα μετεωρισθήσεται σφόδρα. ν τρόπον κστήσονται π σ πολλο οτωςδοξήσει π τν νθρώπων τ εδός σου κα  δόξα σου π υἱῶν νθρώπων» ΝΓ΄1-12 «Κύριε, τίςπίστευσε τ κο μν; κα  βραχίων Κυρίου τίνι πεκαλύφθη; νηγγείλαμεν ς παιδίον ναντίον ατος ρίζα ν γ διψώσ. οκ στιν εδος ατ οδ δόξα· κα εδομεν ατόν, κα οκ εχεν εδος οδκάλλος· λλ τ εδος ατο τιμον κα κλεπον παρ πάντας τος υος τν νθρώπων· νθρωπος ν πληγ ν κα εδς φέρειν μαλακίαν, τι πέστραπται τ πρόσωπον ατοτιμάσθη κα οκ λογίσθη. οτος τς μαρτίας μν φέρει κα περ μν δυνται, κα μες λογισάμεθα ατν εναι ν πόν κα ν πληγ π Θεο κα ν κακώσει. ατς δ τραυματίσθη δι τς μαρτίας μν κα μεμαλάκισται δι τςνομίας μν· παιδεία εἰρήνης μν π’ ατόν. τ μώλωπι ατο μες ἰάθημεν. πάντες ς πρόβαταπλανήθημεν, νθρωπος τ δ ατο πλανήθη· κα Κύριος παρέδωκεν ατν τας μαρτίαις μν. καατς δι τ κεκακσθαι οκ νοίγει τ στόμα ατο· ς πρόβατον π σφαγν χθη κα ς μνςναντίον το κείροντος ατν φωνος, οτως οκ νοίγει τ στόμα. ν τ ταπεινώσει  κρίσις ατο ρθη· τν δ γενεν ατο τίς διηγήσεται; τι αρεται π τς γς  ζω ατοπ τν νομιν το λαο μουχθη ες θάνατον. κα δώσω τος πονηρος ἀντὶ τς ταφς ατο κα τος πλουσίους ντ το θανάτου ατο· τι νομίαν οκ ποίησεν, οδ ερέθη δόλος ν τ στόματι ατο. κα Κύριος βούλεται καθαρίσαι ατν π τς πληγς. ἐὰν δτε περ μαρτίας,  ψυχ μν ψεται σπέρμα μακρόβιον· κα βούλεται Κύριος ἀφελεν π το πόνου τς ψυχς ατο, δεξαι ατ φς κα πλάσαι τ συνέσει, δικαισαι δίκαιον ε δουλεύοντα πολλος, κα τς μαρτίας ατν ατς νοίσει. δι τοτο ατς κληρονομήσει πολλος κα τν σχυρν μεριε σκλα, νθ΄ ν παρεδόθη ες θάνατον ἡ ψυχ ατο, κα ν τος νόμοις λογίσθη· κα ατς μαρτίας πολλν νήνεγκε κα δι τς μαρτίας ατν παρεδόθη».
Πρέπει νά ἐπισημειωθ νταθα τι τά φληναφήματα τν Ραββίνων τι δθεν τό κείμενο ατό ναφέρεται ες τόν ουδαϊκό λαό εναι καταγέλαστα διότι ἐκ τν συμφραζομένων παρουσιάζεται  Μεσσίας ς τομον διακρινόμενον το λαο, διά τάς μαρτίας το ποίου καί ποθνήσκει. Εναι σαφής καί ναντίρρητος προφητική ρσις το σαΐου διά τήν πί γς πορείαν καί τό ερόν ργον το ληθος Μεσσίου πούδιϊστορικῶς φαρμόζεται μόνον ες τόν Κύριον ησον Χριστόν.
σαύτως γκόλιθος συντριπτικός διά τάς ψευδολογίας τν ραββίνων το βραϊκο θνους ποτελε Προφητεία το Δανιήλ Θ΄ 21-27 «κα τι μο λαλοντος ν τ προσευχ κα δο νρ Γαβριήλ, ν εδον ἐν τ ράσει ν τ ρχ, πετόμενος κα ψατό μου σε ραν θυσίας σπερινς. κα συνέτισέ με καλάλησε μετ' μο κα επε· Δανιήλ, νν ξλθον συμβιβάσαι σε σύνεσιν· ν ρχ τς δεήσεώς σου ξλθε λόγος, κα γ λθον το ναγγελαί σοι. τι νρ πιθυμιῶν ε σύ· κα ννοήθητι ν τ ρήματι κα σύνεςν τ πτασίᾳ.  βδομήκοντα βδομάδες συνετμήθησαν π τν λαόν σου κα π τν πόλιν τν γίαν σου το συντελεσθναι μαρτίαν κα το σφραγίσαι μαρτίας κα παλεψαι τς νομίας κα το ξιλάσασθαιδικίας καὶ το γαγεν δικαιοσύνην αἰώνιον κα το σφραγίσαι ρασιν κα προφήτην κα το χρσαι γιονγίων. κα γνώσ κα συνήσεις· π ξόδου λόγου το ποκριθναι κα το οκοδομσαι ερουσαλμ ως χριστο γουμένου βδομάδες πτ κα βδομάδες ξηκονταδύο· καὶ πιστρέψει κα οκοδομηθήσεται πλατεα κα τεχος, κα κκενωθήσονται ο καιροί. κα μετ τς βδομάδας τς ξηκονταδύοξολοθρευθήσεται χρσμα, κα κρίμα οκ στιν ν ατ· κα τν πόλιν κα τ γιον διαφθερε σν τγουμέν τ ρχομέν κα κκοπήσονται ἐν κατακλυσμ, κα ως τέλους πολέμου συντετμημένου τάξειφανισμος. κα δυναμώσει διαθήκην πολλος, βδομς μία· κα ν τ μίσει τς βδομάδος ρθήσεταί μου θυσία κα σπονδή, κα π τ ερν βδέλυγμα τν ρημώσεων, κα ως τς συντελείας καιρο συντέλεια δοθήσεται π τν ρήμωσιν».  πρ. Δανιήλ μιλε τι  Θεός εσπαγχνίσθη τόν λαόν Του καί τήν γίαν πόλιν Του καί δέν πομένουν παρά 70 βδομάδες γιά νά καταλυθ τό κράτος τς μαρτίας, νά παύσουν οπροφητεες καί ο ράσεις καί νά χρισθ  γιος τῶν ἁγίων. Καί βέβαια δέν ναφέρεται σέ βδομάδεςμερν λλά σέ βδομάδες τν, πως καί ο διοι ο Ραββίνοι Saabia Gaon καί Aben Esra ποδέχονται. πρ. Δανιήλ μιλε περί 70 βδομάδων πού ποδιαιρε ες τρες περιόδους. (στ. 25), πτά βδομάδεςποτελον τήν πρώτη περίοδο πού ἀρχίζει πό το χρόνου κδόσεως διατάγματος πρός νοικοδόμηση τς ερουσαλήμ,  δευτέρα περίοδος ποτελεται πό 62 βδομάδες καί  τρίτη περίοδος εναι μίαβδομάς, κατά τήν ποία θά νεφανίζετο  Μεσσίας. πτά βδομάδες κπροσωπον 49 χρόνια καί 70 ἑβδομάδες 490 χρόνια, τά ποία θά παρήρχοντο πό τήν νοικοδόμηση τς ερουσαλήμ μέχρι τςλεύσεως το Μεσσία.  νοικοδόμησις τς ερουσαλήμ μετά τν τειχν ατς ρχισε πό τό διάταγμα το ρταξέρξου Μακρόχειρος (455 π.Χ.) καί συνεπς αἱ βδομήκοντα βδομάδες τν ληξαν τό τος 34 μ.Χ.  τελευταία βδομάς ρχεται πό το τους 28 π.Χ. καί κατά τό μισυ της κατά τό 31 μ.Χ.ναπέμπεται πρός τόν ορανό θυσία καί σπονδή διά το σταυρικο θανάτου το Υο το Θεο καίληθος Μεσσία ησο Χριστοῦ, μετά τήν ναφορά τς ποία, βεβηλώνεται ρημούμενον τόν ερόν τοΘεο καί δέν  παρέρχονται παρά λίγα χρόνια διά καί καταστροφήν τν εροσολύμων πό τόν ωμαο ατοκράτορα Ττο τό 70 μ.Χ.  πολύκροτη ατή προφητεία το Δανιήλ πού μέ στορική κρίβεια καθορίζει  καί τόν χρόνο τῆς πιφανείας καί τόν θάνατον το ληθος Μεσσίου ποτελε αώνιον κόλαφον κατά τς διαστροφικς μανίας κατά τς ληθείας τν Ραββίνων το βραϊκο θνους.
Δέν εἶναι μως μόνο, ο Προφητεες ατές πού προαναγγέλουν τήν νανθρώπιση τοῦ αωνίου Λόγου – Υο ν τ Κυρί μν ησο Χριστπάρχουν καί λλες ξαιρετικς πολλές προκαθορίσασαι σαφς καί ν κρα λεπτομερείᾳ:
Α. Τό ἄχρονον το Λόγου Υο. Ψαλμ. Β:1-10
Β. Τήν προσκύνησιν τῶ
ν μάγων. Ψαλμ. ΟΑ(ΟΒ):10-11
Γ. Τήν διδασκαλία καί τό ἀ
πολυτρωτικό καί κοσμοσωτήριο ργο Του Γεν. ΜΘ:10, Ψαλμ. Β:1-10, ΟΑ(ΟΒ):6-18, Μιχ. Δ:2-3, σ. Θ:1-8, ΝΒ:13-15, ΝΓ:4, ΝΕ:13, Ξ:1-7, Ζαχ. ΙΓ:1-7.
Δ. Τά θαύματά Του Ἠ
σ. ΛΕ:1-6.
Ε. Τήν εἰ
ς εροσόλυμα εσοδόν Του πί πώλου νου Ζαχ. Θ:9.
Στ. Τήν προδοσία τοῦ
 ούδα καί τά τριάκοντα ργύρια καί τήν δι’ ατν τήν γορά το γρο τοκεραμέως Ζαχ. ΙΑ:12-13.  
Ζ. Τήν ἐ
γκατάλειψή Του πό τν μαθητν Του Ψαλμ. ΛΖ(ΛΗ):12-15, Ζαχ. ΙΓ:6-7
Η. Τούς ἐ
μπαιγμούς, τά ραπίσματα, τόν στέφανον ξ κανθν, τόν διαμερισμόν τν νδυμάτων Του διά κλήρου, τόν κάλαμον μέ τήν χολήν καί τό ξος σ. Ν:6, ΝΓ:4-7, Ψαλμ. ΚΑ(ΚΒ):17-19, Ψαλμ. ΞΗ(ΞΘ):22
Θ. Τήν σταύρωσή Του μεταξύ δύο κακούργων καί τόν σκοτισμό τοῦ
 λίου σ. ΝΓ:12, Δαν. Θ:26, Ζαχ. ΙΓ:6 
ΙΑ. Τήν ἐ
ν θριάμβ κάθοδον ες τόν ἅδην Ἰώβ ΛΗ:17
ΙΒ. Τήν ἐ
κ νεκρν νάστασιν Ψαλμ. ΙΕ(Ις):9-10, Νς, ΞΗ:19 
ΙΓ. Τήν διάδοσιν τῆ
ς διδασκαλίας Του ες λον τόν κόσμον σ. ΜΒ:1-5, ΝΒ:13-15, ΝΕ:4-5, ΞΑ:4-14 κλπ.
πό τν θεοεικέλων προφητν το σραήλ προεφητεύθη σαφς  νανθρώπησις το αωνίου ΘεοῦΛόγου, προανηγγέλθη  μετά τήν νανθρώπισι θεανδρική Του δρσις,  σταύρωσίς Του καί  νάστασίς Του κ νεκρν καί  διάδοσις τς διδασκαλίας Του ες πάντα τά θνη. Θά δυνάμεθα νά γράφωμεν πίμέρας διά τήν νατροπήν τν κακοδοξιν καί τς ναληθείας τῶν ραββίνων το σραήλ λλάμποδιζόμεθα πό τόν χρον. Κατακλείομεν μως μέ τήν κυρίαν πισήμανσι το μακαριστο πρώηναβίνου Δαυΐδ Κοπερ, προσελθόντος ες τήν ρθοδοξίαν,   ποος ες τό πολυσήμαντον βιβλίον του «Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ» πού «ξηφανίσθη» διά παρεμβάσεως τοῦ διεθνος Σιωνισμο πέδειξε τι  ληθής Θεός τς Παλαις Διαθήκης εναι  Τρισυπόστατος νας καί μοναδικός Θεός,  Πατήρ,  Υός καί τό Πανάγιο Πνεμα.
 δθεν τρομερά μολογία το σραήλ πού πικαλονται μετ’πιτάσεως ο ραββίνοι ατο τι  Θεός εναι «ες» Δευτ. ΣΤ:4 πού ες τήν μετάφρασιν τν Ο΄ χει ς ξς: «κουε σραήλ Κύριος  Θεός μν Κύριος ες στίν» ποτελε τήν πλέον εγλωττον διακήρυξιν το θεόπτου Μωϋσέα διά τό Τριαδικόν δόγμα διότι ες τό Μασσοριτικό κείμενο ἡ λέξι  Θεός μν ναγράφεται διά τς συνθέτου λέξεως «λωέ» ποία εναι συνεζευγμένη κατάσταση τς λέξεως «λωίμ» καί σημαίνει πάλι «ο Θεοί» καί τς λέξεως «νο» πού σημαίνει «μν». πομένως τό χωρίο σέ κριβ μετάφραση χει ς ξς: «κουε σραήλ Κύριος οἱ Θεοί ἡμν, Κύριος ες στί».  λέξις μως «ες» το ερο κειμένου εναι  λέξις «χάδ» πού χει σύνθετηννοια καί σημαίνει μονάδα σύνθετον (Πρβλ. Γεν. Α:5, Β:24, εζ. ΛΖ:17 κ) ` ποστάσεσι.
ς μήν νοχλονται λοιπόν ο Ραββίνοι το βραϊκο θνους, ταν σύμφωνα μέ τίς διακηρύξεις τῶν Γραφν  κκλησία διαχρονικς διασαλπίζει τι  ναμενόμενος πό ατούς Μεσσίας εναι  φρικτόςντίχριστος. λλωστε  νασχόλησις μέ τήν Καμπάλα καί τόν ποκρυφισμόν της, τίς πικλήσεις δαιμόνων καί τήν μαύρη μαγεία, τήν χρῆσι τς Σολωμονικς τούς «προευπρεπίζει» κανς.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ
 Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2011

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δημοφιλείς αναρτήσεις Τελευταίων 30 ημερών

VIDEO ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ MEGASFILIPPOS & APROGRAMMATISTA ΣΤΟ YOU TUBE

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΜ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ...
Ο Κώστας Αδάμ είναι καθηγητής θεολόγος φιλόλογος, πνευματικο τέκνο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου,και του Π. Αυγουστινου καντιωτη,είναι πάρα πολλά χρόνια ιεροκύρηκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Έχει διατελέσει λυκειάρχης στο Κορωπί. Είναι Μελετητης των Αγιων Πατερων Της Ορθοδοξιας Και Της Αγιας Γραφης,Ανθρωπος Με Αληθινο Προσωπικό Χριστιανικό Βίωμα.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ..

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βασίλειος Ατζακλής - ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Οι βιντεοσκοπημένες Εκπομπές του Αναγνωστου Του Ραδιοφώνου Της Πειραϊκης Εκκλησίας Βασίλη Ατζακλή, Και Κάθε Παραγωγή Δική Του Θα προστίθεται Εδώ!.

Αντίβαρο

ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το Zωντανό Iστολόγιο

paterikoslogos.com - Δ. Συζητήσεις

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

επικαιρότητα

ΛΙΣΤΑ (1') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΛΙΣΤΑ (2') Διάφορα Ιστολογία.. Φιλικά και μη Φιλικά

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR

Greek Alert

BBC News - Home

Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ